Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list z príležitosti návštevy Svätého Otca
(28. mája 1995)
 
 
Milá mládež, drahí veriaci!
 
Blíži sa historicky významná udalosť, na ktorú sa všetci pripravujeme a ktorú s túžbou očakávame: príchod Sv. Otca na Slovensko. Aby sme sa na túto udalosť dobre pripravili, správne ju chápali a prežili, a aby sme si z nej najviac odniesli do ďalšieho života, chceme o nej aj my, Vaši biskupi - dnes spolu s vami pouvažovať.
Čím je príchod Sv. Otca k nám?
 
Sv. Otec je hlavou Vatikánskeho štátu - a preto je jeho návšteva aj štátnou návštevou. Ale predovšetkým je hlavou katolíckej Cirkvi, je zástupcom Ježiša Krista na zemi a nástupcom
apoštola Petra. Pretože je duchovným otcom všetkých ľudí a pastierom Cirkvi, jeho návšteva sa nazýva „pastoračná návšteva".
Sv. Otec príde, aby posilnil vo viere členov katolíckej Cirkvi, no svojou návštevou chce prejaviť úctu všetkým obyvateľom našej vlasti, povzbudiť v živote podľa pravdy a lásky všetkých ľudí dobrej vôle.
Keď takto chápeme návštevu Sv. Otca, nepodľahneme vplyvom, ktoré by ju chceli pokladať za atrakciu či senzáciu. Budeme tiež chápať, že táto ojedinelá udalosť si vyžaduje aj dôstojný rámec. Sám Sv. Otec pripomenul, aby sme nestavali nákladné oltárne priestory, nechce, aby sa jeho návšteva spájala s veľkými výdavkami.
Na druhej strane nám všetkým iste záleží na tom, aby sme takého vzácneho hosťa privítali čo najdôstojnejšie a vytvorili pekné prostredie na slávenie bohoslužieb pod jeho vedením. V tejto súvislosti sa stretávame s mnohými prejavmi nezištnej pomoci a veľkodušnosti. Podľa svojich možností prispejme i na dnešnú zbierku, určenú na krytie nevyhnutných výdavkov spojených s návštevou Sv. Otca.
Nebolo by správne malicherne počítať, koľko nás táto návšteva bude stať - alebo ju vidieť len po zorným uhlom zárobku. Buďme si vedomý toho, že sú vyššie hodnoty ako peniaze. Ak správne využijeme veľký Boží dar návštevy Sv. Otca pre duchovnú a morálnu obrodu nášho života, potom sa to nevyhnutne viacnásobne vráti aj v ekonomickej oblasti.
Bratia a sestry!
Sv. Otec príde na Slovensko v piatok 30. júna predpoludním. Po privítaní na bratislavskom letisku najvyššími štátnymi a cirkevnými predstavenými sa odoberúc do Dómu sv. Martina, kde bude krátke stretnutie s rehoľníkmi, seminaristami a kňazmi. Popoludní navštívi kolísku kresťanstva v stredovýchodnej Európe, staroslávnu Nitru, sídlo Jeho Eminencie, otca kardinála Jána Chryzostoma Korca. V Nitre sa stretne Sv. Otec predovšetkým s mládežou Slovenska.
V sobotu dopoludnia bude sláviť Sv. Otec sv. omšu v Šaštíne, aby vzdal úctu Sedembolestnej Panne Márii Patrónke Slovenska. Tam sa stretne s Konferenciou biskupov Slovenska. Popoludní vykoná v Bratislave zdvorilostnú návštevu u pána prezidenta a premiéra vlády Slovenskej republiky. Pretože to bude prvá sobota v mesiaci júli, Sv. Otec sa vo večerných hodinách pomodlí sv. ruženec, ktorý sa bude prenášať rozhlasom do celého sveta.
Bude pekné keď sa k tejto modlitbe všetci pripojíte.
V nedeľu ráno sa Sv. Otec odoberie do Košíc, kde bude na letisku sláviť sv. omšu, spojenú so svätorečením troch blahoslavených košických mučeníkov. Táto slávnosť bude vrcholom celej jeho pastoračnej návštevy.
Budúci svätci prišli do Košíc začiatkom 17. storočia, aby tam plnili svoje kňazské poslanie. Každý z nich pochádzal z iného národa: Marek Križin z Chorvátska, Štefan Pongrácz zo Sedmohradska Meliehar Crrodziecki z Pol'ska. A predsa vytvorili krásne spoločenstvo.
