Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stretnime sa s Kristom v Eucharistii
 
Pastiersky list na Tretí celoslovenský eucharistický kongres 
 
 
Drahí bratia a sestry, oltárni spolubratia,
pravdepodobne už nežije nikto, kto by si osobne pamätal na udalosť odohrávajúcu sa od 23. do 27. augusta 1924. Vtedy sa v Bratislave konal Prvý celoslovenský eucharistický kongres. V živej pamäti však máme Druhý celoslovenský eucharistický kongres, ktorý sa konal 23. a 24. septembra v rámci slávenia Jubilejného roka 2000. O týždeň, my Vaši biskupi v katedrálnych chrámoch Slovenska, slávnostne otvoríme Tretí celoslovenský eucharistický kongres. Možno sa opýtate: Aký význam má slávenie eucharistických kongresov? Čo nám táto akcia Cirkvi prinesie, prečo sa na nej máme zúčastniť? Eucharistický kongres je verejným vyznaním našej viery, viery v Krista prítomného v Eucharistii medzi nami, žijúceho s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Cirkev v svojom živote cez liturgický rok slávi dve zvláštne stretnutia s eucharistickým Kristom. 
Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Ríme Svätý Otec Benedikt XVI. povedal: „Na sviatok Kristovho tela a krvi Cirkev opäť prežíva tajomstvo Zeleného štvrtka vo svetle zmŕtvychvstania. Aj na Zelený štvrtok sa koná eucharistická procesia, ktorou Cirkev opakuje Ježišovu cestu z večeradla na Olivovú horu. Pán Ježiš v tú noc vyšiel a vydal sa do rúk zradcu, vraha, a práve preto zvíťazil nad nocou, zvíťazil nad temnotami zla. Dar Eucharistie ustanovenej vo večeradle iba týmto spôsobom dosahuje svoje naplnenie: Pán Ježiš skutočne dáva svoje telo a svoju krv. Prekračuje prah smrti a stáva sa živým chlebom, pravou mannou, nevyčerpateľným pokrmom po všetky stáročia. Jeho telo sa stáva chlebom života... Na procesii Zeleného štvrtka Pán sprevádza Cirkev na Olivovú horu. V modliacej sa Cirkvi žije túžba bdieť spolu s Ježišom, nenechať ho samého v noci sveta, v noci zrady, v noci ľahostajnosti mnohých. Na sviatok Božieho tela sa opäť vydávame na túto cestu, ale v radosti vzkriesenia. Zmŕtvychvstalý Pán ide pred nami. Správy o vzkriesení majú jeden spoločný a zásadný prvok - anjeli hovoria: ,Pán ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte′ (Mt 28, 7)... Pravým cieľom našej spásy je spoločenstvo s Bohom – Boh sám je domom s mnohými príbytkami (porov. Jn 14, 2 a nasl.). Do týchto príbytkov však môžeme vstúpiť, iba ak pôjdeme ,do Galiley′ - ak pôjdeme po cestách sveta a ponesieme evanjelium všetkým národom; ak ponesieme dar jeho lásky ľuďom všetkých čias.“ 
Aj naše moderné sídliská boli v nedávnej minulosti budované bez duchovných centier – chrámov - a stali sa tak akýmsi symbolom novopohanstva. Práve preto je viac ako dôležité uvedomiť si aktuálnosť slov Svätého Otca, ktorý nás priamo vyzýva ísť a niesť Krista do našich miest a dedín. Práve preto si to chceme uvedomiť aj mimoriadnymi stretnutiami, akými nepochybne sú eucharistické kongresy. Chceme bdieť s Ježišom, ísť do celého sveta a ohlasovať Ježiša, nasledovať ho. Nie je to jednoduché, nie je to ľahké. Preto sa potrebujeme v spoločenstve utvrdiť vo viere, zjednotiť svoje srdcia a mysle. Potrebujeme si uvedomiť svoje povolanie a poslanie a rozísť sa do všetkých končín zeme ako poslovia pokoja, lásky a jednoty. 
