Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu – 2.XII.2001


Drahí bratia a sestry!

Advent, ktorý dnes začíname, je obdobie radostnej nádeje na druhý Kristov príchod ako aj duchovnou prípravou na oslavu narodenia Pána. Tento čas by nás mal posilniť v kresťanskej nádeji.
Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí o nádeji, že ona „je dôveryplné očakávanie Božieho požehnania a oblažujúceho videnia Boha (2090). Zdá sa však, a že nad životmi mnohých z nás, nad mnohými národmi, ako aj nad celým svetom akoby sa zhusťovali temné mraky rozličných ohrození, ktoré udúšajú našu nádej. Preto my, vaši duchovní pastieri, považujeme za potrebné prihovoriť sa vám dnes práve na túto tému.
Už Druhý vatikánsky koncil povedal závažné slová: „Budúcnosť ľudstva je v rukách tých, čo budú vedieť vnuknúť nasledujúcim pokoleniam pohnútky života a nádeje (GS, 31).
Skúsenosť nás opätovne presviedča o tom, že pohnútky života a nádeje, vychádzajúce len z vlastných síl a schopností človeka, opierajúce sa o bohatstvo, techniku a o moc, sú neisté a kedykoľvek môžu tragicky sklamať.
Kde môžeme nájsť oporu pre našu nádej, oporu, ktorá by dávala trvalú istotu, že sa oplatí statočne kráčať týmto svetom a že napriek všetkým námahám a útrapám život a jeho najkrajšie túžby zvíťazí nad zlom a smrťou? Kde hľadať oporu pre nádej, že nielen nejakí šťastlivci sa zachránia z rozbúreného mora nášho sveta, ale že každý z nás môže dosiahnuť plný a večný život – a že táto nádej vnáša zmysel, odvahu a radosť už do nášho súčasného života a napriek všetkému ho robí hodnotným a krásnym...
Pre väčšinu z vás, milí bratia a sestry, je odpoveď jasná, vyjadrili ste ju i svojím prihlásením sa k viere v Ježiša Krista a k príslušnosti jeho Cirkvi pri sčítaní ľudu, za čo vám úprimne ďakujeme. Oporou našej nádeje je večný Boh, stvoriteľ celého vesmíru i nášho života. Všetko, čím nás obdaril, hovorí o jeho láske k nám, ktorá nie je nezodpovednou hrou. Boh je svojej láske k stvoreniu a konkrétne k človeku dôsledne verný. Potvrdil to poslaním svojho jednorodeného Syna, ktorý sa pre nás a pre našu spásu stal človekom. Svojím životom, učením, svojimi zázrakmi a najmä svojou obetou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním sa Ježiš Kristus stáva zárukou našej nádej v Boha. Povzbudzuje nás, aby sme našu nádej opierali o neho: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Jn 16,33)
Naša nádej v Boh sa teda prejavuje nasledovaním Krista v konkrétnych okolnostiach nášho života. To však predpokladá poznávanie Ježiša Krista a jeho učenia – a to najmä zo Svätého písma pod vedením Cirkvi. V apoštolskom liste „Novo millennio ineunte – Na začiatku nového tisícročia Svätý Otec píše: „Keď sme zakotvení v Písme, otvárame sa pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý je pri vzniku týchto spisov a zároveň pri svedectve apoštolov, ktorí mali živú skúsenosť s Ježišom Kristom, Slovom života. Videli ho na vlastné oči, počuli na vlastné uši a dotýkali sa ho svojimi rukami... (Z istoty, že Kristus je s nami po všetky dni až do skončenia sveta) musíme čerpať obnovené nadšenie pre kresťanský život a urobiť z nej inšpirujúcu silu našej cesty ... . „Je potrebné, drahí bratia a sestry, upevniť a prehĺbiť túto črtu aj šírením Biblie v rodinách. Zvlášť je potrebné, aby sa počúvanie Božieho slova stalo živým stretaním podľa starej, ale ešte vždy platnej tradície „lectio divina , ktorá nám umožňuje čerpať v biblickom texte živé slovo, ktoré kladie otázky, usmerňuje a stvárňuje život (NMI, 17.29.39).