Náplňou ich poslania bolo:
- učiť pravdám viery, lebo pre nevedomosť mnohí katolíci odpadli od Cirkvi;
- nabádať, ku zdravému sebavedomiu: katolíci sa nemali hanbiť za svoju vieru, nemali v sebe
prechovávať pocit menejcennosti preto, že sú katolíci - naopak majú byt' na to skromne hrdí;
- osobným svedectvom mali dávať katolíkom príklad vytrvalosti vo viere a vo vernosti katolíckej Cirkvi.
Za verné plnenie tohto svojho poslania obetovali životy, keď zo 6. na 7. septembra 16I9 podstúpili mučenícku smrť. Snažme sa priamo alebo nepriamo zúčastniť tejto slávnosti, počúvajme slová Sv. Otca a oslavujme Trojjediného Boha za dar nových svätcov.
V popoludňajších hodinách v nedeľu navštívi Sv. Otec Prešov. Stretne sa tam predovšetkým s gréckokatolíkmi. Mnohí z nich veľa vytrpeli pre svoju vieru v uplynulých storočiach - zvlášť pre svoju vernosť rímskemu pápežovi.
Posledný deň pastoračnej návštevy - pondelok, 3. júla - bude patriť Levoči. Už vyše 700 rokov putujú naši veriaci na Levočskú horu, aby sa modlili v spoločenstve s Pannou Máriou na sviatok jej Navštívenia. Tento sviatok oslávime v tomto roku 3. júla. Pri nejednej generálnej audiencii v Ríme pozývali slovenskí pútnici Sv. Otca do Levoče skandovaním:
„Svätý Otče do Levoče!" Teraz toto pozvanie Sv. Otec splní a bude dopoludnia sláviť s pútnikmi na Levočskej hore sv. omšu. S naším najvzácnejším hosťom sa rozlúčime na popradskom letisku v pondelok vo večerných hodinách.
Heslo celej pastoračnej návštevy Sv. Otca je z listu sv. Pavla Galaťanom: „Ak žijeme v Duchu,
podľa Ducha aj konajme". Tieto slová sú programom duchovnej obnovy tohto roku u nás. Sv.
Otec nás iste bude chcieť v tomto zmysle povzbudiť.
Mnohí sú toho názoru, že je jednoduchšie sledovať návštevu Sv. Otca cez televíznu obrazovku. Iste sme radi, že televízia priamymi prenosmi pomôže všetkým stretnúť sa so Sv. Otcom. Je to veľká pomoc pre chorých alebo tých, ktorí sa z iných dôvodov na stretnutí nemôžu zúčastniť. Avšak je ideálne, ak sa na stretnutí so Sv. Otcom osobne zúčastníme. Preto prosíme každého, komu to len trošku bude možné, aby sa na týchto jedinečných stretnutiach
so Sv. Otcom osobne zúčastnil.
Pričiňme sa o to, aby sa tieto zhromaždenia stali spoločenstvami živej viery, modlitby, radostnej obety a prejavom našej jednoty so Sv. Otcom. Zapojme sa do organizačnej, ale najmä do duchovnej prípravy na túto veľkú udalosť. Prehlbujme naše vzájomné vzťahy, zmierme sa a všetci sa usilujme o pokoj v rodinách a o vzájomnú lásku a porozumenie medzi nami.
Zjednoťme sa v modlitbách o Božie požehnanie pre Sv. Otca, pre jeho pastoračnú návštevu u nás. S horlivosťou sa zúčastňujme na deviatniku modlitieb, ktorý sa bude konať vo všetkých našich farnostiach od 21. júna. Žehnajú Vás Vaši biskupi.
 
kardinál Ján Chryzostom Korec, nitriansky biskup,
Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup,
Alojz Tkáč, košický arcibiskup,
Rudolf Baláž, banskobystrický biskup,
František Tondra, spišský biskup,
Eduard Kojnok, rožňavský biskup,
Ján Hirka, prešovský biskup,
Dominik Hrušovský, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup,
Vladimír Filo, bratislavsko-trnavský pomocný biskup,
Peter Dubovský, pomocný banskobystrický biskup;
František Rábek, pomocný nitriansky biskup,
Milan Chautur, pomocný prešovský biskup,
Andrej Imrich, pomocný spišský biskup,
Bernard Bober, pomocný košický biskup.