Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 91. plenárnom zasadaní 23. novembra 2018 ustanovila Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery v zmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc. Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, nahláste to, prosíme, na tejto adrese:
 
https://nahlaseniezneuzivania.kbs.sk
 
 
Dokumenty, ktoré KBS vydala v tejto súvislosti:
 
Smernica KBS: Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom, 
členom inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života a ktorýmkoľvek veriacim, ktorý zastáva úrad alebo službu v Cirkvi (2022)

Procedure in cases of sexual abuse committed by clerIcs, a member of an institute of consecrated life or a society of apostolic life and any faithful who holds an office or ministry in the Church (2022)
 
Kódex pastoračného správania

 
Informácie o Centre na ochranu maloletých, ktoré bolo založené 28. februára 2019 pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity:
 
Centrum na ochranu maloletých