Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska z príležitosti otvorenia Katolíckej univerzity v Ružomberku


Drahí bratia a sestry!
V týchto septembrových dňoch, keď sa otvárajú brány škôl, sú naše srdcia naplnené hlbokou vďačnosťou voči Trojjedinému Bohu za udelenie takej milosti, akou je dar novej Katolíckej univerzity. Dňa 10. mája 2000 prijala Národná Rada SR zákon č. 167/2000 Zb. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dňom zrodu tejto neštátnej cirkevnej inštitúcie mimoriadneho historického významu bol 1. júl 2000. Slávnostná inaugurácia novej univerzity bude 20. septembra 2000.
Cirkev vždy pripisovala školstvu veľký význam. Robila tak v duchu slov Ježiša Krista: "Choďte teda, učte všetky národy..." (Mt 28,19). Poslanie učiť plnila aj cez školy. Preto Cirkev zakladala školy od tých základných, farských až po univerzity. Šírila v nich evanjelium, ale napomáhala aj rozvoj vedy a umenia.
V duchu tohto poslania prišli k nám svätí solúnski bratia Konštantín-Cyril a Metod. Našim predkom priniesli evanjelium a spolu s ním aj vzdelanie, vedu a kultúru. So svojimi učeníkmi, najmä sv. Gorazdom, položili základ prvého cirkevného vysokého školstva na tomto území. Uvedomovali si potrebu takej školy, ktorá by bola studnicou poznania právd viery, ale i vtedajšej vedy a kultúrnej osvety.
Cirkev plnila toto poslanie aj prostredníctvom univerzít v Trnave a v Košiciach, pri zrode ktorých stál v 17. storočí kardinál Peter Pázmány. Boli prameňom šírenia pravej viery a poslúžili, samozrejme, aj rozvoju vedy. A čo povedať o Učiteľskom ústave na Spišskej Kapitule, ktorý už na začiatku 19. storočia poskytoval pedagogické vzdelanie v slovenskom jazyku? Vychádzali z neho vysoko vzdelaní veriaci pedagógovia, ktorí šli do našich škôl a tam hlásali vieru, vychovávali k mravnému vzdelaniu a napomáhali v našom národe rast vzdelania i kultúry.
Potrebu cirkevného školstva sme pocítili v nedávnom období totalitného komunistického režimu. Štátna moc si uzurpovala výhradné právo na vedu a poznanie a zneužívala celý školský systém, vrátane vysokých škôl a univerzít, na ateizáciu celej našej spoločnosti. Po tzv. nežnej revolúcii sa ukázala nevyhnutná potreba zriaďovať nielen základné a stredné katolícke školy, ale vynaložiť všetko úsilie aj na zriadenie katolíckej univerzity, ktorá by pomáhala celej spoločnosti k duchovnej obrode a k formovaniu vyspelej inteligencie na Slovensku v duchu opravdivého humanizmu a kresťanského svetonázoru.
Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995 nám biskupom v Šaštíne veľmi kládol na srdce starosť o formáciu katolíckych laikov. Doslovne povedal: "Mojím slovám o formácií laikov by niečo chýbalo, keby som sa nezastavil a nepovedal, aká dôležitá je formácia vzdelaných kresťanských laikov. Posilňovaní hlbokou vierou majú si dôkladne osvojiť bohatstvo tradície, v ktorom je obsiahnutá akoby duša národa, aby boli schopní otvoriť sa súčasným požiadavkám a začleniť ich do nových syntéz univerzálnych hodnôt, ktoré sú základom autentického humanizmu."
S Božou pomocou a vďaka úsiliu mnohých ľudí dobrej vôle, bez ohľadu na ich politickú, či náboženskú príslušnosť, ako i vďaka prejavu sympatií väčšiny zainteresovaných, sa nám podarilo toto dielo vzdelávania a formácie mladej generácie Slovenska začať. Pred novou univerzitou teraz stojí vážna a zodpovedná úloha rastu. Slovami svätého Pavla vyjadrujeme dôveru v Boha: "A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša." (Flp 1, 6) Dielo vzdelávania a formácie bude postupne rásť a rozvíjať sa do zrelosti iste aj za výdatnej pomoci kultivovanej a erudovanej akademickej obce na Slovensku, sesterských katolíckych univerzít v Európe, ako aj za účinnej pomoci všetkých veriacich našej vlasti.

