Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska
ku Dňu katolíckych škôl na slávnosť Nanebovstúpenia Pána -1. júna 2000


Drahí bratia a sestry!
Evanjelium dnešnej slávnosti nám zaznamenáva posledný pokyn vzkrieseného Pána, ktorý adresoval pred svojim nanebovstúpením apoštolom: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu (Mk 16, 15) - alebo ako ho zaznamenal evanjelista Matúš: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal (28,19-20).

Tak apoštoli, ako aj ich nástupcovia a mnohí kresťania počas celých dejín Cirkvi brali tento Ježišov misijný príkaz veľmi vážne. Pod vedení Ducha Svätého, ktorého oslávený Pán dáva svojim verným, vzniklo mnoho veľkodušných iniciatív, ktoré boli vedené jedinou túžbou: splniť poslanie, dané Ježišom Kristom pred jeho nanebovstúpením.

Táto vynaliezavá apoštolská láska ku Kristovi sa spája súčasne i s láskou k ľuďom. Veď od prijatia evanjelia, od života podľa Ježišovho slova, závisí pozemské i večné dobro ľudí, ich spása: Kto uverí a dá sa pokrstiť; bude spasený (Mk 16,16).

Jeden z dôležitých spôsobov, ktorým sa Cirkev snažila a snaží plniť' tento Ježišov misijný príkaz, je aj vyučovanie detí a mládeže. Mnoho vynikajúcich mužov a žien Cirkvi vložilo do kresťanskej výchovy detí a mládeže svoj geniálny talent, svoju obetavú lásku, celý svoj život. Takto sa postupne vyvinulo katolícke školstvo. Keďže katolícke školy vidia svoj počiatok i zmysel svojej existencie v misijnom príkaze Kristovom, slávia dnes, na Nanebovstúpenia Pána, svoj sviatok. V tomto Jubilejnom roku sa tiež dnes zapájajú zvlášť' intenzívne do osláv Veľkého jubilea.
Z toho dôvodu považujeme aj my, Vaši biskupi, za správne, aby sme sa na Vás všetkých obrátili týmto listom na tému katolíckych škôl.

Čo je katolícka škola? Čím sa líši od iných škôl?

Predovšetkým je to škola, to znamená, odovzdávajú sa v nej vedomosti ako na každej inej škole. Svoju zvláštnosť má v oblasti výchovy. Celé ovzdušie katolíckej školy, spolupráca rodičov, pôsobenie učiteľov, vzájomné vzťahy medzi žiakmi, riešenie problémov, všetko má prebiehať' v duchu viery, podľa evanjelia. Katolícka škola je vlastne súčasťou spoločenstva Cirkvi, v ktorom sa všetci jeho členovia snažia žiť ako Kristovi nasledovníci. Cieľom katolíckej školy je poskytnúť hlavne deťom z katolíckych rodín výchovu zhodnú s presvedčením ich rodičov. Tak sa docieli zhoda medzi rodinou a školou. Deti a mládež sa pripravujú do života tak, aby mali potrené vedomosti, no súčasne aby dokázali žiť ako kresťania vo všetkých situáciách.

Ak má katolícka škola dobre plniť toto svoje poslanie, nemôže byt' izolovaná. Musí byt' živou súčasťou tak spoločenstva rodičov, ako aj farnosti, ba celej diecézy.

Prvé katolícka školy po r. 1989 mohli na Slovensku vzniknúť' iba pred desiatimi rokmi. Takmer pät'desiat rokov im nebola u nás umožnená existencia , hoci do násilného zrušenia v roku 1947 komunistami na Slovensku ich bolo okolo dvetisíc. Generácia súčasných rodičov teda nemá s katolíckymi školami osobnú skúsenosť', až na tých, ktorí si mohli daf svoje deti do niektorej zo súčasných stoštyridsiatich katolíckych škôl. Chceme Vám drahí rodičia, pripomenúť' slová II. Vatikánskeho koncilu: Rodičia majú prvoradú povinnosť a neodcudziteľné právo vychovávať' svoje deti, a preto majú mat' skutočnú slobodu vo výbere školy. verejná je povinná chrániť a brániť občianske slobody, a teda sa má postarať... žeby rodičia mohli vybrať pre svoje deti školy naozaj slobodne, podlá svojho svedomia (GE 6). A kódex kánonického práva pripomína: Rodičia majú zveriť deti tým školám, v ktorých je postarané o katolícku výchovu (kán. 789).