Práve na mieste, kde bude 18. septembra vrcholiť náš Tretí celoslovenský eucharistický kongres, v Bratislave-Petržalke, práve tam 14. septembra 2003 mohutne zazneli slová už vekom starého a zdravím slabého pápeža Jána Pavla II.: ,Nehanbite sa za evanjelium′. Tieto slová sú v podstate odkazom, testamentom pápeža Jána Pavla II. obyvateľom Slovenska. Práve preto sme sa rozhodli pre toto miesto, aby sme ukázali, že jeho odkaz máme zakorenený vo svojom srdci a chceme ho napĺňať navzdory rôznym prekážkam. Posolstvo lásky, ktorým je Eucharistický kongres, adresujeme všetkým ľuďom dobrej vôle. Preto sme za motto kongresu zvolili Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci!“ V tomto duchu chceme sláviť kongres na počesť Ježiša Krista a pre dobro všetkých ľudí. Preto pôjdeme ako usporiadaný sprievod spolu s Matkou Božou i našou s eucharistickým Kristom do všetkých štyroch svetových strán, aby sa z miesta konania nášho kongresu nieslo posolstvo pokoja a radosti do sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle. Svätý Otec Benedikt XVI. nám do úst vkladá slová: „Naša procesia sa končí... stretnutím s Pannou Máriou, ktorú milovaný pápež Ján Pavol II. nazval ,eucharistickou ženou´. A naozaj, Panna Mária, Matka Božia, nás učí, čo to znamená vstupovať do spoločenstva s Kristom. Ona ponúkla Ježišovi svoje vlastné telo, vlastnú krv a stala sa živým stánkom Slova. Dovolila, aby jej telo i duch prenikla jeho prítomnosť. Matka Božia putuje s Ježišom. Návšteva Panny Márie u Alžbety bola istým spôsobom prvou eucharistickou procesiou v histórii ľudstva.“ 
Takto hovorí terajší pápež a dodáva: „S Ježišom, ktorého práve prijala do svojho lona, sa Mária vydala na cestu a navštívila svoju staršiu sesternicu Alžbetu... Panna Mária bola vtedy ešte mladé dievča, ale nemala strach, pretože Boh bol s ňou – dokonca v nej. Istým spôsobom môžeme povedať, že jej putovanie – a to by sme chceli zdôrazniť práve v tomto Roku Eucharistie – bolo prvou eucharistickou procesiou v dejinách. Keď vstúpila do  domu Alžbety, vytryskla z jej pozdravu plnosť milosti. Od radosti poskočil Ján v lone svojej matky, akoby spozoroval príchod toho, ktorého má neskôr hlásať ľudu Izraela. Jasali synovia, jasali matky. Toto stretnutie naplnené radosťou Ducha Svätého, nachádza výraz v speve Magnifikat. Či azda presne v tom nespočíva aj radosť Cirkvi, ktorá Krista neustále prijíma v Eucharistii a prináša ho svetu svedectvom činorodej lásky k blížnemu, naplnenej vierou a nádejou? Naozaj je to tak. Pravá radosť kresťanov spočíva v tom, že prijímajú Ježiša a prinášajú ho iným. Nasledujme Máriu, túto úžasne hlbokú eucharistickú dušu a napodobňujme ju. Potom sa aj náš život stane Magnifikatom.“ Práve tu je podľa Jána Pavla II. a Benedikta XVI. zmysel Roka Eucharistie a konania Eucharistického kongresu. 
Preto Vám, všetkým veriacim, my Vaši biskupi adresujeme slová výzvy: Objavte perlu Eucharistie a urobte všetko preto, aby ste ju zaniesli všetkým ľuďom dobrej vôle. Tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami v týždni od 11. do 18. septembra a hlavne na vyvrcholenie Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu v Bratislave-Petržalke. Zvlášť srdečne pozývame Vás, mladí ľudia, po veľkolepom stretnutí s Benediktom XVI. v Kolíne nad Rýnom a osobitne pozývame Vás, prvoprijímajúcich, s Vašimi rodičmi. Príďte a ukážte, že Ježiš je pre všetkých cesta, pravda a život. Už dnes Vám zo srdca žehnáme v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. 
 
Biskupi Slovenska