Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2000


Milí bratia a sestry!

Prvou adventnou nedeľou začíname slávenie nového cirkevného roka, ktorý nás o niekoľko týždňov prevedie cez prah nového storočia a tisícročia a my vás chceme oboznámiť s našimi pastoračnými plánmi do budúcnosti.
Analýza náboženskej situácie nášho národa, aj bežné pozorovanie nám ukazuje, že je potrebné položiť väčší dôraz na hĺbku duchovného života. Riešenie vidíme v tom, že sa budeme viac venovať čítaniu a praktickému používaniu Svätého písma. K čítaniu Svätého písma pri bohoslužbách, ktoré nám podáva a vysvetľuje Cirkev, pridáme aj čítanie Svätého písma v rodinách, v školách, v biblických krúžkoch a inde. Povzbudzuje nás k tomu Svätý Otec, ktorý sa pri rôznych príležitostiach vyslovil za to, aby sa Sväté písmo stalo hlavným nástrojom novej evanjelizácie. Túto výzvu Svätý Otec symbolicky vyjadril vo vianočnú noc, keď otváral Svätú bránu a prešiel ňou so Svätým evanjeliom, ktoré potom ukázal všetkým ako „prameň života a nádeje pre tretie tisícročie (bula Incarnationis mysterium, bod 8). Pri poslednej návšteve svojej rodnej vlasti roku 1999 sa takto vyjadril: „Naša generácia musí múdro stavať budúcnosť. Kto Ježišovo slovo počúva a napĺňa, ten stavia múdro. Preto vás dnes prosím: Vezmite Evanjelium so sebou do nového tisícročia! Ono nesmie chýbať v žiadnom dome! Čítajte Evanjelium a uvažujte o ňom! Nechajte prehovoriť Krista! Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...» (Ź 95, 8).
Mladým ľuďom z príležitosti Svetového dňa mladých v Ríme toho roku napísal:
„Nech sa Evanjelium stane vaším najdrahocennejším pokladom. V pozornom štúdiu a vo veľkodušnom prijatí Pánovho slova nájdete pokrm a silu pre každodenný život, nájdete dôvody, aby ste sa bez zastavenia zaangažovali do budovania civilizácie lásky. Aj Slovákov na audiencii 15. februára 1995 povzbudil k čítaniu Svätého písma týmito slovami: „Nech nábožné čítanie Svätého písma privedie všetok slovenský ľud k lepšiemu poznaniu Pána Ježiša a k hlbšiemu kresťanskému životu.
Sväté písmo je jedinečnou knihou, ktorá bola preložená do viac ako 2100 jazykov a stále pribúdajú nové preklady. Jestvujú najmenej tri dôvody, pre ktoré treba poznávať Sväté písmo:
1. Poučenie. V biblických textoch je možné nájsť mnoho informácií o dávnych udalostiach a kultúrach mnohých národov. Možno sa tu veľa dozvedieť o dejinách židovského národa a o ďalších veľkých civilizáciách, o ich duchovnej a kultúrnej výške a múdrosti, aj o osudových chybách, pre ktoré potom trpeli celé generácie. Takto možno zo Svätého písma čerpať životnú múdrosť a mnoho poznatkov o tom, čo je dôležité a čo bezcenné.
2. Formácia človeka. Na Sväté písmo môžeme hľadieť ako na výpoveď Boha o sebe a o človeku. Sú to pravdy, ktoré majú trvalú platnosť. Spolu s nimi poznávame aj morálne poučenia o tom, čo je mravne dobré a čo zlé. Kresťanstvo je zjavené náboženstvo, a preto aj vieroučné a mravoučné pravdy zachytené vo Svätom písme treba brať ako Bohom dané.
Sväté písmo obsahuje mnohé udalosti a životné skúsenosti na poučenie aj dnešnému modernému človekovi. Dodnes nás môže fascinovať múdrosť, ktorá je vyjadrená v Mojžišových knihách, kde sa opisuje dráma duchovného rastu vyvoleného národa, putujúceho z egyptského otroctva do slobodnej zasľúbenej zeme. A pre všetkých ľudí sú určené štyri Evanjeliá, v ktorých nám hovorí Boží Syn, Božia múdrosť, ktorá nám ohlasuje spásu a ukazuje cestu návratu k Otcovi. V apoštolovi Pavlovi môžeme obdivovať vrúcne veriaceho človeka a svedka viery. Jeho hymnus na lásku v 1. liste Korinťanom (13. kapitola) nám predstavuje azda najvyšší ideál ľudskej a kresťanskej ušľachtilosti. Božie slovo zachytené vo Svätom písme dávalo a dáva vyznavačom Ježiša Krista silu dôsledne ho nasledovať a s pomocou Božej milosti aj život položiť za Krista a jeho Evanjelium. Takto nás Božie slovo formuje a my sa jeho používaním môžeme stávať dokonalejšími tak na ľudskej, ako aj na duchovnej úrovni.
