Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
1.–2.6.2004

V dňoch 1. – 2. júna 2004 sa v Kolpingovom dome v Spišskej Kapitole konalo 48. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). V úvode biskupi medzi sebou privítali troch nových členov slovenského biskupského zboru: Mons. Stanislava Stolárika, pomocného biskupa košickej arcidiecézy a Mons. Stanislava Zvolenského a Jána Oroscha, pomocných biskupov bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Zároveň predseda KBS Mons. František Tondra poďakoval Mons. Šterfanovi Vrablecovi a Mons. Dominikovi Tóthovi za ich obetavú službu nielen vo svojej diecéze, ale aj za činnosť v radách a komisiách KBS pre dobro všetkých veriacich Slovenska. Biskupi Tóth a Vrablec sa tak stávajú emeritnými a nie sú členmi KBS, naďalej však môžu vykonávať svoju biskupskú službu. V úvodnom pozdrave apoštolský nuncius v SR, Mons. Henryk Józef Nowacki, ktorý bol prítomný na celom programe rokovaní, poďakoval všetkým, čo sa podieľali na príprave parciálnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenkou republikou o katolíckej výchove a vzdelaní. Povzbudil aj do prác na zmluve o výhrade svedomia, ktorej príprava podľa referencií Mons. Tondru tiež dobre pokračuje. ďalšia téma, ktorú apoštolský  nuncius vyzdvihol ako úlohu Katolíckej cirkvi na Slovensku v novom kontexte členstva krajiny EÚ, je šírenie kultúry života a jeho ochrana a rešpektovania od chvíle počatia až po prirodzenú smrť. Aby veriaci mohli v EÚ splniť svoje duchovné poslanie, potrebné je podľa apoštolského nuncia prehĺbiť všeobecnú katechézu, ktorá sa nemá obmedziť iba na vyučovanie náboženstva v školách, ale jej ťažiskom má byť farnosť a rodina a má zahŕňať všetky vekové a spoločenské kategórie.

O spoločnom putovaní biskupov, politikov, novinárov a angažovaných laikov do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostella informoval Mons. František Rábek, ktorý tu zastupoval Slovensko. Akciu nazval prvým reálnym uskutočnením európskej integrácie a označil ju ako povzbudivú skúsenosť pre budúcnosť. Vyzdvihol prvok obety, modlitby na pamätných miestach a spoločenstva.

ďalším bodom rokovania bolo zriadenie Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, ktoré predvída novouzatvorená medzinárodná Zmluva o katolíckej výchove a vzdelaní. Diskutovalo sa o mieste tohto centra, aby bolo dostupné zo všetkých častí Slovenska. Prípravou je poverený Mons. Rudolf Baláž, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.

Dôležitou témou boli vzdialené prípravy na Svetové stretnutie mládeže, ktoré sa na základe pozvania Svätého Otca uskutoční 11. – 21. augusta 2005 v Kolíne nad Rýnom. Biskupi sa dohodli na spoločnom pastierskom liste, ktorý sa bude čítať 14. novembra 2004 čím sa odštartuje príprava mladých veriacich na Slovensku. Od januára budú v rámci prípravy prebiehať modlitby, stretnutia, meditácie. Cieľom je, aby téma Svetového stretnutia mládeže prenikla medzi široké vrstvy mladých a priniesla úžitok nielen tým, čo budú môcť putovať na stretnutie do Kolína, kde sa predpokladá aj účasť Svätého Otca a počet pozvaných nie je obmedzený.

Pastiersky list, navrhnutý Radou KBS pre rodinu a mládež, ktorý sa bude čítať v katolíckych chrámoch v nedeľu 29. augusta 2004, bude venovaný úlohe laikov a rodín v apoštolskom poslaní Cirkvi. Vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý kladie dôraz na to, že celá Cirkev je apoštolská a do mnohých prostredí súčasného sveta môžu vieru a duchovné hodnoty vnášať len veriaci laici nakoľko sú pre kňazov nedostupné.

