Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ad limina apostolorum 2024


Novéna pred návštevou slovenských biskupov
25. máj – 2. jún 2024


Úvodná modlitba


Najsvätejšia Trojica - Otec, Syn a Duch Svätý - ty si zdrojom všetkého života, spásy a svätosti. Spolu s biskupmi našej krajiny, ktorí sa vydávajú na púť k hrobom svätých Apoštolov Petra a Pavla v Ríme, sa teraz chceme pomodliť túto novénu, aby to bol čas požehnania pre nich, pre naše diecézy a pre našu krajinu.

Ježišu, Pán a Spasiteľ, ty si hlavou svojho tela, Cirkvi. Ako si ustanovil dvanástich apoštolov za prvých pastierov svojej Cirkvi, tak si teraz ustanovil biskupov Slovenska za našich pastierov. Nech je ich návšteva u Svätého Otca, pápeža Františka, pastiera celého tvojho stáda, a v úradoch Apoštolského stolca, časom milosti a požehnania. Pane Ježišu, upevni puto lásky a jednoty medzi nimi a nástupcom svätého Petra, aby tvoja Cirkev bola skutočne jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Spolu so Svätým Otcom nech naši biskupi rastú v láske k pravde tvojho evanjelia a nech obnovia svoje odhodlanie slúžiť tvojej Cirkvi do krajnosti, podľa vzoru našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda.

Pane, počas ich návštevy Svätopeterského stolca v nich znovu upevni poslanie, ktoré si im zveril, keď boli vysvätení za biskupov - aby s láskou, pokorou a odvahou hlásali evanjelium, aby múdro a rozvážne viedli svoje diecézy a usilovne pracovali pre spásu všetkých, ktorí sú im zverení. Vyžeň z ich srdca všetok strach a obavy, a namiesto toho ich naplň radosťou a pokojom Ducha Tešiteľa. Nech sa vrátia do našich diecéz posilnení tvojou milosťou, aby nás mohli i naďalej viesť silou Ducha Svätého, a tak nás priviedli do večného života v spoločenstve s tebou a všetkými svätými.

Osobitne sa modlíme za nášho biskupa M. (a pomocného biskupa M.). Nech ho (ich) na cestách sprevádza všemohúca láska Boha Otca a ochrana Nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie. Amen.


1. deň
25. máj 2024 (sobota)

Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Hierarchia Cirkvi je veľký dar, ktorý si nám dal, Pane, avšak my si ho nie vždy vážime. Práve prostredníctvom svojich biskupov neustále vedieš a chrániš svoju Cirkev na zemi.

Preto ťa, Pane, prosíme, sprevádzaj svojou milosťou našich biskupov, ktorých si si sám vyvolil, aby boli pastiermi tvojho ľudu. Pomáhaj im, aby boli horlivými hlásateľmi Božieho evanjelia a vernými správcami svätých tajomstiev. Udeľ im milosť vytrvať vo vzájomnej jednote a svornosti po vedením pápeža Františka, tvojho námestníka.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


2. deň
26. máj 2024 (nedeľa)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Ty pozývaš, Pane, biskupov svojej Cirkvi, aby počas svojho života mali hlboké priateľstvo s tebou. No niekedy kvôli zaneprázdnenosti a povinnostiam môže byť náročné nájsť si čas iba pre teba.

Preto ťa, Ježišu, prosíme, aby si pomáhal našim biskupom prehlbovať dôverné priateľstvo s tebou, svojím Pánom. Pomôž im stále viac sa spoliehať iba na teba. Udeľ im milosť, aby ti s dôverou predkladali nielen svoje potreby a ťažkosti, ale aj ťažkosti svojho ľudu.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


3. deň
27. máj 2024 (pondelok)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Tvoji biskupi, Pane, vykonávajú s láskou a oddanosťou službu, do ktorej si ich povolal. Neustále musia čeliť mnohým výzvam a skúškam, ktoré majú dopad aj na ich zdravie.

