Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež
 
(14.11.2004)
 
Milí bratia a sestry, milá mládež!
 
Uplynulo už 15 rokov odvtedy, ako sme s nádejou v srdci očakávali, čo prinesú udalosti po 17. novembri 1989. Mnohí ľudia stáli v tých dňoch na námestiach a svojím hlasom a štrnganím kľúčov vyjadrovali potrebu zmeny v spoločnosti. Ľady sa pohli a priniesli oslobodenie spod vlády komunistickej ideológie. Tým sa 17. november zapísal do kalendára ako Deň boja za slobodu a demokraciu, ale zostáva aj Medzinárodným dňom študentstva. V tomto týždni chceme v modlitbách a pri svätých omšiach pamätať na Vás mladých a na všetkých, ktorí sa venujú výchove mladej generácie. Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí, že pastorácia mládeže je jednou z priorít tretieho tisícročia. Aká je dnes mládež, taká bude zajtra Cirkev. Mnohokrát pripomína práve mladým ľuďom, že sú nádejou pre Cirkev. Mladí priatelia, chceme Vám ako Vaši pastieri povedať, že ste nádejou pre Cirkev na Slovensku, chceme s Vami stáť pri Vašich rozhodnutiach, pri Vašich problémoch a spoločne s Vami kráčať cestou života. Chceme Vás povzbudiť, ale aj vystríhať pred úskaliami a nebezpečenstvami života. 
 
Vážnym nebezpečenstvom v živote je nesprávne chápanie ťažko vydobytej slobody. Mnohí si povedia: Máme slobodu, a tak môžeme všetko. Svätý Pavol nám však pripomína: „,Slobodno všetko.´ Ale nie všetko osoží. ,Slobodno všetko.´ Ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného (1 Kor 10, 23 – 24). Sebecká sloboda a sloboda bez zodpovednosti nie je pravou slobodou (porov. KKC 1733). Skutočná sloboda je predpokladom nezištnej lásky, pričom zneužitie slobody vždy prináša otroctvo a hriech. V našich rodinách často prežívame strach, bolesť, hnev, krik, obavy, plač. Prečo? Lebo mnohí slobodou zakrývajú vlastný egoizmus. Kristus svojím krížom  dosiahol spásu pre všetkých ľudí. Vykúpil ich z hriechu,  ktorý ich držal v otroctve: „Túto slobodu nám vydobyl  Kristus" (Gal 5, 1).
 
Aby sme naozaj dokázali byť slobodní, potrebujeme mať pevný základ a týmto základom je Kristus. Preto je potrebné robiť všetko, aby on bol v našom živote na prvom mieste. Veľa mladých ľudí pozná Krista len povrchne, alebo ho nepozná vôbec. My sme povolaní im ho ukázať. Keď sme Krista skutočne našli, potom nás to bude pobádať, aby sme sa o svoju radosť podelili s čo najväčším počtom ľudí. Staneme sa misionárskymi kresťanmi a medzi svojimi príbuznými, priateľmi, spolužiakmi i známymi budeme odvážne svedčiť o slobode a láske, ktorú nám dáva Kristus.Denne sa stretávame s prívalom slov a obrazov. Ale iba málo z nich hovorí v prospech Boha a Cirkvi. Preto ako kresťania – a zvlášť mladí – máme svedčiť o skutočnom obraze Boha a stať sa pozitívnym znamením pre spoločnosť (porov. Posolstvo zo Stredoeurópskych katolíckych dní v Mariazelli). Svätý Otec často zdôrazňuje, že najlepšími apoštolmi mladých sú mladí. Svojimi posolstvami mladým a stretnutiami s nimi povzbudzuje nielen mladých, ale aj ich rodičov, duchovných otcov a všetkých, ktorí prispievajú k prehĺbeniu a skvalitneniu ľudskej i duchovnej formácie mladých.  A práve do tohto nás chcú povzbudiť rôzne aktivity, ktoré sa uskutočnia aj v nastávajúcom Týždni Cirkvi pre mládež.
 
Pre život postavený na pevnom základe a v Kristovej slobode je potrebná odvaha. Odvahu museli mať tí, ktorí boli v roku 1989 na námestiach a bojovali za slobodu proti komunistickej totalite. Odvahu musel mať mladý Dávid, keď stál pred obrovským Filištíncom Goliášom. Odvahu potrebujeme mať aj dnes. „Nebojte sa,“ tak povzbudzuje pápež dnešnú Cirkev. „Nebojte sa,“ hovoríme Cirkvi na Slovensku. Potrebujeme byť slobodní a odvážni v kráčaní za svetlom. Nesmieme hľadať rôzne kompromisy, ktoré uberajú z jasnosti nášho poslania na tomto svete. Aj dnes nás Majster pozýva k tomu, aby sme mali odvahu stať sa jeho učeníkmi. Aj dnes nás pozýva brať každý deň kríž na svoje plecia.
 