3. Naplnenie a posvätenie človeka. Toto hľadisko súvisí veľmi úzko s predchádzajúcim, ale ide ešte ďalej, ako je formácia na základe získaných poznatkov. Človek pri čítaní prežíva stretnutie s Bohom, ktorý ho napĺňa. Pravda o Bohu a o človeku, prijímaná v slovách Svätého písma, je schopná naplniť srdce a myseľ človeka obsahmi, ktoré ho prevyšujú. Jeden z najznámejších príkladov k tomu môžeme nájsť v evanjeliu o emauzských učeníkoch (Lk 24, 13-35). Týmto dvom učeníkom sám Ježiš vysvetľuje Písmo a učeníkom sa zapaľuje srdce. Je to nielen radosť z teoretických poznatkov, ale radosť bytostná a existenciálna, v ktorej oni našli Boha a seba samých. Tak to môže byť vždy, keď čítame Sväté písmo s otvoreným srdcom. Podobnú skúsenosť prežil sv. Augustín pri svojom obrátení. Po dlhom hľadaní pravdy a po veľkom zápase so sebou samým vo veci zanechania hriechu vzal Sväté písmo a pri čítaní listu Rimanom (13. kapitola) sa ho zmocnil taký príval svetla a radosti, že to „zahnalo všetky tône pochybnosti , ako sám hovorí vo svojich Vyznaniach (kap.19). To všetko nás povzbudzuje k tomu, aby sme Sväté písmo brali do rúk ako každodenný chlieb našej viery a nášho svedectva vo svete. Nejde tu len o učenie, ale ešte viac o to, že Písmo môže byť „miestom stretnutia človeka s Bohom. Na to nám bolo dané, aby sme sa v ňom stretli s Kristom. Je to tajomné stretnutie, ktoré napĺňa a posväcuje človeka, a to je viac, než akákoľvek iná radosť na svete.
Bratia a sestry, do tretieho tisícročia vstupujeme s nádejou, že Pán Boh pomôže zachovať si duchovné dedičstvo, ktoré sme pred vyše 1100 rokmi dostali od našich otcov, sv. Cyrila a Metoda. Pričiňme sa o to aj my tým, že budeme čítať Sväté písmo a meditovať nad týmto prameňom duchovného života, pretože svet kladie na nás, ako na veriacich ľudí, svoje nároky. Rozumieť Svätému písmu sa iste nedá bez určitej námahy a bez pomoci Ducha Svätého. Z našej strany je k tomu potrebná:
1) viera, že Písmo je Bohom vnuknuté a stále živé;
2) čítať celé Písmo, aby sme poznali jeho obsah a vedeli sa v ňom dobre orientovať;
3) poznať aj jeho výklad.
Splneniu najmä tretej podmienky by mali pomôcť pripravované komentáre k Svätému písmu, ktoré začnú od januára 2001 vychádzať vo forme časopisu «Sväté písmo pre každého». Tento časopis vrelo odporúčame do vašej pozornosti. Iste budú na stránkach Katolíckych novín a v iných časopisoch mnohé články a v Rádiu Lumen relácie, ktoré budú ponúkať návody, ako čítať Sväté písmo a prakticky ho zúžitkovať na duchovné obohatenie.
Adventná zvesť anjela našla u Panny Márie otvorené srdce a pripravenú myseľ, vyjadrenú odpoveďou «nech sa mi stane podľa tvojho slova».Nech táto zvesť nájde aj v nás podobnú pripravenosť a túžbu poznať Slovo a skúsiť v ňom hovoriaceho Ježiša Krista. Źeláme si, aby prvé roky nášho storočia a tisícročia boli na Slovensku prežívané v znamení zvýšeného záujmu o Sväté písmo, aby sme boli viac duchovne orientovaní, a aby sme prostredníctvom Svätého písma prežili stretnutie so živým Ježišom Kristom.
K tomu vám vyprosujeme otvorenosť srdca, akú mali učeníci na ceste do Emauz.
Nech vás po všetky dni v novom storočí a tisícročí sprevádza všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Biskupi Slovenska