Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

62. plenárne zasadanie KBS

 

V dňoch 16. a 17. marca 2009 sa v penzióne Zornička na Donovaloch uskutočnilo 62. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 17 biskupov. Ospravedlnil sa pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Počas rokovaní bol prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

V úvodnom duchovnom príhovore arcibiskup Mons. Alojz Tkáč predniesol úvahu na tému „Ty si Peter- Skala, a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“
Základnou myšlienkou zamyslenia bola vernosť Petrovmu nástupcovi- Svätému Otcovi. Túto vernosť treba podľa slov arcibiskupa pestovať v sebe i vo veriacich a podporovať ju modlitbou.

Prítomných biskupov pozdravil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Vo svojom príhovore sa zameral na dva body. Prvým bolo „Sentire cum Ecclesia“, teda cítenie s Cirkvou. Zameral sa na posledné udalosti spojené s mediálnymi útokmi na Svätého otca. Druhým bodom bola téma „Ohlasovať Krista láskou“. Pre katechézu, teda ohlasovanie Božieho Slova, je podľa nuncia tou najlepšou metódou láskou.

Na programe zasadania bol návrh tém pre pripravované riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov. Každá z biskupských konferencií navrhuje tri témy. KBS navrhla: 1. Kultúra života voči kultúre smrti 2. Farnosť ako základná bunka duchovného a náboženského života 3. Úloha a poslanie východných cirkví /v kontexte ekumenizmu s Pravoslávnou cirkvou/.

Biskupi si vypočuli správu o činnosti jednotlivých komisií a rád KBS za rok 2008. KBS má 4 komisie a 18 rád. Novým členom Komisie pre katechizáciu a školstvo sa namiesto odchádzajúceho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka stal Mons. František Rábek.

Biskupi posúdili i štatút trvalého diakonátu. KBS odobrila štatút z roku 1992 s prenesením väčšieho ťažiska na osobnú zrelosť kandidáta trvalého diakonátu. Vek slobodného kandidáta je stanovený na 35 rokov a ženatého kandidáta na 40 rokov s tým, že musí byť aspoň 10 rokov ženatý.

Na programe zasadania bola i správa o situácii v Sudáne a o projektoch združenia SAVIO. Správu predniesli Don Daniel Pravda, SDB a Don George Madathett, SDB. Združenie SAVIO je mimovládna organizácia, ktorá v súčasnosti podporuje revitalizáciu občianskeho i náboženského života v Južnom Sudáne. Don George prišiel poprosiť KBS o pomoc pri budovaní cirkevných objektov. Poprosili o duchovnú a materiálnu pomoc.

Členovia KBS sa oboznámili s aktivitami Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ na Slovensku. Nový predseda KVRP Don Karol Maník, SDB zastupuje 3000 zasvätených osôb- 2150 žien a 850 mužov. Don Maník poďakoval za spoluprácu diecéz s rehoľami, ktorá sa odzrkadľuje najmä v organizovaní Dňa zasväteného života /2. februára- Sviatok Obetovania Pána/. Zároveň ponúkol ochotu pri prehlbovaní ďalšej spolupráce.

Biskupi si vypočuli informácie o prvých aktivitách Sociálnych klubov a koordinácii ich činnosti v jednotlivých diecézach. Ich náplňou je koordinácia sociálnej činnosti v diecézach a na celoslovenskej úrovni. Nejde teda o novú organizáciu, ale o koordinovanie už existujúcich štruktúr a aktivít v sociálnej oblasti.

Biskupi si vypočuli i správu o VI. Svetovom stretnutí rodín v Mexiku /14.-18.1.2009/. Mons. Milan Chautur vyzdvihol, že doteraz bolo najviac prihlásených delegátov- 10 tisíc. Témou stretnutia bolo „Vyzdvihnúť hodnotu rodiny“. Keď ľudia, veriaci i neveriaci, spoznajú, čím ich rodina obohacuje, nebudú sa chcieť života v rodine zrieknuť. Na základe týchto poznatkov Rada pre rodinu KBS organizuje v súvislosti s 1150. výročím príchodu sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensko projekt „Misia k rodine“. V rámci tohto projektu sa budú zameriavať na snúbencov, mladé rodiny, tých, ktorí s rodinami pracujú, ako aj na vzdialenú prípravu na vstup do manželstva. Projekt sa bude realizovať v rokoch 2010-2013.

V otázke prác na preklade Rímskeho misála/III. Typové vydanie/ KBS poverí dekrétom zodpovedných prekladateľov z latinského originálu, ktorých navrhne Liturgická komisia KBS.

KBS schválila smernice Ordo virginum /Zasvätené panny/.