Tieto slová Svätého Otca nám treba prenášať do praktického života. Jedným z konkrétnych spôsobov, ktorý vám už druhý rok odporúčame, je poznávanie Ježiša Krista pomocou čítania a meditovania Svätého písma, ktoré vychádza na pokračovanie v mesačníku „Sväté Písmo pre každého . Od januára nám bude prinášať texty Skutkov apoštolov a potom listov apoštolov. Príklady prvej generácie kresťanov môžu byť veľkou vzpruhou pre našu nádej i vzhľadom na tú zvláštnu okolnosť, že my sme prvou generáciou kresťanov tretieho tisícročia a sme povolaní k tomu, aby sme svedectvom našej praktickej viery vytvárali predpoklady pre prijatie Krista a jeho posolstva novými generáciami. Vzkriesený Pán sa prihovára i nám na našej osobnej i spoločnej životnej ceste vo Svätom Písme, a tak nás posilňuje, aby sme vo viere a nádeji kráčali za ním a s láskou prinášali jeho radostné posolstvo tým, ktorí sú smutní a nemajú nádej. Doterajších 44.000 odberateľov „Svätého Písma pre každého povzbudzujeme, aby pokračovali a ďalších prosíme, aby si objednali tento mesačník, že by mohol prichádzať do každej rodiny. Bolo by vhodné predplatiť ho svojim blízkym a priateľom.
Aby sme Svätému písmu správne porozumeli, máme ho čítať v spojení s Cirkvou. V prípade uvedeného mesačníka nám toto spojenie s Cirkvou predstavujú bohaté vysvetlivky. Bolo by však potrebné, aby sme hľadali aj živé spojenie s Cirkvou pri čítaní Svätého písma. V rámci farností máte možnosť stretávať sa pod vedením vašich kňazov alebo katechétov a s ich pomocou si nadobúdať správne chápanie Božieho slova. Povzbudzujeme vašich duchovných otcov, aby vám s ochotnou láskou približovali duchovné poklady Svätého písma tak pri homíliách, ako aj v rámci spomenutých stretnutí. Pri takýchto biblických stretnutiach sa môžete i navzájom obohacovať svojimi duchovnými skúsenosťami, spoločne sa modlite a prehlbujte vzájomné bratské vzťahy tak, aby pokračovali aj v každodennom živote. Vo svetle kresťanskej nádeje dostanú správnu hodnotu aj naše pozemské aktivity – od každodennej práce až po podnikanie a službu spoločnému dobru v oblasti politiky, ako i naše obety a utrpenia.
Veľkými vzormi v nasledovaní Krista sú svätí. S vďačnou radosťou sme 4. novembra prežívali blahorečenie dvoch mučeníkov z našej vlasti: otca biskupa Pavla Gojdiča a otca Metoda Dominika Trčku. Obaja boli postavení do situácie, v ktorej bolo potrebné prejaviť hrdinským spôsobom kresťanskú nádej. Práve preto, že boli hlboko zakorenení v živom vzťahu ku Kristovi, že ho poznávali aj každodenným meditovaním Svätého písma, dokázali ho verne nasledovať i v temnotách väzenia. Zachovala sa nám modlitba blahoslaveného biskupa Gojdiča, ktorú sa modlieval vo väzení a ktorá je vyjadrením jeho kresťanskej nádeje a veľkým povzbudením i pre každého z nás:
„Pane, Bože môj! Som presvedčený, že Ty ochraňuješ v Teba dúfajúcich. Dôverujem Ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto Ťa o niečo prosí, a preto sa na Teba celkom spolieham. Do Tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k Tebe, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán...
Na príhovor týchto našich dvoch nových blahoslavených prosme aj my všemohúceho Boha – za seba i pre každého človeka o dar pevnej nádeje v neho. Nech nám je vzorom a pomocou zvlášť Panna Mária, ktorá sa svojou vernou službou Spasiteľovi pričinila o začiatok nových dejín ľudstva. S jej pomocou dokazujme túto nádej snahou žiť v každých podmienkach podľa Ducha Kristovho evanjelia. Ak budeme takto dôverovať Bohu, On nám dá dar pokoja a požehnanie našej práci. Nech nám pevná nádej na druhý, slávny Kristov príchod pomáha v zodpovednom konaní dobra, aby nás našiel pripravených a tak mohol nielen splniť, ale i nekonečne prevýšiť všetky naše nádeje.

K tomu Vám s láskou žehnajú a požehnaný Advent prajú Vaši biskupi