Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 16.-17.6.2015 (81)
 
Donovaly 17. júna (TK KBS) Všetci slovenskí katolícki biskupi sa v dňoch 16. - 17. júna 2015 stretli na Donovaloch na 81. plenárnom zasadaní KBS. 
 
1. Biskupi rokovali o otázkach týkajúcich sa návštevy Ad limina apostolorum, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-15. novembra v Ríme. Počas návštevy sa biskupi stretnú s predstaviteľmi jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie, aby sa venovali teologickým, liturgickým, pastoračným, cirkevnoprávnym a ďalším otázkam. Vrcholným bodom cesty biskupov do Ríma bude spoločná audiencia u Svätého Otca, naplánovaná na 14. novembra. 
 
2. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka informoval členov KBS o situácii v Slovenskej katolíckej charite, ktorá je v súčasnej dobe vystavená náročným úlohám - predovšetkým odpovedaniu na problémy spojené s prenasledovaním kresťanov vo svete a na ťažkosti migrantov. Zároveň sú na ňu kladené závažné požiadavky skvalitnenia a zefektívnenia jej práce. 
 
3. Biskupi sa oboznámili so stavom príprav na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 20. septembra 2015 a bude sa niesť v duchu motta "Radosť zo života". Vypočuli si informácie o prípravných podujatiach k pochodu, celoslovenskej súťaži, modlitbovej podpore, novéne a napríklad aj akcii "Na bicykli za život", počas ktorej cyklisti navštívia 54 slovenských miest, aby pozvali ľudí k spoločnej oslave života na pochode za život. Rokovali tiež o praktických otázkach víkendového programu, ktorý bude pochod sprevádzať 19. a 20. septembra v Bratislave. Dohodli sa, že v nedeľu 6. septembra bude k Národnému pochodu za život čítaný celoslovenský pastiersky list. 
 
4. Zajtra, 18. júna 2015, bude v Ríme predstavená nová encyklika Svätého Otca Františka Laudato sí - Buď pochválený - ktorá sa venuje téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu. Biskupi si vypočuli informáciu o príprave slovenského prekladu encykliky, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v priebehu najbližších týždňov.
 
5. Zástupcovia vedenia TV LUX informovali členov KBS o úspešnom rozvoji katolíckej televízie: za posledné obdobie sa podarilo pokryť takmer 90 percent územia SR. Rozšírenie signálu napomohlo aj zvýšeniu počtu klubu priateľov TV LUX, ktorí do značnej miery napomáhajú pokrytiu nákladov na prevádzku televízie. 
 
6. Na návrh spišského diecézneho biskupa KBS vyslovila Nihil Obstat k žiadosti, aby farský kostol svätého Jakuba v Levoči bol povýšený na Baziliku minor. Dôvodom nie je len slávny oltár majstra Pavla, ale predovšetkým veľká účasť veriacich pútnikov, ktorí navštevujú tento chrám. Žiadosť o povýšenie kostola na Baziliku minor Mons. Štefan Sečka podáva do Vatikánu so zámerom rozšírenia možností pastoračnej starostlivosti o pútnikov. 
 
7. Liturgická komisia KBS schválila ďalšie časti obnoveného Rímskeho misála - konkrétne obdobie Veľkej noci a Veľkého týždňa. 
 
-----------------------------------------------------------------
 
8. Konferencia biskupov Slovenska sa zaoberala aj aktuálnou krízou migrantov a utečencov. V tejto súvislosti zaujala nasledovné stanovisko. 
 
Vyjadrujeme presvedčenie, že z hľadiska ľudských a kresťanských princípov je potrebné venovať migrantom a utečencom pozornosť. Je predovšetkým úlohou štátov a medzinárodného spoločenstva zvoliť správne prostriedky tejto pomoci, vrátane vyriešenia problémov v krajinách, odkiaľ pochádzajú. Aj katolícka cirkev na Slovensku chce naďalej podľa svojich možností pomáhať, aby sa prejavila solidarita a kresťanská láska ľuďom, ktorí to potrebujú.
 
KBS schválila 4 projekty humanitárnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, financované zo zbierky KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, vo výške 190 000 Euro. 
 
-----------------------------------------------------------------
 
9. K ochrane žien pred násilím prijala KBS toto vyhlásenie: 
 
V poslednom období sme svedkami spoločenskej diskusie o ochrane žien pred násilím. Oceňujeme aktivity zamerané na zvyšovanie citlivosti voči utrpeniu žien a voči ich zneužívaniu na komerčné ciele. Násilie páchané na ženách nemožno tolerovať. Sme veľmi radi, že aj viaceré cirkevné organizácie a mnohí kresťania ohrozeným ženám pomáhajú.
 