Hlavným poslaním Katolíckej univerzity v Ružomberku bude: - pestovať vedu a vieru v našej spoločnosti; - stáť v službách inkulturácie evanjelia do života obyvateľstva Slovenska; - pomáhať pri budovaní civilizácie lásky v slovenskej spoločnosti poskytovaním všestranného vzdelávania, rozvíjaním vedy, techniky a kresťanskej kultúry.
Katolíckosť univerzity bude spočívať v tom, že bude verne slúžiť pravde v duchu učenia Magistéria Cirkvi; že bude otvorená pre všetkých, bez ohľadu na etnickú, politickú i náboženskú príslušnosť, a že poslúži všetkým, čo úprimne hľadajú pravdu viery a vedy. Je univerzitou preto, lebo má zámer teraz i do budúcnosti slúžiť univerzalizmu pravdy, ako aj univerzalizmu osôb.
Znak Katolíckej univerzity v Ružomberku bude hlásať, že nová univerzita vznikla v pamätnom Jubilejnom roku 2000, o ktorom povedal Svätý Otec, že "musí byť jediným neprerušeným chválospevom na Najsvätejšiu Trojicu" (bula Incarnationis mysterium, 3) a ďakovaním za Krista, "ktorý je ten istý včera i dnes i naveky" (Hebr 13,8). Najsvätejšia Trojica - prameň každej múdrosti, pravdy, krásy, dobra a lásky - bude pre Katolícku univerzitu východiskom i cieľom všetkých študijných i formačných aktivít. Nová univerzita chce verne napĺňať Kristovo poslanie, dané celej Cirkvi: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal" (Mt 28, 19-20). Logo univerzity je teda znakom jej dynamizmu, ktorý z tajomstva Trojice pramení a k nemu aj smeruje.
Katolícka univerzita v Ružomberku začína dvomi fakultami. Prvou je pedagogická fakulta, ktorá patrila do Źilinskej univerzity ako Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja. Na nej sa pripravovali učitelia pre základné a stredné školy v duchu kresťanských zásad. Druhou fakultou bude filozofická fakulta. Jej úlohou bude poskytovať ucelené poznanie človeka, sveta a Boha (porov. OT, 15), a tak vychovávať študentov, aby boli schopní vyučovať a rozvíjať kresťanskú kultúru a viesť plodný dialóg s ľuďmi dnešnej doby.
Katolícka univerzita bude alternatívnou vysokoškolskou inštitúciou popri ostatných školách podobného typu v našej vlasti. Odlišnosť od ostatných škôl bude najmä v tom, že okrem vzdelávania v duchu objektívnej pravdy, ktorú ponúka súčasná veda, bude sa usilovať aj o duchovnú formáciu študentov, aby sa z nich stali nielen dobrí odborníci vo svojej profesii, ale aj dobrí ľudia a kresťania. Týmto chce nová univerzita osobitne prispieť k dobru celej našej spoločnosti.
Slovensko na prelome druhého a tretieho tisícročia veľmi potrebuje duchovnú a mravnú obnovu. Absolventi Katolíckej univerzity, vysoko erudovaní a na vysokej mravnej i duchovnej úrovni, budú novým kvasom obrody slovenskej spoločnosti. Veľký muž nášho národa, Boží sluha, biskup Ján Vojtaššák, v jednom zo svojich pastierskych listov napísal: "Domnievam sa, že sa napraví ľudská spoločnosť, ak napravíme výchovu detí."
Drahí bratia a sestry, keď sme sa s Vami podelili o veľkú radosť z Božieho daru Katolíckej univerzity, chceme sa zároveň s Vami podeliť aj o starosť o toto nové Božie dielo na Slovensku. Univerzita vznikla ako neštátna konfesijná vysokoškolská inštitúcia. Okrem príspevku, ktorý prisľúbil štát, bude potrebovať na svoju činnosť a rozvoj aj podporu od všetkých veriacich našich diecéz. Prosíme Vás, aby ste toto dielo pestovania vedy a viery prijali za svoje, sprevádzali ho svojimi modlitbami a podporovali ho aj svojimi milodarmi.
Novú Katolícku univerzitu zverujeme ochrane našich nebeských patrónov a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a spolu s vami prosíme Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku nášho národa, Matku Božej Múdrosti, aby stála pri nej a sprevádzala svojou láskavou ochranou a orodovaním. Vyjadrujeme vďaku aj všetkým tým, ktorí pomáhali, aby vznikla a stáli pri jej zrode.
Nech Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý žehná vás i našu novú Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Vaši biskupi Slovenska