Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA NA ZÁVER JUBILEJNÉHO ROKA
KU DŇU 6.1.2001


Drahí bratia a sestry!

Dnešná slávnosť Zjavenia Pána je aj dňom, keď sa končí Jubilejný rok. Včera bolo ukončené slávenie Svätého roku večernou svätou omšou vo všetkých katedrálach sveta. Dnes Svätý Otec symbolicky zatvára „svätú bránu na Bazilike svätého Petra v Ríme.
Tento záver Jubilea je dôvodom, aby sme si spoločne uvedomili, aké dary sme od Pána Boha dostali v uplynulom Jubilejnom roku a ako by sme mali rozvíjať náš život v novom tisícročí, do ktorého sme práve vstúpili.

V Jubilejnom roku 2000 akoby sa uskutočnila prorocká výzva Izaiáša z prvého čítania dnešnej slávnosti: „Vstaň, zažiar, Jeruzalem! . Jeruzalem je symbolom Cirkvi. A Cirkev sa dala naozaj do pohybu, aby umožnila, že by cez ňu, cez každého jej člena, zažiarilo to Svetlo, ktorým je Ježiš Kristus, večný Boží Syn, ktorý sa pred dvetisíc rokmi „pre nás a pre našu spásu stal človekom.

Príčinou zvýšenej aktivity celej katolíckej Cirkvi v Jubilejnom roku, najmä vo forme rozličných jubilejných slávností, ktorými bol Rím priam naplnený - a ktoré sme sa vo väčšej či menšej miere snažili uskutočňovať aj v našich diecézach a farnostiach - nebola snaha o nejaký triumfalizmus Cirkvi, lež to, o čom hovorí prorok Izaiáš, keď sa prihovára zosobnenému Jeruzalemu: „Hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy. Ale nad tebou žiari Pán a jeho velebnosť sa zjavuje nad tebou .

V uplynulom Jubilejnom roku sme sa teda i my podobali Mudrcom z evanjelia. Dávali sme sa na cesty, na kratšie či dlhšie púte, aby sme v jubilejných chrámoch či v rímskych bazilikách hľadali stretnutie s Kristom.
Spomedzi mnohých takýchto putovaní boli pre nás najvýznamnejšie: národná púť do Ríma vo februári; celosvetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom a Národný eucharistický kongres v Bratislave. Účastníci týchto jubilejných podujatí do určitej miery prežili duchovnú skúsenosť i radosť Mudrcov z Východu a stali sa nositeľmi posilnenej, radostnej viery v prítomnosť a v zachraňujúce pôsobenie Ježiša Krista v našom svete.
Preto sa krátko zastavme pri týchto udalostiach.
Počas Národnej púte nám Svätý Otec okrem iného povedal toto: „V strede napredovania duchovnej a občianskej obnovy, ktorú Jubileum predkladá ľuďom našich čias, je stretnutie sa s Kristom. On je Svätá brána, ktorá nás svetlom jeho slova a účinnou pomocou jeho milosti uvádza do nového života Otcovho kráľovstva. Božie slovo, ktoré Cirkev ohlasuje a predkladá nám na rozjímanie, nás vedie na našej každodennej ceste a poskytuje nám kritériá, aby sme mohli podľa pravdy posúdiť spoločenské udalosti a osobné skutky, pričom otvára nášmu úsiliu nové perspektívy svätosti a autentickej civilizácie. Jubileum nás povzbudzuje, aby sme boli pozornými a ochotnými poslucháčmi Božieho slova a vzmáhali sa vo vernosti Kristovi a jeho nemeniteľnému posolstvu spásy. Jubileum volá a dôrazne vyzýva všetkých veriacich, aby sa stretli s jediným Pánom a Vykupiteľom človeka - s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Ježišom z Nazareta.. .
Duchovná skúsenosť Národnej púte nás teda vyzýva k tomu, čo nám v Ríme pripomenul otec kardinál Tomko: aby sme si „obnovili vieru. Vieru, že Boh nás miluje... Vieru, že Boh nás neopustí. Vieru v Ježiša Krista, ktorého dvojtisíce jubileum oslavujeme nie iba ako minulosť! On nás vykúpil svojou smrťou, vstal zmŕtvych a už neumiera. Je živý a stále s nami: „Kristus včera, dnes a naveky! Táto viera nám pomôže prekonať všetky ťažkosti. On je brána, On je cesta, ba aj živý sprievodca na ceste, náš Pastier a náš Spasiteľ'.

Viac než dvom miliónom mladých ľudí, medzi ktorými bolo aj niekoľkotisíc zástupcov mládeže zo Slovenska, Svätý Otec na Tor Vergata, 20. augusta medzi iným povedal: „Drahí chlapci a dievčatá! V Petrovej otázke: „Ku komu by sme išli? je už zahrnutá odpoveď o ceste, na ktorú sa treba vydať. Je to cesta, ktorá privádza ku Kristovi. K Božskému Majstrovi sa dá osobne dostať: je totiž prítomný na oltári, v skutočnosti svojho tela a svojej krvi. V eucharistickej obeti sa môžeme dostať do kontaktu tajomným, ale reálnym spôsobom s jeho osobou, čerpajúc z nevyčerpateľného zdroja vzkrieseného života...
Áno, drahí priatelia, Kristus nás miluje a má nás stále rád! Miluje nás i vtedy, keď ho zarmucujeme... On nám nikdy nezatvára náruč svojho milosrdenstva... Sláviť eucharistiu „prijímajúc jeho telo a krv znamená prijať logiku kríža a služby. Znamená to totiž svedčiť vlastnou ochotou obetovať sa pre druhých, ako to urobil On. Toto svedectvo veľmi potrebuje naša spoločnosť, toto svedectvo potrebujú viac ako kedykoľvek predtým mladí, často pokúšaní vidinou ľahkého a pohodlného života, drogami a pôžitkárstvom, aby sa potom ocitli v osídlach zúfalstva, nezmyselnosti života a v násilí. je nevyhnutné zmeniť smer cesty: ku Kristovi. Je to smer spravodlivosti, solidárnosti, záujmu o spoločnosť a budúcnosť hodnú človeka...
Toto je odpoveď, ktorú Kristus očakáva aj od vás, mladých... Ježiš nemá rád polovičaté riešenia a neváha položiť otázku: „Aj vy chcete odísť? S Petrom, pred Kristom, Chlebom života, aj my chceme zopakovať: „Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života .
Napokon Svätý Otec povzbudzuje mladých - a toto povzbudenie prijmite aj vy všetci, milí chlapci a dievčatá: „Vy prinesiete zvesť o Kristovi do nového tisícročia. Keď sa vrátite domov, neroztraťte sa. Posilnite a prehĺbte vašu príslušnosť ku kresťanskému spoločenstvu, do ktorého patríte... .
Naše farnosti a naše diecézy majú zažiariť aj krásou života mladých kresťanov! Drahí chlapci a dievčatá! Tak kráčajte na svojich životných cestách, aby vo vašom svedomí mohlo vždy žiariť svetlo Kristovej prítomnosti a aby sa váš život stával orientujúcou hviezdou pre tých, čo hľadajú pravé šťastie a skutočný život.

Treťou veľkou udalosťou Jubilejného roka bol Celoslovenský eucharistický kongres 23. a 24. septembra v Bratislave. Asi stotisíc účastníkov z celého Slovenska manifestovalo v uliciach nášho hlavného mesta svoju vieru v prítomnosť Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej. Bratislava sa v tie dni podobala Jeruzalemu z dnešného evanjelia, ktorý sa rozrušil príchodom Mudrcov z Východu. my sme sa do Bratislavy neprišli pýtať, kde je Mesiáš; my sme prišli vyjadriť pred tvárou celého Slovenska, že On je vo svojej Cirkvi, ktorá je hierarchicky usporiadaným spoločenstvom, vedená svojimi biskupmi ako nástupcami apoštolov a nástupcom apoštola Petra, rímskym pápežom, ktorého na kongrese zastupoval apoštolský legát, kardinál Macharski. Nech je trvalým ovocím Kongresu naše kresťanské slávenie nedele, jej svätením - vrátane veriacej účasti na svätej omši.
ďakujme Pánu Bohu za to, že celý Jubilejný rok bol v istom zmysle „Zjavením Pána - časom, v ktorom sa nám dával poznávať Ježiš Kristus ako darca plného života. ďakujme za všetky milosti, ktoré nám v tomto Jubilejnom roku Pán Boh dal a ktorými nás posilnil pre naše úlohy v novom tisícročí.

Drahí bratia a sestry!
V uplynulých dňoch sme oslávili Vianoce - ako dvetisíce výročie Narodenia Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa. S nádejou, prameniacou v dôvere v Božiu lásku sme vstúpili do nového roku a s ním do tretieho tisícročia. Posilnení milosťami Jubilejného roku vykročme na našu životnú púť. Podobne ako Mudrci dnešného sviatku, ani my nebudeme ušetrení zákerných zámerov, ktorých cieľom je zničiť v nás, najmä v našej mládeži a deťoch, Boží život, bez ktorého nemá človek skutočnú budúcnosť. S kresťanskou múdrosťou dajme aj my na prvé miesto v našom živote vernosť Božej pravde a presvedčíme sa o tom, že „víťazstvom, ktoré premáha (zlý) svet, je naša viera (porov. 1 Jn 5,4).
K radostnému a odvážnemu úsiliu o vernosť Ježišovi Kristovi na všetkých cestách nového roku Vám s láskou udeľujú požehnanie vaši biskupi.