Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu 2009
 
 
 
Milí bratia a sestry!
 
Na začiatku nového liturgického roka vás pozdravujeme ako vaši duchovní pastieri a dávame vám niekoľko podnetov na duchovne kvalitnejšie prežitie adventu a celého začínajúceho sa cirkevného roka. 
Advent nám pripomína obdobie očakávania Spasiteľa. Nádej na jeho príchod živil Boh v ľuďoch účinkovaním prorokov. Tak sme to počuli aj v dnešnom prvom čítaní z Knihy proroka Jeremiáša: „Blížia sa dni – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. ... V tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“ (Jer 33, 14-15). Oboznamovaním sa s tým, ako Boh v Starom zákone pripravoval príchod Spasiteľa, a s tým, ako vytrvalá nádej dávala mnohým silu prekonávať životné ťažkosti a snažiť sa o  spravodlivý život, môžeme lepšie poznať veľkosť Božieho daru, ktorým je pre nás i pre celé ľudstvo Ježiš Kristus. Kresťanský advent nás však zameriava aj na očakávanie druhého, slávneho Kristovho príchodu na konci čias. Príde už nie ako bezmocné Dieťa, lež so svojou božskou mocou ako Sudca živých i mŕtvych, aby nastolil večné Božie kráľovstvo. V evanjeliu dnešnej Prvej adventnej nedele nás Ježiš naliehavo vyzýva: „Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 36).
 
V našom prostredí je však veľmi silný tlak na nás, aby sme prežívali obdobie adventu ako záležitosť zaobstarávania najrozličnejších vecí, ktoré nám nanucuje reklama a preplnené supermarkety. Snažia sa nás presvedčiť, že radosť Vianoc spočíva v čo najväčšom konzume. Iste, k sviatočným chvíľam patrí aj atmosféra útulného domova, prejavy pozornosti voči našim blízkym a primeraná hojnosť na stole tiež. Ale sám Ježiš Kristus nás upozorňuje na nebezpečenstvo prehnaného konzumu: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil“ (Lk 21, 34).
 
Dúfame, že z toho čo sme povedali je každému múdremu kresťanovi jasné, na čo by sa mal počas adventu zamerať, v čom je podstatná hodnota tohto obdobia a čo sú iba doplnky, ktorým nesmieme venovať toľko pozornosti, že by udusili podstatu. Dôverujeme vám, milí bratia a sestry, že nájdete spôsob, ako sa v duchu týchto zásad správne zachovať.
 
Radi by sme vám teraz predložili niekoľko praktických návrhov na kresťansky správne prežívanie tohto vzácneho obdobia.
 
Prežívajme advent v spoločenstve s Cirkvou: čím častejšou účasťou na bohoslužbách, ako aj s „domácou cirkvou“, ktorou je rodina. Nachádzajme si viac času na spoločné rozhovory, vzájomnú pomoc, ale i na spoločnú modlitbu, najmä večer pri adventnom venci. Zvlášť si dajme záležať na svätení nedele. Nech je jej stredobodom stretnutie s Kristom a Cirkvou pri svätej omši, chvíle pokoja a lásky v rodine, pozornosť voči chorým, starým a osamelým, prípadne pohyb a uvažovanie v prírode.
 
Venujme viac pozornosti čítaniu Svätého písma: už svätý Hieronym povedal, že kto nepozná Písmo, ten nepozná Krista. Katolícke biblické dielo na podnet Konferencie biskupov Slovenska nám už desiaty rok približuje texty Svätého písma prostredníctvom časopisu Sväté písmo pre každého. Veľmi odporúčame, aby ste si ho objednali prostredníctvom vašej farnosti do každej rodiny a aby ste takto hlbšie poznávali Božie slovo. Budúci rok sa ukončí táto forma vydávania Svätého písma. Máte tak poslednú možnosť využiť túto vzácnu ponuku.
 
Praktizujme skutky lásky k blížnemu: Boží Syn prišiel medzi nás v osobe chudobného Dieťaťa. Podľa jeho vlastných slov mu môžeme prejavovať lásku v malých a chudobných: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Zvlášť súčasné prejavy ekonomickej krízy sú naliehavou výzvou na kresťanskú solidaritu voči tým, čo trpia nedostatkom. Otvorené oči a otvorené srdce nám povedia, komu a ako by sme mali pomôcť.
 
Projekt Ohňostroj solidarity: v súvislosti s blížiacim sa koncom roka sa stáva módou, že si ľudia, zvlášť mladí kupujú zábavnú pyrotechniku. Okolo silvestrovskej polnoci to potom v našich mestách a obciach vyzerá ako na fronte. Popri nekultúrnosti takéhoto počíňania a jeho negatívnom vplyve na životné prostredie sa doslova vyhodí do vzduchu aj množstvo peňazí. Katolícka charita pripravila projekt pod názvom Ohňostroj solidarity. Peniazmi, ktoré by sme dali za zábavnú pyrotechniku podporme službu Charity ľuďom v hospicoch alebo iným chorým a opusteným. Týmito peniazmi môžete pomôcť aj ľuďom vo svojom okolí. Dobrý skutok trpiacemu blížnemu spraví iste viac radosti než chvíľkové svetlice a petardy a bude žiariť trvalo, po celú večnosť. Povzbudzujeme najmä deti a mládež, aby sa do tejto akcie ochotne zapojili.
 
Pripravme novonarodenému Pánovi jasličky: obnovme peknú tradíciu  stavania betlehemov v rodine – a najmä vo svojom srdci. Boží Syn sa narodil ako človek preto, aby sme sa my mohli stať prijatými Božími synmi a dcérami a mali sme tak večný život. Podmienkou však je, aby sme ho s vierou prijali. Tak píše evanjelista Ján: „Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1, 12). Úprimnou svätou spoveďou vytvorme podmienky na to, aby sme na Vianoce mohli v Eucharistii prijať do čistého srdca toho istého Krista, ktorý sa pre našu spásu stal človekom.
 
Na záver vás, milí bratia a sestry, chceme informovať, že celý budúci rok 2010 bude Rokom kresťanskej kultúry na Slovensku. V spolupráci s Ekumenickou radou cirkví, s Ministerstvom kultúry SR, so samosprávou, médiami a s farnosťami sa chceme rozličnými  podujatiami kresťanskej kultúry pripravovať na slávenie 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda do našej vlasti, ktoré pripadá na rok 2013. Budeme radi, keď prejavíte záujem o kresťanskú kultúru – a to nielen ako obdivovatelia. Podľa svojich možností a schopností vytvárajte kultúrne hodnoty preniknuté kresťanským duchom. Najdôležitejšie však je, aby sme sa kresťanmi nielen nazývali, ale aby sme nimi aj boli celým svojím životom.
 
K tomu vám vyprosujú Božiu pomoc a želajú požehnaný advent 
vaši biskupi.