Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Prot. č. K 845/2012
 
 
D E K R É T
o možnosti menovania farárov na určitý čas
 
 
V snahe zabezpečiť pastoračnú starostlivosť pre veriacich vo farnostiach čo najvhodnejším spôsobom, aby nikomu nechýbala starostlivosť pastiera, ktorým je vo farnosti farár farnosti;
 
berúc do úvahy skutočnosť, že počet kňazov, aktívnych v pastoračnej službe sa postupne znižuje;
 
vzhľadom na narastajúce potreby a z nich vyplývajúce zvyšujúce sa nároky na kňazov v úrade farára zo strany veriacich, 
 
opierajúc sa o skúsenosti a požiadavky diecéznych biskupov
 
arcibiskupi a biskupi, zhromaždení v Konferencii biskupom Slovenska sme dňa 27. októbra 2011 rozhodli a stanovujeme, na základe predpisu kánona 522 KKP, že je odôvodnené, aby jednotliví biskupi v medziach svojej kompetencie menovali farárov nielen na neobmedzený čas, ale aj na určitý čas – deväť rokov. 
 
Dané v Bratislave, 19. januára 2012.
 
 
        
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita
predseda Konferencie biskupov Slovenska
 
 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
výkonný sekretár KBS
notár ad casum


Konferencia biskupov Slovenska schválila dekrét 27. októbra 2011. Kongregácia pre biskupov udelila recognitio 23. júla 2012. Dekrét je zverejnený na internetovej stránke KBS na základe promulgačného dekrétu z 5. decembra 2012. Z rozhodnutia 73. plenárneho zasadania KBS (6. – 8. novembra 2012) sa stal účinným 1. januára 2013.