Pápež Ján Pavol II. pozýva mladých z celého sveta do Kolína nad Rýnom sláviť 20. svetový deň mládeže v čase od 11. do 21. augusta 2005. Téma nastávajúceho mládežníckeho stretnutia „Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2) umožňuje mladým zo všetkých svetadielov prejsť v duchu cestou mudrcov od východu a nájsť tak ako oni Mesiáša národov. Nájsť Mesiáša je radosť a radosť rozdávaním rastie. Milí mladí, drahí bratia a sestry, aj Vy ste povolaní iným pomôcť nájsť Mesiáša. Nemôžeme nevidieť mnohých mladých, ktorí ešte stále hľadajú pravdu a nezažili istotu vo svete. Nemôžeme byť spokojní s tým, ako je to v mnohých našich rodinách, školách, medzi priateľmi a známymi. Každé naše stretnutie sa s iným človekom je veľkou zodpovednosťou. Aj toto svetové stretnutie mládeže nám môže pomôcť byť slobodnými, odvážnymi a ochotnými ukázať iným toho, ktorý svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zmenil svet. Mesiáš je aj dnes ochotný meniť naše srdcia a životy. On je živý Boh, ktorý nás vytrháva z osídel hriechu, chce zmeniť plač a bolesť na radosť, otroctvo na slobodu, strach na odvahu, chce meniť naše rodiny. Zo slávenia Svetového dňa mládeže sa môžeme vrátiť so srdcom plným nového pokoja, slobody a odvahy. Osobné a hlboké stretnutie s Mesiášom nás tak ako kedysi mudrcov privádza k úprimnej adorácii pred ním. K poklone plnej vďačnosti a nadšenia.
 
Chceme sa poďakovať tým, ktorí už počúvli výzvu stať sa svedectvom a pracujú na poli výchovy a pastorácie mládeže na farských, dekanátnych a diecéznych úrovniach, reholi saleziánov za ich plodný 80-ročný apoštolát medzi mladými na Slovensku a všetkým, ktorí venujú svoj čas mladým v rôznych pastoračných centrách, v malých spoločenstvách a predovšetkým v rodinách. Je veľmi dôležité prehlbovať, skvalitňovať a  rozvíjať rôznorodé aktivity, programy pre deti a mládež. Vy, ktorí sa venujete mládeži – rodičia, kňazi, katechéti, učitelia na cirkevných aj štátnych základných a stredných školách i na univerzitách, vychovávatelia, animátori malých spoločenstiev a všetci zainteresovaní –, ste našou predĺženou či podanou rukou a Vaša zanietenosť je veľmi potrebná. Vyprosujeme Vám veľa síl a milostí na všetko, čo pripravujete a čo robíte.
 
Mladý človek, vydaj sa na cestu! Neuspokoj sa len so slovami, nečakaj príležitosť na konanie dobrých skutkov, lebo tá možno nikdy nepríde. Nastal čas konať! Na začiatku tretieho tisícročia ste aj Vy mladí povolaní ohlasovať Kristovo posolstvo svedectvom života. Cirkev potrebuje Vašu energiu, Vaše nadšenie, Vaše mladé ideály, aby evanjelium preniklo celú spoločnosť a vzbudilo civilizáciu skutočnej spravodlivosti a lásky, bez diskriminácie. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, vo svete, ktorý je často bez svetla a bez nadšenia za vznešené ideály, sa nesmieme hanbiť za evanjelium (porov. Rim 1, 16). Je čas ohlasovať ho zo striech (porov. Mt 10, 27).
 
Milí mladí priatelia, Svätý Otec, Vaši biskupi, kňazi i celé kresťanské spoločenstvo rátajú s Vaším úsilím, s Vašou veľkodušnosťou a sledujú Vás s dôverou a nádejou. Mladí na Slovensku, vydajte sa na cestu! Pán kráča s Vami. Majte v rukách Kristov kríž, na perách slovo života a v srdciach spásonosnú milosť zmŕtvychvstalého Pána.
 
Všetkým Vám vyprosujú veľa síl a milostí na ceste života a žehnajú Vás
 
   Vaši biskupi