Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

65. plenárne zasadanie KBS

 

65. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 15. a 16. marca 2010  na Donovaloch.
Zúčastnilo sa ho všetkých 18 biskupov, členov KBS. Počas rokovaní bol prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana. V pondelok doobeda bol medzi biskupmi prítomný aj vzácny hosť, kardinál Jozef Tomko.

Na programe plenárneho zasadania bola informácia o práci subkomisií a rád KBS v roku 2009. KBS má 4 komisie, 14 subkomisií a 18 rád. Vďaka týmto subjektom KBS zastrešuje a zároveň riadi všetky oblasti náboženského života.

Biskupi sa zaoberali aj informáciami o stave prípravy návštevy Svätého Otca na Slovensku. Štátny sekretár Svätej Stolice, kardinál Bertone na žiadosť KBS z októbra 2009 odpovedal, že nateraz nie je možné potvrdiť návštevu Svätého Otca na požadovaný termín 5. júl 2012.

Počas zasadania sa uskutočnilo aj stretnutie biskupov so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. V tomto roku si pripomíname smutné udalosti tzv. Barbarskej noci, z roku 1950, počas ktorej boli násilným spôsobom zlikvidované rehole a rehoľné komunity v celom bývalom Československu. Túto udalosť si okrem iného na Slovensku pripomenú veriaci i pastierskym listom, ktorý sa bude čítať v nedeľu 18. apríla 2010.

Medzi dôležité body rokovania patril prehľad o stave charitných zariadení po nadobudnutí platnosti zákona o sociálnych službách. Biskupi s bolesťou konštatovali, že neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku, medzi ktorých patrí aj Slovenská katolícka charita, sú vo veľkej finančnej nevýhode a hrozí im zánik.

Medzi ďalšími bodmi rokovania biskupov boli zaradené aj informácie o činnosti Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V kolégiu študuje 17 kňazov zo Slovenska. Biskupi konštatovali, že o ich duchovné a materiálne potreby je dostatočne postarané. Rektor kolégia Mons. Vladmír Stahovec tento rok končí 6 ročné funkčné obdobie. KBS požiada Kongregáciu pre katolícku výchovu vo Vatikáne o jeho opätovné potvrdenie na ďalšie 6 ročné obdobie v jeho funkcii.

Spolok svätého Vojtecha si tento rok pripomína 140. výročie svojho založenia. Z tejto príležitosti sa bude 25. apríla čítať pastiersky list biskupov. Jednou z hlavných úloh SSV je aktuálne príprava a tlač Rímskeho misála. Práce sú rozvrhnuté tak, aby misál mohol vyjsť v roku 2013, kedy si pripomenieme výročie príchodu solúnskych vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

Biskupi sa zaoberali aj schválením Štátneho vzdelávacieho programu (kurikulum) pre materské školy (resp. špeciálne školy). Program schválili. Zaoberali sa zároveň i návrhmi riešenia pre získanie odbornej spôsobilosti pre učiteľov náboženskej výchovy v materských školách. Navrhujú: 1. Aby k pedagogickej spôsobilosti, ktorú majú učitelia materských škôl, stačila maturita z Katolíckeho náboženstva, ktorú možno aj dodatočne dosiahnuť na stredných školách 2. Zostáva možnosť, že tí, ktorí už majú náboženskú spôsobilosť, si dorobia dodatočnú pedagogickú kvalifikácia.

Súčasťou zasadania bola aj informácia ohľadom práce Katolíckeho pedagogického a katechetického centra /KPKC/. Jeho práca spočíva najmä v nasledovných oblastiach: odborné vzdelávanie katechétov, organizovanie Biblickej olympiády, školenia a príprava učebníc a metodických materiálov.