Teda tam, kde je katolícka škola, mali by rodičia podľa možností dávať svoje deti do takejto školy. Bolo by tiež správne, aby sa veriaci rodičia spoločne domáhali založenia katolíckej školy všade, kde je to možné. Najvhodnejší spôsob je konverziou jestvujúcej štátnej školy na cirkevnú. Treba to však robiť pokojne, v spolupráci s miestny farským úradom, ale aj s jasným vedomím svojich práv ako veriacich občanov. Vyhláška Ministerstva školstva SR stanovuje postup pri zakladaní cirkevnej školy.

Napokon sa obraciame na učiteľov a riaditeľov katolíckych škôl. Mnohí z Vás ste zobrali veľkodušne na seba úlohu priekopníkov katolíckeho školstva u nás a aj za neľahkých okolností ste vytvorili zo svojich škôl duchovné oázy a vychovali ste tisíce chlapcov a dievčat, ktorí sú nádejou Cirkvi a spoločnosti.

Prijmite za to od nás i do celého cirkevného spoločenstva úprimnú vďaku a uistenia o našich modlitbách za Vás, aby Vás náš spoločný Učiteľ Ježiš Kristus, stále posilňoval svojím Duchom a raz Vám bol večnou odmenou.

Povzbudzujeme i všetkých Vás, mladí absolventi univerzít a pedagogických fakúlt, ktorí ste veriacimi katolíkmi, dajte sa veľkodušné do služby výchovy a vzdelávania novej generácie. Nehľaďte v prvom rade na nevýhody postavenia učiteľa, lež chápte svoju prácu ako povolanie, ktoré Vám dáva sám Kristus. Všetkým učiteľom-kresťanom adresujeme naliehavú prosbu zomierajúceho svätého Cyrila svojmu bratovi Metodovi: Neopúšťaj svoje učiteľstvo... veď čim môžeš byt' spasený? Pred nami sa otvárajú horizonty tretieho tisícročia. Aké to bude tisícročie, ako to bude vyzerať' s ľudstvom i s kresťanstvom, to vo veľkej miere závisí od terajšej mladej generácie, od jej dobrej kresťanskej výchovy.

Ak by sa Vám, milí učitelia-katolíci, naskytla možnosť' vyučovať v novovzniknutej katolíckej škole, majte odvahu a prijmite túto prácu.

Chceme Vás tiež povzbudiť', aby ste spolupracovali s farnosťou i diecézou na svojom stálom kresťanskom zdokonaľovaní a na odbornom raste. Prosíme aj Vás, milí rodičia, aby ste sa neuspokojili s tým, že ste prípadne dali svoje dieťa do katolíckej školy. Je nevyhnutná Vaša stála spolupráca s učiteľmi pri výchove Vášho dieťaťa. Iba vtedy ak bude dobrá táto spolupráca medzi rodinou, školou a farnosťou, je nádej, že úsilie školy prinesie dobré výsledky.

V dnešný deň s radosťou pozdravujeme aj Vás, žiakov a študentov katolíckych škôl! Veď všetky úsilia Cirkvi i Vašich rodičov a učiteľov sú pre Vás, pre vaše dobro. Majte dôveru voči Vašim učiteľom, snažte sa svedomite plniť svoje školské povinnosti, vytvárajte v škole jednu rodinu Božích detí, nasledovníkov Ježiša Krista. Spolupracujte s katolíckou školou, aby ste sa dobre pripravili na veľké úlohy, ktoré Vám v novom tisícročí chce Pán Boh zveriť . Veď Vy máte byť nositeľmi toho poslania, ktoré zveril do neba odchádzajúci Ježiš svoji učeníkom: Iďte do celého sveta a učte všetky národy...

K tomu, aby všetci pracovníci katolíckych škôl toto poslanie naďalej veľkodušné plnili; aby všetci členovia Cirkvi hľadali spôsoby, ako toto poslanie uskutočňovať; k tomu, aby sa mladí kresťania pomocou katolíckych škôl na toto poslanie pripravili - k tomu Vám všetkým vyprosujeme hojné dary Ducha Svätého.

Vaši biskupi