V tomto kontexte nás prekvapilo, že inštitúcie, ktoré ženám dlhodobo poskytujú ochranu, sú zámerne vylučované z možnosti uchádzať sa o podporu grantov - kvôli ideologickým dôvodom, napríklad kvôli nesúhlasu s ratifikáciou tzv. Istanbulského dohovoru.
 
Téma ochrany žien pred násilím je taká vážna, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí do všetkých škôl pokladáme za neprijateľné. O to viac, keď tieto pokusy, ako vidno na príklade Istanbulského dohovoru, nakoniec diskvalifikujú inštitúcie, ktoré sa ženy snažia chrániť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti pripravuje zákon o prevencii násilia na ženách a domáceho násilia. Bohužiaľ, aj tu sú niektorí dopredu vynechaní z možnosti zapojiť sa do jeho prípravy.
 
Obraciame sa na všetkých, aby sme pre ženy, ktoré trpia násilím, urobili maximum a poskytli im účinnú pomoc. Zákony, ktoré podsúvajú rodovú ideológiu, im ju nezabezpečia: naopak, znevýhodňujú tých, ktorí ohrozeným ženám dlhé roky pomáhajú.
 
-----------------------------------------------------------------
 
10. KBS prijala stanovisko aj k výsledkom previerky na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
 
Z podnetu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Jozefa Jaraba, sa na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá je jej zriaďovateľom, uskutočnila na Katolíckej univerzite v Ružomberku previerka s cieľom preveriť situáciu univerzity vo vybraných oblastiach za roky 2010 - 2013. Previerku uskutočnila firma KPMG Slovensko spol. s.r.o.
 
Konferencia biskupov Slovenska berie na vedomie záverečnú správu audítora. KBS sa na svojom 81. plenárnom zasadaní zaoberala návrhom opatrení a úloh. Na základe výsledkov previerky oznamujeme nasledovné:
 
1. Konferencia biskupov Slovenska konštatuje, že v období rokov 2010 - 2013 došlo vo vedení KU, Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty, k závažným manažérskym zlyhaniam, neefektívnemu hospodáreniu a konaniu v rozpore s dobrými mravmi.
2. Konferencia biskupov Slovenska preto víta a podporuje snahu súčasného vedenia KU v Ružomberku rozhodným spôsobom riešiť pochybenia a zistené nedostatky, čo najskôr realizovať nápravu a vyvodiť zodpovednosť konkrétnych osôb.
3. Konferencia biskupov Slovenska žiada rektora KU, aby s účinnosťou od 1. júla 2015 pozastavil vyplácanie mimoriadnych odmien na celej KU až do schválenia nových pravidiel odmeňovania.
4. Konferencia biskupov Slovenska žiada rektora KU, aby ukončil spoluprácu s Fondom Ladislava Pyrkera a nepokračoval v spolupráci s Fondom T. Zasepu.
5. Konferencia biskupov Slovenska ďalej schválila plán opatrení vypracovaný v súčinnosti s vedením KU, ktorý obsahuje tak bezodkladné ako aj systémové opatrenia v oblastiach: 
a. odmeňovanie a rozvoj ľudských zdrojov; 
b. ekonomika, účtovníctvo a správa majetku; 
c. procesné riadenie, optimalizácie procesov, oblasť systému vnútorných predpisov KU;
d. spolupráca KU a jej fakúlt s fondmi, nadáciami, súvisiaca vedecká a výskumná činnosť
e. riadenie kvality a vnútornej kontroly. 
6. Konferencia biskupov Slovenska poverila rektora KU, aby tieto opatrenia v spolupráci so zriaďovateľom a Správnou radou KU realizoval v stanovenom harmonograme.
7. Konferencia biskupov Slovenska bude pozorne sledovať celý proces realizácie plánu opatrení a bude ďalej poskytovať KU pomoc a radu.
 
-----------------------------------------------------------------
 
11. Konferencia biskupov Slovenska s ľútosťou konštatuje, že v niektorých médiách sa opakovane objavili nespravodlivé útoky proti apoštolskému nunciovi na Slovensku, Mons. M. Giordanovi a vyjadruje mu svoju podporu v jeho službe.
 
-----------------------------------------------------------------