Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska
k 1. adventnej nedeli 28. XI. 1999


Drahí veriaci!

Posielame vám bratský pozdrav. Slávime prvú adventnú nedeľu. Ňou začíname nový liturgický rok – nový rok života s Kristom. O niekoľko týždňov Svätý Otec otvorí v Ríme Svätú bránu, ktorou vstúpime do jubilejného dvetisíceho roku Kristovho života s nami. Chceme sa k vám prihovoriť, lebo nám veľmi leží na srdci, aby ani jednému z nás nebola Božia milosť nového liturgického roku a jubilejného roku 2000 ponúknutá nadarmo.
V prvom rade Vám chceme povedať, že Jubilejný rok 2000 má byť rokom veľkej duchovnej radosti a vďačnosti. – Neberte vážne reči tých, ktorí strašia ľudí, ako by sa mali práve v tomto roku udiať vo svete nevídané katastrofy. Budeme sláviť 2000 rokov od narodenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Teda mali by sme všetci mať veľkú radosť zo spásy, ktorú Ježiš už 2000 rokov vykonáva cez svoju Cirkev v prospech ľudstva. Dodnes platí vianočný spev anjela: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom; dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus, Pán!" (Lk 2,10-12). Radujme sa, ako sa raduje Božia Matka Mária, zo všetkého duchovného dobra, ktorým Boh v Ježišovi požehnával svet počas dvetisíc rokov kresťanskej éry. Nech táto radosť je našou silou (porov. Neh 8,10) pre náš kresťanský život.
Boží Syn sa stal pred 2000 rokmi človekom. A každému, kto ho vierou prijal, dal moc stať sa Božím dieťaťom (Jn 1,12). S nami sa stretol vo sviatosti krstu a prizval nás do Božej rodiny. Odvtedy sme mohli viesť svätý život. Dajme si záležať na tom, aby sme každý v nastávajúcom Svätom roku mimoriadnym spôsobom duchovne oslávili deň nášho krstu. Obyčajne slávime deň narodenín. Je dobre ďakovať za dar života. V Jubilejnom roku si chceme všimnúť, kedy sme boli pokrstení a chceme slávnostnejšie osláviť deň krstu, deň nášho stretnutia s Kristom, naším jediným Spasiteľom. Źiaľ, nie vždy sme sa správali ako dobré deti Božej rodiny.
Svätý rok nech je rokom nášho návratu k Otcovi. Boh Otec „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný" (Jn 8,24). Keď chceme úprimne osláviť jubileum narodenia Ježiša Krista, ktorý nás prišiel zhromaždiť do Božej rodiny, chceme sa úprimnou, možno aj generálnou svätou spoveďou vrátiť do Božej blízkosti. A pomodlite sa, aby si každý člen Vašej rodiny vykonal vo Svätom roku dobrú, precítenú sviatostnú spoveď. Tak sa naše rodiny stanú svätyňami, v ktorých Boh bude mať vždy vyhradené prvé miesto.
Vyznaním hriechov sa nám odpustí vina. Potrebujeme ešte dokonalé uzdravenie, očistenie aj od následkov hriechu. Cirkev nám dáva možnosť získať odpustky. Hriech nás ožobračil, Cirkev nás chce z pokladu svojej svätosti obohatiť a uzdraviť. Vážte si túto ponuku svätej Cirkvi. Viete, že mnohí pôjdu do Ríma, aby tam získali jubilejné odpustky. Väčšine z vás to nebude možné. Ale Cirkev vám ponúka možnosť získať tieto odpustky vo viacerých, najmä katedrálnych a pútnických chrámoch aj na Slovensku. V každej diecéze je vyznačených niekoľko takých chrámov. Aby ste získali jubilejné odpustky: Po prvé: vyspovedajte sa so snahou vyhostiť hriech zo svojho života. Po druhé: s vierou prijmite Ježiša v Oltárnej sviatosti, aby ste sa mu mohli čo najviac podobať. Po tretie: navštívte vyznačený kostol, bude to vaša malá jubilejná púť; zúčastnite sa v ňom na nejakej pobožnosti alebo pobudnite dlhšie v rozjímaní. Ak nemôžete navštíviť kostol, môžete navštíviť chorých, väznených, starcov; bude to vaša púť ku Kristovi trpiacemu v bratoch a sestrách. Po štvrté: pomodlite sa na úmysel Svätého Otca, aby ste vyjadrili spoločenstvo s Cirkvou a urobte nejaký skutok lásky a pokánia lebo každý člen Božej rodiny má prinášať bohaté ovocie. – Úplné odpustky môžete získať raz za deň, a to pre seba alebo ich môžete obetovať za svojich drahých zosnulých.