Preto ťa, Pane, prosíme, aby si ich neustále posilňoval na tele i na duši. Pomáhaj im, aby vo všetkých svojich námahách našli posilu v tvojej blízkosti. Udeľ im stálosť a silu v každej slabosti, aby mohli vykonávať tvoje presväté dielo a tak sa približovali bližšie k tebe.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


4. deň
28. máj 2024 (utorok)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Tvoji biskupi potrebujú na vedenie tvojej Cirkvi veľa trpezlivosti a sily, aby vytrvalo a s láskou slúžili ľudu, ktorý im je zverený. Iba tvoja premieňajúca láska je nevyčerpateľným zdrojom sily.

Preto ťa, Pane, prosíme, pomáhaj našim biskupom i naďalej rásť v láske, aby mohli užitočne vykonávať svoje poslanie. Stále premieňaj ich srdcia, aby sa stali podobnými tvojmu srdcu. Udeľ im milosť Ducha Svätého, Ducha lásky, aby sa cez nich posväcoval tvoj svätý ľud.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

5. deň
29. máj 2024 (streda)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Pane, naši biskupi sa musia na teba spoliehať osobitným spôsobom, keď čelia mnohým ťažkým situáciám a zložitým problémom v dnešnom modernom svete. Nie je však vždy ľahké nájsť tie správne riešenia.

Preto ťa, Pane, prosíme, aby si pomáhal našim biskupom stále rásť v múdrosti, ktorú potrebujú na vedenie tvojho ľudu. Pomôž im, aby sa vždy snažili vo všetkom nasledovať tvoju svätú vôľu. Udeľ im milosť konať len to, čo ty od nich skutočne žiadaš.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

6. deň
30. máj 2024 (štvrtok)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Pane, biskupom si udelil veľkú autoritu nad svojím stádom, a preto ich pozývaš, aby túto moc vykonávali podľa vzoru tvojho Syna, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.

Preto ťa, Pane, prosíme, pomáhaj našim biskupom rásť v pokore, aby pod vedením Ducha Svätého s láskou slúžili tvojmu ľudu. Chráň ich pred každým znechutením a sklamaním. A udeľ im milosť, aby každý deň svojho života čerpali silu z Pánovho kríža.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


7. deň
31. máj 2024 (piatok)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Pane, keď sa biskupi snažia verne plniť povinnosti svojho povolania a viesť tvoj ľud, musia sa neustále opierať o tvoju pomoc a milosť. Len ty ich môžeš viesť k vytrvalosti uprostred všetkých skúšok.

Preto ťa, Pane, prosíme, aby si našich biskupov v každom boji vyzbrojil vytrvalosťou. Pomôž im, aby z tvojho víťazstva na kríži čerpali silu nevzdať sa v náročných a ťažkých situáciách. Udeľ im milosť vytrvať v uskutočňovaní tvojho diela a tak verne plniť tvoju vôľu.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


8. deň
1. jún 2024 (sobota)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Pane, v každodennom živote sa naši biskupi stretávajú so zblúdenými, stratenými a zranenými ľuďmi. Ty sám nás učíš odpúšťať nie len sedem ráz ale sedemdesiatsedem ráz. Odpúšťať do krajnosti.

Preto ťa, Pane, prosíme, aby naši biskupi čerpali z príbytku Ježišovho Srdca všetky milosti na prejavenie bezhraničnej a uzdravujúcej lásky. Udeľ našim biskupom milosrdný pohľad, ktorý bude priťahovať srdcia hriešnikov. Daj, aby v slovách a skutkoch našich pastierov bola odtlačená pečať tvojho milosrdenstva a odpúšťajúcej lásky.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


9. deň
2. jún 2024 (nedeľa)


Modlime sa.

Drahý Pane, ďakujeme ti a chválime ťa za dar tvojej svätej Cirkvi. Prosíme ťa, aby si teraz zvlášť vzhliadol na našich biskupov.

Pane, tvoja nezištná a bezpodmienečná láska nám ukazuje, že si ju nemôžeme ničím zaslúžiť. Ty svojich biskupov osobitným spôsobom voláš, aby viedli tvoj ľud v nezištnosti a tak sa ti každým dňom viac a viac pripodobňovali.

Preto ťa, Pane, prosíme, aby naši biskupi boli nositeľmi lásky, ktorá sa dáva bez toho, aby niečo očakávala. Udeľ im milosť nezištne slúžiť, zjavovať tvoju lásku a otvárať svoje srdcia zvlášť pre potreby núdznych a opustených.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.