Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Duchovná príprava k blahorečeniu Anny Kolesárovej
 
Vo štvrtok 30. augusta 2018 sa naše farnosti zjednotia v  duchovnej príprave na blahorečenie Anny Kolesárovej. Večerný program vo farnosti usporiadajte nasledujúcim spôsobom:
V dostatočnom čase pred večernou svätou omšou príležitosť k sviatosti zmierenia, zvlášť pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 
Svätá omša – formulár: O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista, (Rímsky misál s. 1124), čítania zo dňa.
 
Pobožnosť
Po skončení svätej omše kňaz v monštrancii vystaví Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a incenzuje. Ľud spieva pieseň Klaniam sa ti vrúcne JKS 270,1-2
 
Litánie k Predrahej Kristovej Krvi 
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
 
Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
 
 
Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
 
Čítanie Božieho slova                                 1Pt 1, 15-16.18
Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 
 
 
Úvaha
 
Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť života, ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Všetkým totiž poslal Ducha Svätého, aby ich vnútorne pobádal milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej svojej sily (porov. Mk 12, 30) a aby sa milovali navzájom, ako ich miloval Kristus (porov. Jn 13, 34; 15, 12). Kristovi nasledovníci Bohom povolaní a v Pánu Ježišovi ospravedlnení nie podľa svojich skutkov, ale podľa jeho vôle a milosti stali sa krstom viery naozaj Božími deťmi a spoluúčastnými na Božej prirodzenosti, čím sa stali skutočne svätými. Podľa tejto svätosti, ktorej sa im dostalo, majú s Božou pomocou aj žiť a zdokonaľovať ju. Apoštol ich napomína, aby žili, „ako sa patrí na svätých“ (Ef 5, 3), obliekli si „ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 3, 12) a tak prinášali ovocie Ducha vo svätosti. (Lumen gentium, 40)
 

 
Modlitba za blahorečenie 
 
Nebeský Otče, božia služobnica Anna Kolesárová ako mučeníčka čistoty vydala svedectvo o bohatstve vnútornej krásy každého človeka a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov. Porsíme ťa, na jej orodovanie vypočuj naše prosby a daj, aby sme ju mohli ucitevať ako blahoslavenú a svätú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
Otče náš... 
Sláva Otcu...
 
 
Záverečné požehnanie 
(Spieva sa Ctíme túto Sviatosť slávnu JKS 317, 1-2)
 
Z neba si im dal chlieb.
Ktorý má v sebe všetku slasť.
 
Modlime sa.
Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám ucitevať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
 
Na záver možno spievať mariánsku pieseň.