Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
59. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska /KBS/
10. - 11.3. 2008


V dňoch 10.-11. marca 2008 sa v priestoroch penziónu Zornička uskutočnilo 59. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 biskupov, vrátane nového bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Na úvod prišiel pozdraviť biskupov charge d´affaires apoštolskej nunciatúry na Slovensku Gianfranco Gallone.

V úvodnom duchovnom príhovore arcibiskup Mons. Alojz Tkáč priblížil príklad arcibiskupa, kardinála Stepinaca, jeho obranu viery a duchovných hodnôt v zložitej politickej situácii.

Plénu sa prihovorili aj noví arcibiskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Ján Babjak. Bratislavský arcibiskup zdôraznil vďaku za nové členenie katolíckych diecéz. Podľa jeho slov to umožní efektívnejšiu pastoračnú starostlivosť v novovzniknutých diecézach. Prešovský arcibiskup vyjadril presvedčenie, že nové územné členenie gréckokatolíckej cirkvi je ovocím dlhého utrpenia počas komunizmu a prejavom Božieho požehnania v súčasnosti. Obaja noví arcibiskupi poprosili ostatných biskupov o pomoc a spoluprácu.

Biskupi si následne vypočuli správy o činnosti jednotlivých komisií a rád KBS za r. 2007. KBS má v súčasnosti 4 komisie, 13 subkomisií a 18 rád.

Na programe zasadania bolo schvaľovanie ekonomických záležitostí KBS - účtovná uzávierka za rok 2007, rozpočet na rok 2008, ako aj schvaľovanie peňažného denníka pre farnosti.

Biskupi sa zaoberali aj aktuálnymi otázkami v kresťanských médiách. Nové usporiadanie diecéz zmení aj formu diecéznych príspevkov na Rádio Lumen. Jednotlivé diecézy sa podieľajú na prevádzke rádia podielovo, podľa príslušného počtu veriacich.

Biskupi odsúhlasili aj vstup KBS do TV LUX, ktorá začne vysielať 4. mája. Na prevádzkovaní televízie sa budú podieľať spolu s Lux communication a SDB-rehoľou saleziánov. Do správnej rady TV LUX za KBS menovali Jozefa Kováčika.

Plénum KBS sa zoberalo aj žiadosťou o zvýšenie počtu kňazov v rámci pastorácie Slovákov v zahraničí.
Požiadavka na prítomnosť pastoračnej starostlivosti prišla z Dublinu v Írsku, z Londýna v Anglicku, kde už jeden kňaz pôsobí a ku zmene by malo prísť i v srbskom Selenči.

Plénum KBS si vypočulo i správu o zavedení eura z úst Igora Baráta, splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura. Ten požiadal o spoluprácu v oblastiach, kde má Cirkev najväčšiu autoritu- najmä pri informovaní starých a osamelých obyvateľov. Poprosil taktiež o uvážený prístup v týchto otázkach v upokojujúcej forme.

Osobitným bodom rokovania bolo predstavenie konkrétnych projektov Pastoračného plánu /PP/ pre cieľovú skupinu rodina, mládež, ako aj v oblasti sociálne núdznych. Jednou z foriem prípravy na manželstvo sú v súčasnosti kurzy pre snúbencov, na ktorých chce Cirkev napomôcť osobnej zrelosti mladých ľudí v duchu kresťanskej viery. Okrem toho prináša aj ponuku duchovných rekolekcií pre manželov.
Prostredníctvom spoločnosti Kanet získavajú mladí ľudia možnosť akreditácie uznávanej štátom na prácu s mládežou.
V sociálnej oblasti Cirkev rozlišuje dve dimenzie, v ktorých sa chce aktívne angažovať. Prvou dimenziou je sociálna práca, v ktorej chce úzko spolupracovať so štátom /otázka legislatívy a finančnej podpory/. Druhou je charitatívna činnosť, ktorú vykonáva prostredníctvom skupín SKCH.

Správa bude aktualizovaná vo večerných hodinách po ukončení zasadania pléna KBS.