Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

63. plenárne zasadanie KBS

 

V dňoch 16. a 17. júna 2009 sa v penzióne Zornička na Donovaloch uskutočnilo 63. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 17 biskupov. Z rokovania sa ospravedlnil košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je na služobnej ceste v Ríme. Po prvý krát sa na pléne zúčastnil nový trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Počas rokovaní v prvý deň bol prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

V úvodnom duchovnom príhovore sa predseda KBS Mons. František Tondra dotkol komplikovanej súčasnej spoločenskej situácie a dôsledkov, ktoré z nej vyplývajú.
Prítomných biskupov pozdravil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Vo svojom príhovore sa zameral na „communio“ /“spoločenstvo“/ podľa príkladu Svätého Otca. Communio by malo mať podľa neho tieto aspekty: spoločenstvo veriacich s Kristom, spoločenstvo veriacich s pastiermi a spoločenstvo pastierov medzi sebou.

Biskupi sa počas zasadania pléna KBS zaoberali aktuálnou spoločenskou situáciou na Slovensku a otázkami z nej vyplývajúcich. Cirkev je Matka Učiteľka, a preto jej leží na srdci dobro ľudí. Chce ich priviesť ku kultúre plnohodnotného života. Za svoj cieľ si biskupi predsavzali vydať materiál, v ktorom budú hovoriť o základných princípoch takéhoto plnohodnotného života.

Na programe zasadania bola aj otázka Roku kňazov /19.6.2009-19.6.2010/. Vzorom kňazov je arský farár Ján Maria Vianney. KBS bude organizovať celoslovenskú púť kňazov, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2009 v Šaštíne.

Plénum si vypočulo i informácie o Roku kresťanskej kultúry. KBS zastúpená Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru sa bude v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a s Ekumenickou radou cirkví podieľať na organizovaní Roku kresťanskej kultúry, ktorý sa uskutoční v roku 2010.

Biskupi vyhodnotili správy o aktuálnom dianí v oblasti katechizácie a školstva. Schválili učebné osnovy náboženstva pre špeciálne školy pre 1.a 5. ročník, ako aj učebné osnovy pre materské školy- tzv. „kurikulum“ pre 3-4 ročné deti.
Biskupi schválili aj postup pre vypracovanie nových učebníc pre 1. a 5. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ. Do používania by mali byť uvedené od roku 2011.

Prítomní biskupi sa oboznámili i s aktivitami Rady pre rodinu. RPR pripravila program pomoci výchovy detí v rodinách /poradenstvo a príručka/ a program prípravy snúbencov na manželstvo.
Takisto vyhodnotili akciu Family Day, čiže Dňa rodiny. S akciou vyjadrili spokojnosť a navrhli, aby sa na celoslovenskej úrovni konala každé 3 roky.

Zároveň posúdili aj informácie o súčasnom stave charitatívnych zariadení s dopadom nového zákona o poskytovaní služieb. Diecézne charity na Slovensku konštatovali, že nový zákon o poskytovaní služieb z roku 2008 sťažuje ľuďom prístup k výkonu služieb tým, že uprednostňuje verejných poskytovateľov. Diecézne charity sú neverejným poskytovateľom služieb. KBS bude podporovať novelizáciu tohto zákona.

Plénum si vypočulo informácie o projekte novej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt je v schvaľovacom konaní. Ide o projekt modernej knižnice na európskej úrovni.

Plénum KBS zvolilo nového predsedu Rady pre Slovákov v zahraničí, ktorým sa stal Mons. Róbert Bezák.


Vyhlásenie KBS:
Konferencia biskupov Slovenska pozorne sleduje udalosti spojené s obvinením členov rehole Františkánov na Slovensku. Veríme, že sa vyšetrovaním v zmysle zákonov SR, čím skôr potvrdí neoprávnenosť obvinenia. Na základe doteraz známych skutočností členovia Františkánskeho rádu nestratili našu dôveru.

Vyhlásenie členov KBS zo 63. plenárneho zasadania, 17. 6. 2009