V modlitbe Otče náš, ktorú nás naučil Boží Syn, sa modlíme: „odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom" (Mt 6,12). Svätý rok nás má priviesť bližšie k Otcovi, On nás zmieril so sebou v Ježišovi Kristovi (2 Kor 5,18). Ak úprimne prijímame Krista, máme žiť stále zmierení s Otcom a zmierení aj s každým blížnym. Svätý Otec nabádal bohatšie štáty, aby v Jubilejnom roku odpustili dlhy chudobnejším štátom. Bolo by to v duchu pôvodného jubilea, ako o ňom hovorí Starý Zákon. – Podobne by sme mali my odpustiť všetky urážky svojim blížnym a prosiť o odpustenie svojich chýb. Ak sa hnevníci nezmieria, ak zostanú staré hnevy, neslávili by sme dobre Jubilejný rok 2000. Nechali by sme Božiu milosť prejsť popri nás nepovšimnutú. A mali by sme prosiť o odpustenie tých previnení, ktorých sa v minulosti dopustili vo verejnom živote naši bratia a sestry.
Touto cestou zmierenia a očistenia musí prejsť každý z nás. Tento pohyb od nedokonalého k dokonalému je dôkazom, že chápeme svoj život ako púť do otcovského domu – taká bude naša celoživotná púť. Nemáme tu trvalé miesto. Naša vlasť je v nebi. V dome nebeského Otca je miesto pre každého. Pán Ježiš nám ho pripravil. Majme záujem o toto miesto. Kto nemá záujem o toto miesto, nemiluje Ježiša, nie je pútnikom na správnej ceste, je poblúdencom. Nech každá naša púť, ktorú si vykonáme, je zvýraznením tejto túžby po otcovskom dome.
Chceme vám pripomenúť udalosť z Evanjelia podľa Lukáša (24, 13-35). Píše o dvoch učeníkoch, ktorí stratili nádej v Ježiša. Znechutení, odchádzajú z Jeruzalema. Pripojil sa k nim Pán Ježiš. Vysvetlil im Sväté Písmo, ktoré písalo o ňom, že má trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych. V týchto znechutených učeníkoch začalo horieť srdce novým svetlom, ožila ich viera. Pri lámaní chleba spoznali, že to sa Ježiš pridal k nim na ceste. Povzbudení, vrátili sa do Jeruzalema k Ježišovým učeníkom. Drahí bratia a sestry! Koľkí z vás, z vašej rodiny, z vášho príbuzenstva, a možno aj my sami, sme znechutení, skleslí, nehlásime sa oduševnene k Ježišovi. Uvedomme si, že Pán Ježiš má záujem o každého z nás. V tomto jubilejnom roku sa osobitným spôsobom pripája k nám. Chce nás poučiť. Venujme mu pozornosť. Počúvajme, čo nám chce povedať v kázniach pri svätej omši, ústami učiacej Cirkvi, najmä ústami Svätého Otca, otvorme Evanjelium častejšie a čítajme ho. Ježišov Duch nás osvieti a my s obnovenou vierou sa užšie spojíme so spoločenstvom veriacich v Cirkvi, budeme žiť pre Cirkev svojím apoštolským zanietením. Svätý Otec toto očakáva od jubilejného roku. Modlime sa za neho a na tento jeho úmysel.
Drahí veriaci celého Slovenska. Chceme zakončiť tento príhovor výzvou, ktorú Svätý Otec adresoval biskupom celej Európy pri príležitosti zakončenia Biskupskej synody 23. októbra toho roku: „S hlbokým presvedčením opakujeme mužom i ženám, osobitne tým, čo žijú svoj život ponorení do relativizmu a materializmu: Prijmite Krista do svojho života. Kristus je budúcnosť každého človeka. Kto sa stretne s Ježišom, spozná pravdu, objaví život a nájde cestu, ktorá k nemu vedie.
Cítime povinnosť modliť sa za Vás a prichádzame s prosbou, aby ste sa modlili s nami, žeby sa v Svätom roku 2000 Slovensko stalo svätejším. Bude pokojnejším a šťastnejším.
Nech Pán vyslyší naše modlitby a požehná obnovné úsilie nás všetkých.

Vaši biskupi:

Rudolf Baláž, predseda KBS a diecézny banskobystrický biskup
Alojz Tkáč, podpredseda KBS a diecézny košický arcibiskup
Ján Chryzostom kardinál Korec, diecézny nitriansky biskup
Ján Sokol, diecézny bratislavsko-trnavský arcibiskup
František Tondra, diecézny spišský biskup
Eduard Kojnok, diecézny rožňavský biskup
Ján Hirka, sídelný prešovský gréckokatolícky biskup
Milan Chautur, košický gréckokatolícky exarcha
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Štefan Vrablec, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Vladimír Filo, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
František Rábek, nitriansky pomocný biskup
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Bernard Bober, košický pomocný biskup
Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup
Tomáš Galis, banskobystrický pomocný biskup
Peter Dubovský, emeritný banskobystrický pomocný biskup