Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska k parlamentným voľbám 2002

(8.9.2002)

Milí bratia a sestry!
Božia prozreteľnosť nám umožnila už trinásť rokov žiť v slobode. Sloboda je mimoriadnym darom pre človeka, lebo je jedným z najdôležitejších znakov ľudskej dôstojnosti (porov. GS 17). Hodnotu slobody si však nevieme dostatočne vážiť. Niektorí naši spoluobčania, oplakávajúc časy, v ktorých boli mnohí prenasledovaní, iste nesprávne chápu pojem sloboda. Myslia si, že sloboda znamená robiť si, čo mi napadne, i keď je to proti Božiemu poriadku. Zneužívaním slobody zo strany niektorých jednotlivcov vznikajú v spoločnosti veľmi negatívne javy, ktoré nám všetkým spôsobujú mnohorakú trpkosť: ohrozovanie ľudských životov, morálnych hodnôt i majetku.
Sme pred parlamentnými voľbami a nimi môžeme v tejto veci aj niečo zmeniť. Pri voľbách dávame osobám, ktoré sa uchádzajú o naše hlasy, moc, aby spravovali našu vlasť v záujme spoločného dobra. Potrebujeme, aby u nás zaistili poriadok, spravodlivosť, aby nám zaručili pocit bezpečia a všestranný rozvoj. Potrebujeme, aby sa starali o chudobných a vytvárali priaznivé podmienky na vznik pracovných príležitostí pre nezamestnaných. Chceme, aby pod ich spravovaním bola naša krajina užitočným a rovnocenným členom v rodine európskych národov.
Pri tejto príležitosti sa pokúšame hodnotiť, ako to bolo doteraz. Nášmu rozvoju prekáža klientelizmus, korupcia a rozšírená zločinnosť. Veľmi nebezpečný je aj každý druh drobných trestných činov, ako sú krádeže v domácnostiach či na poliach.
Spomenuté javy vytvárajú negatívne prostredie na ekonomický rozvoj. V takomto prostredí je podnikanie veľkým rizikom. Napriek atraktívnosti, akú ponúka naša príroda i naše kultúrne pamiatky pre turizmus, uvedené javy vytvárajú z našej krajiny rizikové miesto pre turistov. Pre nedostatok podnikateľských aktivít vo výrobe, v službách i v turizme sa zvyšuje nezamestnanosť, čo spôsobuje nedostatok v rodinách, školstve, zdravotníctve, sociálnej sfére a v iných oblastiach.
Zlepšiť tento stav nedokáže sama vláda ani sám parlament. To sa dá dosiahnuť iba zlepšením morálky nás všetkých. Ak sa nazdávame, že po voľbách príde ktosi s „čarovným“ programom a z večera do rána všetko zmení, budeme sklamaní. A ak niekto sľubuje, že takýto „čarovný“ program pozná, pripravuje nám sklamanie. Program tu už máme – trvá dvetisíc rokov a obsahuje ho evanjelium a živá Tradícia. Jeho ťažisko spočíva v Kristovi, ktorého treba poznať, milovať a nasledovať (porov. NMI 29). Majme však pevnú vieru, že svoje myslenie i konanie môžeme zakotviť v Božom zákone Desatora a v evanjeliu a tak nasledovať Krista. Je to pomalá, ale spoľahlivá cesta na odstraňovanie korupcie a zločinnosti. Tento proces sa musí uskutočniť na všetkých spoločenských úrovniach a medzi všetkými skupinami obyvateľstva, inak bude neúčinný.
Zodpovední ľudia vo vedení štátu môžu odstrániť veľmi škodlivý klientelizmus a korupciu z najvyšších miest, môžu zlepšiť legislatívne prostredie na podnikanie, na stíhanie zločinu, na zvýšenie bezpečnosti nielen našich občanov, ale aj cudzincov, ktorí k nám prídu za turistikou a oddychom. Ak však obyvateľstvo nebude na patričnej morálnej výške, aj tí najlepší spravia málo.
Milí veriaci, veľký dar slobody, ktorému sa tešíme, môžeme dobre zužitkovať len vtedy, ak náš život bude v súlade s Božími prikázaniami. Sami uverme a vydajme tomuto svetu svedectvo o tom, že slobodný človek nemôže konať svojvoľne – ako sa mu zachce, ale že má konať zodpovedne – ako mu káže svedomie. Dôležitým znakom slobodného človeka je aj jeho angažovanosť a tvorivosť zameraná na vytváranie pracovných príležitostí. Treba mať odvahu konať viac, než sa nám prikázalo, aby sme boli užitočnými (porov. Lk 17, 10).
Obraciame sa na Vás všetkých ako na voličov. So svojím voličským právom nemôžeme naložiť hocijako, ale máme ho správne zužitkovať (GS 75). Je našou povinnosťou ísť voliť a voliť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Kto nejde voliť, tiež volí, lebo jeho hlas si rozdelia práve tí, ktorých on nechce.
Pričiňme sa o to, aby budúcnosť našej vlasti bola v rukách ľudí, ktorých konanie je v súlade s Desatorom a evanjeliom. Na ničom inom ani lepšom sa náš život rozvíjať nedá.
Máme obavy, že do vedenia našej krajiny sa môžu dostať ľudia, ktorí si nevážia pravé ľudské ani kresťanské hodnoty. Ľudia, ktorí v mene slobody umožnia a dokonca sami podporia šírenie zla v mnohorakej forme. Takto sa v našej spoločnosti môže zakoreniť agresivita, vulgárnosť, nemorálnosť, bezbožnosť a také ponuky najmä mladým ľuďom, ktoré rozvrátia ich charaktery a povedú ich k rôznym závislostiam. V mene slobody môžeme mladého človeka uvrhnúť do toho najhoršieho otroctva vlastných vášní. Ak sa tento trend nenápadne dostane do školských osnov a učebníc, do kultúrnej tvorby, do všadeprítomnej reklamy, môže sa stať veľkým nebezpečenstvom predovšetkým pre našu mladú generáciu.
Ak by mal volebný program či predvolebná kampaň niektorých strán takéto znaky, kresťan by voľbou týchto strán veľmi potupil seba, uvrhol náš národ do záhuby a znevážil by Boha – pôvodcu dobra.
Činnosť vo vedení krajiny v zákonodarnej sfére i v oblasti výkonnej moci považujeme za službu, preto sme vďační všetkým Vám kresťanom, ktorí ste sa odhodlali uchádzať sa o túto službu (porov. GS 75). Povzbudzujeme Vás, aby ste nikdy nezabudli na to, že pri spravovaní krajiny máte vždy konať v súlade s kresťanskou morálkou. Len tak môžete vo všetkom zlepšiť situáciu našej vlasti.
Milí bratia a sestry, možno ste bezradní, že nech volíte kohokoľvek, aj tak lepšie nebude. Táto bezradnosť nech je výzvou pre nás všetkých, výzvou na pokánie, na nápravu vlastného života. Ak napravíme svoj život a nebudeme konať svojvoľne, ak budeme vynaliezaví a tvoriví, bude lepšie.
V tomto dôležitom období zverujeme osudy našej vlasti do rúk Božej prozreteľnosti a pod ochranu našej nebeskej Matky Sedembolestnej Panny Márie a našich vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Źehnáme Vás v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Vaši biskupi