Biskupi ďalej riešili aj otázku priestorov pre vojenský ordinariát, ktorý prechodne sídli v kláštore tešiteľov v Marianke pri Bratislave. V Zmluve o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch sa na zriadenie ordinariátu zaviazala Slovenská republika. Vojenský ordinár Mons. František Rábek napíše z poverenia biskupov ďalšiu zo žiadostí o naplnenie tohto záväzku ministrovi obrany.

Mons. Rábek referoval aj o mesačníku „Sväté písmo pre každého“, ktorý má byť jednou z nosných pomôcok pri duchovnej obnove Slovenska a požiadal biskupov jednotlivých diecéz, aby prostredníctvom svojich kňazov tento časopis účinnejšie zapájali do svojich pastoračných aktivít a podporovali jeho čítanie v rodinách.

Predseda KBS Mons. Tondra referoval o tom, že od 31. mája t.r. začala svoju činnosť prvá katolícka gynekologická ambulancia pri nemocnici Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave. Na podčiarknutie významu takejto ambulancie uviedol viaceré príklady, keď boli ženy čakajúce ďalšie z detí premetom ponižovania a výsmechu lekárov alebo jednostranne a skresľujúco informované o svojom zdravotnom stave. Zmluvu s touto ambulanciou už podpísala nemocenská poisťovňa Sideria a Dôvera, z najrozšírenejšou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou je v kontakte predseda KBS, nakoľko sa tu naráža na neochotu uplatniť zákonité požiadavky poistencov.

O novej vatikánskej inštrukcii s názvom „Sviatosť vykúpenia“, obsahujúcej smernice pre vysluhovanie sviatostí informoval Mons. Štefan Vrablec, ktorý pripravuje aj jej preklad do slovenčiny. Inštrukcia neprináša žiadne nové normy, len synteticky zhŕňa tie, ktoré boli zverejnené v jednotlivých dokumentoch. Novým je skôr uhol pohľadu, kde sa kladie dôraz na to, že veriaci, prijímajúci sviatosti v Katolíckej cirkvi majú právo, aby im tieto sviatosti boli vyslúžené podľa tradície, praxe a liturgických noriem Katolíckej cirkvi. Nie je to obmedzovanie vysluhovateľov, ale napĺňanie požiadaviek prijímajúcich tieto sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a eucharistiu.

Biskup Tomáš Galis referoval o tohoročnom telemoste, spájajúcom virtuálne univerzitné pastoračné centrá desiatich pristupujúcich krajín, kde mala Slovensko aktívne a živé vstupy. Bratislava bola do telemostu zapojená už po druhý krát a Slovensko si získalo svojou aktívnou účasťou všeobecné uznanie.

Biskupská konferencia na svojom 48. plenárnom zasadnutí rozhodla o zriadení novej Rady KBS pre migrantov a itinerantov, ktorej predsedom sa stal Mons. Stanislav Zvolenský. Rada má pastoračne reagovať na novovzniknuté situácie rastúcej migrácie, turistiky, služobných ciest, kde sa značná časť veriacich ocitá mimo svojich farností a vyžadujú si nové formy pastorácie.

Na svetový eucharistický kongres, ktorý sa bude konať v októbri t.r. v mexickom Guadalajare biskupi menovali ako svojich reprezentantov košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a Mons. Antona Konečného.

Predseda KBS Mons. Tondra referoval o pripravovanom stretnutí predsedov biskupských konferencií ôsmich stredoeurópskych krajín ktoré participovali na programe nedávno skončených Stredoeurópskych katolíckych dní. Biskupi týchto krajín sa stretnú 25. a 26. októbra t.r. v Bratislave aby vyhodnotili celé podujatie a poradili sa, v akej podobe v tejto iniciatíve duchovnej integrácie pokračovať v budúcnosti.

Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS