Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska
k 33. Svetovému dňu spoločenských dorozumievacích prostriedkov


Bratia a sestry!
Svetový deň spoločenských dorozumievacích prostriedkov, ktorý pripadá na túto nedeľu, nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad významnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života, akou je tlač, rozhlas, televízia a iné masmédiá. Komunikácia medzi jednotlivcami a skupinami zohráva veľkú úlohu pri získavaní informácií. Masmédiá ako komunikačný prostriedok majú slúžiť lepšiemu vzájomnému poznaniu ľudí, na zvyšovanie kultúry a pri formácii človeka. Svojim veľkým vplyvom na spoločenský a súkromný život majú sa podieľať na vydávaní svedectva o pravde, o živote, o ľudskej dôstojnosti, o pravom význame našej slobody a vzájomnej závislosti.
Masmédiá môžu a majú byť – ako to vyjadruje posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k dnešnému dňu – priateľskými sprievodcami pre tých, ktorí hľadajú Otca. Tento pohľad na masmédiá bezprostredne vyvoláva dve otázky: Ako môžu spoločenské dorozumievace prostriedky pracovať skôr pre Boha než proti nemu? akým spôsobom môžu byť masmédiá priateľskými sprievodcami pre tých, ktorí hľadajú milujúcu prítomnosť Boha Otca vo svojom živote?
Ježiš Kristus v úvode svojej veľkňazskej modlitby pri Poslednej večeri povedal: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." (Jn 17, 3). Opravdivý život s Bohom sa teda začína jeho poznávaním; toto poznávanie nám v bohatej miere umožňuje počúvanie radostnej zvesti, Evanjelia. Potvrdzuje to apoštol Pavol, keď sa pýta Rimanov: „Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?" (Rim 10, 14) Oznamovanie dôležitých skutočností viacerým poslucháčom prostredníctvom služobníka slova je pôvodná a účinná forma, ktorú Cirkev používa od Ježišových čias až dodnes. Apoštolské ohlasovanie našlo už v samých začiatkoch kresťanstva aj svoju písomnú podobu. Obe formy komunikácie – ústnu i písomnú – používali apoštoli nášho národa, sv. Cyril a Metod, podobne ako to robili mnohí iní svätci, napríklad: Justín, Augustín, Tomáš Akvinský, František Saleský. Vynájdením kníhtlače začalo obdobie veľmi vplyvného masmédia, akým je tlač. Knihy a ešte viac noviny a časopisy silno ovplyvňujú verejnú mienku.
Vo svojom srdci prechovávame veľkú vďačnosť voči Pánu Bohu za Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý cez desaťročia neslobody a útlaku poslali rozličnými cestami stotisícky náboženských kníh. Podobne sa o to usilovali aj otcovia jezuiti z Kanady. Na tomto mieste chceme spomenúť záslužnú činnosť najstaršieho a najrozšírenejšieho katolíckeho týždenníka, ktorý vychádza od roku 1849. Sú to Katolícke noviny. Práve oslavujú 150 rokov svojej služby. Aj keď oveľa mladším dvojtýždenníkom, predsa veľmi rozšíreným medzi gréckokatolíkmi je Slovo. Okrem týchto novín naši veriaci majú bohatý výber iných katolíckych periodík, počnúc farskými až po celoslovenské. Pozitívnym prínosom na poli šírenia náboženských hodnôt a myšlienok sa v posledných rokoch stala činnosť Združenia slovenských katolíckych vydavateľstiev.
Kresťanské masovokomunikačné prostriedky nemôžu svoju činnosť obmedziť len na veriacich v rista, ale sa musia zamerať na každého človeka, ktorý hľadá pravdu, podstatu a zmysel ľudského života, lebo „túžbu poznať pravdu a nakoniec Boha vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť k plnej pravde o sebe samom (Fides et ratio, 1)
V našich časoch sa dávajú do služieb ohlasovania Evanjelia elektronické masmédiá. Len si pripomeňme, akú významnú úlohu zohrával zvlášť v minulosti Vatikánsky rozhlas, ktorého vysielanie dokázalo preniknúť cez bariéry odporu voči viere a Cirkvi a sprostredkovať našim veriacim hlas Svätého Otca. S radosťou sme uvítali zriadenie náboženskej redakcie v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase a tiež videoštúdia Lux Communication. Na srdci nám zvlášť leží jediné slovenské evanjelizačné rádio – Rádio Lumen. Tohto roku sa podarilo vďaka Vašej finančnej pomoci a tiež zahraničnej podpore začať so satelitným vysielaním. Uvedomujeme si, že ešte nie v každom našom meste a obci je možné počúvať vysielanie tohto rádia, ktoré patrí Cirkvi na Slovensku. Ubezpečujeme Vás ako Vaši pastieri, že so svojej strany robíme všetko, čo je v našich silách, aby signál Rádia Lumen pokrýval celé územie Slovenska. Uvedomujeme si však, že sme pritom odkázaní aj na Vašu pomoc a podporu kresťanských mediálnych projektov na Slovensku, o čo Vás prosíme. Veď ide o spoločné dielo, ktorého zámerom je cez ohlasovanie Evanjelia v celej jeho sviežosti prispieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu, poskytnúť orientáciu na ceste hľadania, poznania a milovania Boha, podať informácie plné múdrosti a zábavu, ktorá bude zdrojom radosti.
Źiada sa na tomto mieste zopakovať slová Druhého vatikánskeho koncilu: „Bolo by celkom nedôstojné synov Cirkvi, keby sme sa nečinne prizerali, ako je slovo spásy zväzované a zadržiavané technickými nedostatkami, alebo nedostačujúcimi prostriedkami… Posvätný snem pripomína veriacim, že sú povinní finančne a inak podporovať katolícke denníky a časopisy, podnikanie vo filme, rozhlasové a televízne stanice vysielania, ktorých hlavným cieľom je šíriť a obhajovať pravdu a snažiť sa o pokresťančenie ľudskej spoločnosti" (IM 17)
Bratia a sestry, keď sa niekedy opýtame človeka na vierovyznanie a stupnicu hodnôt, počujeme aj takúto odpoveď: „Ešte stále hľadám". Každý kresťan si musí uvedomiť svoju zodpovednosť a úlohu urobiť všetko pre to, aby tí, ktorí hľadajú a spolu s nami kráčajú po ceste tohto života, spoznali radosť Božej sprevádzajúcej prítomnosti. Keď spoznajú Božie priateľstvo – ako hovorí Svätý Otec – môžu sa stať priateľmi všetkých mužov a žien na ich ceste do domu Otca, ktorému nech je česť a sláva, chvála a vďaka, spolu so Synom a s Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Biskupi Slovenska