Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu

(1.12.2002)

Drahí bratia a sestry,
spoločne s celou Cirkvou začíname nový liturgický rok. Stredobodom liturgického roka je Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý sa pre našu spásu stal človekom. Každoročné slávenie tajomstiev jeho vtelenia, narodenia, pozemského života, smrti a zmŕtvychvstania nemá byť stereotypným opakovaním tradičných slávení. Prežívanie každého nového liturgického roka má byť skôr špirálou, po ktorej sa približujeme väčšmi ku Kristovi a zdokonaľujeme sa v stvárňovaní nášho života podľa jeho pravdy, pod vedením jeho Ducha Svätého.

Ježiš Kristus, k stretnutiu s ktorým sme zasa o rok bližšie, nám prichádza v ústrety predovšetkým v slávení liturgie. Tu nás obdarúva svojimi duchovnými darmi, ktoré nám získal celým svojím životom, a najmä svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. Preto „v liturgii vyvrchoľuje činnosť Cirkvi a zároveň v nej pramení všetka jej sila“ (SC 10). Z tohto dôvodu sa snažme o uvedomelú účasť na slávení svätej omše, najmä každú nedeľu a sviatok aj počas tohto nového liturgického roku.
Hoci vrcholom nášho kresťanského života je eucharistická liturgia, aby sme ju mohli s vierou a s duchovným úžitkom sláviť, je potrebné praktizovať aj iné formy modlitby.

V tomto liste Vám chceme predložiť do pozornosti najmä dve z nich: ruženec a meditatívne čítanie Svätého písma.
Na začiatku dvadsiateho piateho roku svojho pontifikátu, 16. októbra 2002, Svätý Otec vydal apoštolský list o ruženci „Rosarium Virginis Mariae“. Veľmi Vám odporúčame, aby ste sa vo svojich farnostiach s obsahom tohto apoštolského listu podrobne oboznámili. Svätý Otec píše: „ ... táto modlitba (ruženca) nielenže neprekáža liturgii, lež ju podporuje. Ruženec pripravuje na liturgiu a je jej ozvenou tým, že nám umožňuje liturgiu prežívať s plnou vnútornou účasťou a prinášať z nej dobré ovocie v našom každodennom živote“ (RVM 4). Prečo je to tak?

Centrom modlitby ruženca je Ježiš Kristus, rozjímanie o jeho tajomstvách pod vedením tej, ktorá mu najvernejšie slúžila, najviac ho milovala a najdokonalejšie ho nasledovala – pod vedením Panny Márie. Aby sme pomocou modlitby ruženca mohli rozjímať o tajomstvách Ježišovho života v období medzi jeho skrytým životom v Nazarete a jeho umučením, Svätý Otec nám ponúka novú časť ruženca s názvom „tajomstvá svetla“. Kristus je „svetlo sveta“. Toto svetlo vyžaruje zvlášť z udalostí Jeho verejného pôsobenia. Preto sú v nových piatich desiatkoch tieto tajomstvá (uvádzame skrátenú verziu):
1. Krst v Jordáne
2. Kristovo sebazjavenie na svadbe v Káne
3. Hlásanie Božieho kráľovstva s výzvou na obrátenie
4. Premenenie na vrchu Tábor
5. Ustanovenie Eucharistie ako sviatosti veľkonočného tajomstva

Vzhľadom na vážnosť situácie v Cirkvi i vo svete Svätý Otec vyhlásil obdobie od vydania apoštolského listu do októbra budúceho roka za Rok ruženca.
Prijmime aj my, bratia a sestry, túto výzvu a ochotne sa modlievajme modlitbu tak spoločne vo farnostiach, ako aj v rodinách. Veľmi Vám odporúčame, aby ste sa aspoň jeden večer v týždni spoločne v rodine stretli pri modlitbe ruženca. Apoštolský list pripomína: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva spolu“ (RVM 41).
Advent je vhodnou príležitosťou na takéto stretávanie sa pri modlitbe. Iste je veľmi správne, aby sme sa modlili ruženec aj individuálne, aby sme ním posväcovali chvíle samoty, choroby, či staroby. Svätý Otec povzbudzuje k tejto modlitbe aj deti a mládež. Zvlášť mladí potrebujú spojenie s Kristom a pomoc Panny Márie, aby sa nestratili v bludisku vplyvom masmédií a zákerných manipulácií tých, čo chcú mládež rozličným spôsobom zotročiť.

