Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
15.–17.9.2003

Deň po odlete Svätého Otca, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa účasťou na slávnostnej svätej omši v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne začalo slávnostné 46. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Biskupská konferencia si ním pripomína 10. výročie svojej existencie. Rokovanie pokračovalo v exercičnom dome v Mariánke pri Bratislave. V prvej, slávnostnej časti, ktorá pokračovala aj v utorok 16. septembra dopoludnia, zaznievali pozdravné príhovory vzácnych hostí, predstaviteľov biskupských konferencií krajín Európy. Kolínsky arcibiskup, kardinál Joachim Meisner pripomenul v mene nemeckej biskupskej konferencie situáciu Cirkvi vo svojej krajine, kde sú veriaci štedrí v poskytovaní materiálnej pomoci, čo je iste ovocím ich viery. Vyjadril však aj obavu z postupného zanechávania sviatostnej praxe. Už teraz pozval mladých Slovenska na Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať roku 2005 v Kolíne slovami: „Nemusia brať so sebou peniaze, len nech prídu s vierou“. Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn sa po gratulácii jubilujúcej KBS podelil o skúsenosti života Cirkvi vo svojej krajine, ktorý poznačila vlna sekularizmu, neustála kritika médií i vnútrocirkevná polemika. Zmena nastáva dôrazom na duchovné témy, ale aj dobre premyslenou mediálnou ofenzívnou ako aj ofenzívnou školskou politikou. Na mestskej misii na jar tohto roku sa na prekvapenie vo viedenskej diecéze aktívne podieľalo 110 farárov. Ako uviedol kardinál, rakúski katolíci sa presvedčili, že sa nemusia báť svojho strachu a hanbiť sa za svoju vieru a poukázal na potrebu aby sa v Európe tvorili nielen obchodné ale aj pútnické cesty. Prímas Poľska, kardinál Jozef Glemp konštatoval, že na stretnutí so Svätým Otcom mohol vidieť slovenskú Cirkev, zakorenenú v minulosti a zároveň otvorenú do budúcnosti a dodal: „Nás by malo zaujímať plnenie naších úloh, úloh božských (pravidelnou pastoráciou pracovať pre spásu duší) ale aj úloh v meniacom sa spoločensko-kultúrnom kontexte. V krátkom historickom exkurze vyjadril názor, že ťažisko kultúrneho „vanutia“ sa posúva zo Západnej smerom do Strednej a Východnej Európy. Hovoril o potrebe viac sa medzi slovanmi navzájom poznať, biskupi i veriaci, živšie komunikovať. Radšej používa výraz „európska integrácia“ ako „Európska únia“. Vyhlásil, že sekularizmus je ideológia, podobne ako nacizmus alebo komunizmus, neapeluje na rozum, ale prikazuje ako sa človek musí správať. Sekularizmus a integrácia nie sú to isté, ale čoraz viac sa približujú. Treba varovať pred týmto nebezpečím a usilovať sa ho odvrátiť. „Cítime, že prichádzajú nové časy. Musíme hovoriť, že Boh má právo bývať tu na zemi, že evanjelium má miesto tu na zemi – a my sa nesmieme báť hovoriť o tom.“
Za chorvátsku biskupskú konferenciu pozdravil rokujúcich Mons. Marin Srakic, za českú olomoucký arcibiskup Mons. František Graubner, za francúzsku Mons. Jean-Pierre Ricard, za taliansku Andrea Bruno Mezzocato, za kanadských biskupov a najmä grékokatolíkov Mons. John Pazak a za ukrajinských vladyka Milan Šášik. Všetci krátko poreferovali o situácii vo svojich miestnych cirkvách a najmä o oblastiach spoločnej spolupráce.
Po slávnostnom obede a odchode čestných hostí pokračovala pracovná časť plenárneho zasadania. Prvým bodom bola voľba predsedu, ktorá sa koná na dobu troch rokov a prebieha podľa 119. kánonu Kódexu kánonického práva. Voľba je tajná. Za predsedu bol zvolený spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Podpredsedom bol zvolený Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Do stálej rady boli volení chýbajúci dvaja členovia a to arcibiskup Ján Sokol a arcibiskup Alojz Tkáč. Stála rada má päť členov: troch z funkcie (predseda, podpredseda a generálny sekretár) a dvoch volených. Nasledovala aj voľba predsedu ekonomickej rady, do ktorej bol opäť potvrdený Mons. Vladimír Filo ako aj hvorca KBS, kde bol vo funkcii potvrdený Mons. Marián Gavenda.
ďalej boli vybratí traja zástupcovia KBS na medzinárodné sympóziunm „Etika života“, ktoré bude v dňoch 3-5. októbra v Bratislave. Toto sympózium je organizované vrámci programu Stredoeurópskych katolíckych dní.
Predseda Rady pre rodinu a mládež ponúkol program pomoci pre jednotlivé diecézne centrá rodiny v oblasti legislatívnej, medicínskej a sociálnej. Schválené bolo aj dokončenie prekladu Svätého Písma z Neovulgáty, ktoré bude viesť Mons. Vladimír Filo. Mons. Vrablec, predseda liturgickej komisie, bol poverený vypracovaním dodatkov k Liturgii hodín, ktoré sa týkajú nových slovenských blahoslavených.
Bioetická komisia je poverená vypracovať obšírnejší pastiersky list o význame rodiny (rodina ako prirodzené miesto odovzdávania a ochrany života). Na žiadosť Mons. Milana Šášika, gréckokatolíckeho biskupa na Ukrajine, KBS zriaďuje podporný fond pre ukrajinských gréckokatolíckych kňazov. Podľa žiadosti Mons. Šášika by mohla každá farnosť zo Slovenska prispieť na tento fond odporúčanou sumou 50 Sk mesačne. Biskupi sa ďalej rozhodli vydať spoločný pastiersky list na prvú adventnú nedeľu (začiatok liturgického roka) zameraný na prehĺbenie duchovného života v kontexte odporúčaní Svätého Otca počas jeho tretej pastoračnej návštevy Slovenska. V rámci tvorby štatútu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku KBS odhlasovala, že veľkým kancelárom univerzity bude vždy košický biskup.
Na záver rokovania všetci sedemnásti biskupi a emeritný biskup Peter Dubovský listom poďakovali Svätému Otcovi za jeho telegram, ktorý im zaslal pri tejto príležitosti. Podpísali aj Posolstvo biskupov Slovenska verejnosti, v ktorom ďakujú všetkým, čo sa podieľali na príprave a priebehu pastoračnej cesty Svätého Otca a tlmočili jeho apoštolské požehnanie.
Zasadanie sa skončilo slávnostným obedom na apoštolskej nunciatúre. Apoštolský nuncius v SR Mons. Jozef Henryk Nowacki poďakoval biskupom za desaťročie ich úsilí, pogratuloval zvoleným a zvolával Božie požehnanie na plodné ovocie pápežskej návštevy i ďalších úsilí celej Konferencie biskupov Slovenska.

 Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS