Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Príhovor na 7. Veľkonočnú nedeľu
Svetový deň masmédií
 
 
Bratia a sestry!
Na odporúčanie II. Vatikánskeho koncilu, slávi Cirkev 7. Veľkonočnú nedeľu ako deň Spoločenských komunikatívnych prostriedkov, masmédií. Celá Cirkev dnes vo svojich modlitbách myslí na ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov, alebo podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej, či rozhlasovej tvorbe.
V čase, keď si spomíname na apoštolov jednomyseľne zotrvávajúcich na modlitbách spolu s Ježišovou matkou (Sk 1,14) a očakávajúcich prisľúbený Dar - Ducha Svätého, aj my sa chceme modliť za Ducha Svätého pre ľudí pracujúcich v masmédiách. Veď oni dnes v obrovskej miere ovplyvňujú myslenie celého ľudského spoločenstva. Moc masmédií siaha totiž tak ďaleko, že ovplyvňujú nielen to, ako ľudia myslia, ale aj o čom rozmýšľajú. Pre mnohých ľudí je skutočné len to, čo masmédiá predkladajú ako skutočné. A čo médiá nepovažujú za významné, zdá sa ľuďom úplne bezvýznamné. (porov. Aetatis novae 4) Je preto veľmi dôležité, aby masmediálni pracovníci považovali za významné práve to, čo je v živote človeka najvýznamnejšie - jeho vzťah k Bohu. Skutočnosť, že Boh má človeka rád. Pre nás, ľudí stvoril celý svet a pripravil večné šťastie. A keď sme ho hriechom stratili, poslal nám svojho Syna, aby nám svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním znovu otvoril nebo.
V čase, keď sme si pripomenuli Ježišov odchod k Otcovi, aby nám pripravil miesto (Jn 14,2) a poslal Tešiteľa - Ducha pravdy (porov. Jn 14, 16-17), si hlbšie uvedomujeme, že nikto nemôže povedať "Ježiš je Pán ", sám od seba, ale len v Duchu Svätom (porov. 1 Kor 12,3). Preto spolu s Vami prosíme o tohto Ducha pravdy pre spomínaných pracovníkov, aby vo svojom pôsobení nezabúdali na to jedno potrebné (Lk 10,42), na Božie slovo.
Zároveň by sme dnes chceli obrátiť Vašu pozornosť na Posolstvo, ktoré pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec. Témou Posolstva je "Odovzdávať Ježiša - Pravdu, Lásku, Život". Svätý Otec píše: 
Ako sa naše storočie a tisícročie blíži ku koncu, pozorujeme nevidanú expanziu prostriedkov spoločenskej komunikácie so stále novými produktmi a službami. Čím väčší je výber, tým ťažšie je možno zodpovedne voliť. Moderné médiá oslovujú predovšetkým rodiny, mladých a deti. Akú cestu im ukazujú, akú pravdu prinášajú? Aký život im ponúkajú? Verejná mienka bola šokovaná tým, ako ľahko môžu vyvinuté techniky komunikácie využiť tí, ktorých úmysly sú zlé. A či súčasne nepozorujeme relatívnu pomalosť pri využívaní týchto možnosti zo strany
tých, ktorí chcú pôsobiť v mene dobra?
Téma prvého roka príprav na veľké jubileum poskytuje Cirkvi príležitosť' meditovať o nej a využiť špecifické možnosti masmédií na šírenie radostnej zvesti spásy v Ježišovi Kristovi. Cesta Krista je cestou čnostného a pokojného života Božích detí. Pravda Krista je večnou pravdou Boha a život Krista je životom milosti. Keď sú kresťania o tomto skutočne presvedčení, ich životy sa menia. Táto premena neústi len do osobného svedectva, ale i do účinného odovzdávania živej viery - a to i cez médiá. Ten istý Ježiš, ktorý je cesta, Pravda a Život, je tiež Svetlo sveta - svetlo, ktoré ožaruje cestu, svetlo, ktoré nám umožňuje vnímať
pravdu. Snáď najkrajším darom , ktorý by sme mohli ponúknuť Ježišovi Kristovi k druhému tisícročiu výročia jeho narodenia by bolo to, že odovzdáme radostnú zvesť konečne každému človeku na svete - v prvom rade živým svedectvom kresťanského príkladu, ale tiež cez masmédiá. (Posolstvo Svätého Otca k svetovému dňu masmédií 1997)
Povzbudení touto výzvou a inšpirovaní myšlienkami Svätého Otca sme ešte viac utvrdení v presvedčení, že slovenská Cirkev by mala mať, okrem svojej tlače a prirodzeného miesta vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, aj svoje Rádio, ako jedno z najúčinnejších médií dnešnej doby. Rádio evanjelizačné, ktoré by čo najšíršiemu okruhu poslucháčov prinieslo svetlo svietiace na cestu ich života. Takéto Rádio tu už je, a dokonca nesie názov "Svetlo" - Lumen. Žiaľ, jeho vysielanie je v súčasnosti možné sledovať len jednej sedmine obyvateľov našej vlasti. Prajeme si však, aby toto Rádio mohli počúvať ľudia na celom Slovensku. Existuje viac dôvodov, prečo tomu tak nie je. K ním patrí aj nedostatok finančných prostriedkov.
Bratia a sestry.
Cirkevné dokumenty (Inter mirifica, Communio et progressio, Aetatis novae} zaväzujú biskupov, aby vyzývali veriacich k podpore kresťanských masmédií, najmä na deň spoločenských komunikatívnych prostriedkov. Vedomí si tejto zodpovednosti v súlade s citovaným posolstvom Svätého Otca volíme za prioritu tohtoročného dňa masmédií na Slovensku duchovnú a materiálnu pomoc Rádiu Lumen.
Preto Vás prosíme, najmä v nasledujúcom týždni, o modlitby a obety za požehnané evanjelizačné pôsobenie tohoto média. Aby všetci jeho pracovníci boli plní Ducha Svätého, žeby tak celým svojim programom hovorili novými jazykmi, (Mk 16,17; porov. Aetatis novae 11 ) a takto šírili Kristovu blahozvesť.
Zároveň vyhlasujeme na budúcu - Svätodušnú nedeľu celoslovenskú zbierku na podporu výstavby nových vysielačov Rádia Lumen, aby sa jeho signál mohol dostať k všetkým Vám.
Veríme, že aj vy, oslovení myšlienkami Svätého Otca pochopíte tento nás úmysel a podporíte masmediálnu evanjelizáciu našej vlasti. Takto môžeme spoločne realizovať výzvu Svätého Otca, aj Kristov misijný rozkaz: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk l6,l5).
 
Vaši biskupi Slovenska