Apoštolský list pripomína, že rozjímanie o jednotlivých tajomstvách nevyčerpáva celé Kristovo tajomstvo. Vyjadruje však najdôležitejšie body tohto tajomstva a vzbudzuje túžbu po poznaní Krista, ktoré sa stále sýti pri čerstvých prameňoch biblických textov (porov. RVM 24). Modlitba ruženca by nás teda mala viesť k záujmu o čoraz hlbšie a úplnejšie poznanie Ježiša Krista a celého Božieho plánu spásy. Prameňom tohto poznania je Sväté písmo, ktoré z vnuknutia Ducha Svätého vzniklo v Božom ľude Starého a Nového zákona. Bolo by preto veľmi potrebné, aby sme prijímali Sväté písmo z rúk Cirkvi a pod vedením Ducha Svätého, ktorého jej vzkriesený Kristus dáva, poznávali Božiu lásku k ľudstvu v dejinách spásy.

Už tretí rok Vám ponúkame texty Svätého písma s komentármi a vysvetlivkami a zaujímavými ilustráciami vo forme časopisu pod názvom Sväté Písmo pre každého. Týmto spôsobom sa môžeme postupne oboznámiť s celým Novým zákonom a potom na pokračovanie so Starým zákonom. Na prvý pohľad sa zdá, že táto ponuka Svätého písma zapadá v množstve iných časopisov, masmediálnych programov, že je takmer bezvýznamná v porovnaní s našimi starosťami a záujmami, s tým všetkým, čo každodenne púta našu pozornosť.

Treba si nám však uvedomiť, že i v dnešnom svete je Pán Boh najdôležitejší, že Ježiš Kristus je stále Pánom vesmíru a ľudských dejín, že Božia pravda je stále platná a že Božia láska je našou záchranou. Všetko ostatné nám môže byť osožné len vtedy, ak to používame podľa Božej vôle, ak to dávame do služby lásky voči Bohu i blížnym. Neprinášajú nám vari prvé roky tohto nového tisícročia dosť tragických dôkazov, čoho je schopný človek nerešpektujúci Boha a jeho zákon?! Ako dokáže zneužiť najmodernejšiu techniku na ničenie druhých i seba samého?!...

Prijmime za svoju Ježišovu výzvu z dnešného evanjelia: „Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“. Nech je prejavom našej bedlivosti osvojovanie si svetla viery a Božej pravdy zo Svätého písma, aby sme v tomto svetle dokázali vo všetkých situáciách konať tak, aby sme obstáli pred Kristom, naším Pánom a spravodlivým Sudcom, kedykoľvek nastane okamih jeho príchodu – na konci nášho života či na konci sveta.

Zadovážte si teda Sväté písmo – zvlášť vo forme spomínaného mesačníka – a čítajte ho s vierou, individuálne i v rodinách. Opäť naliehavo prosíme bratov kňazov, aby pozývali veriacich na pravidelné biblické stretnutia, ktoré nech sú významnou formou farskej katechézy. V spomínanom apoštolskom liste Svätý Otec píše: „Biblia je rozprávaním o udalostiach spásy, ktorých vrcholom je sám Kristus. Tieto udalosti nie sú iba minulosťou; súčasne sú aj dneškom vykúpenia. Toto aktualizovanie sa uskutočňuje predovšetkým v liturgii: to, čo Boh urobil pred vekmi, sa netýka iba bezprostredných svedkov udalostí, lež vďaka daru milosti ovplyvňuje ľudí každej doby“ (RVM 13).

Drahí bratia a sestry,
Ježiš Kristus chce k nám prichádzať a dávať nám svoje duchovné dary aj v tomto liturgickom roku. Pod vedením Panny Márie a na jej príhovor sa otvárajme darom jeho milosti a počúvajme ho v Jeho slove, aby sme mohli robiť všetko, čo nám povie (porov. Jn, 2,5). Tak budeme môcť zakúsiť cez našu poslušnosť viery pôsobenie jeho božskej moci pre dobro nás i mnohých ďalších, – aby bolo v našom svete aj počas vianočných sviatkov, na ktoré sa v Advente pripravujeme, viac opravdivej radosti a aby sa upevňovala naša viera v Krista, jediného Spasiteľa ľudstva a láska k nemu.

K tomu Vám zo srdca udeľujeme naše požehnanie.

Vaši biskupi