Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

71. plenárne zasadanie KBS
Čičmany, 19.- 20. marca 201271. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 19. a 20. marca 2012 v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Na zasadnutí sa zúčastnili 15 biskupi, jeden diecézny administrátor a jeden z biskupov sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Na plenárnom zasadnutí bol prvýkrát prítomný aj novovysvätený pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.

Biskupi sa počas zasadania venovali otázke 1150. výročie misie svätých Cyrila a Metoda, ako i konkrétnej realizácii Cyrilometodského jubilea.
Biskupi stanovili termín trvania Jubilejného cyrilometodského roku. Začne sa 5. júla 2012 a jeho ukončenie je naplánované na 31.decembra 2013.
1. júla 2012 sa bude čítať vo farnostiach osobitný pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom. Homília by mohla byť zameraná na prehlbovanie viery. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre vydá na budúci rok antológiu slovenskej poézie a prózy venovanej svätým solúnskym bratom. Zároveň Spolok Svätého Vojtecha /SSV/ vydá antológiu pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. KBS iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických nálezov vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu a k Veľkej Morave.
Naplánované sú aj 4 vedecké konferencie s priamou účasťou KBS: November 2012 v Nitre - organizovaná Univerzitou Konštantína filozofa a Biskupským úradom v Nitre, Február 2013 - na Gregorovej univerzite v Ríme, Máj 2013 - v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Máj 2013- RK CMBF UK v Bratislave so slovensko- ruskou účasťou.

Medzi bodmi rokovania pléna bola aj správa o Slovenskej katolíckej charite /SKCH/. Biskupi schválili nové Stanovy SKCH platné od 19. marca.
Medzi inými informáciami zobrali biskupi na vedomie aj informáciu o predaji Charitného domu v Rúbani vo vlastníctve SKCH. Získané finančné prostriedky použije charita na rekonštrukciu a dostavbu Charitného domu v Dolnom Smokovci.

Biskupi sa počas plenárneho zasadnutia stretli aj s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ o. Jánom Halamom SVD a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/ na Slovensku Justínou Kostúrovou OP. Mužské rehoľné spoločenstvá otvorili Dom svätého Bystríka v Bacúrove, kde sa venujú prevencii pred závislosťami.

Plénum sa zaoberalo štatútom lektora a akolytu. Biskupi schválili normu o ustanovovaní mužov na službu lektora a akolytu v zmysle apoštolského listu Pavla VI. Ministeria quaedam z roku 1972.

V otázke slávenia nedieľ a prikázaných sviatkov KBS podporuje snahu o voľnú nedeľu i podpisovú akciu za zachovanie nedele ako voľného dňa, ktorá prebehne v rámci celej Európy. Mandát na koordináciu aktivít v tejto oblasti na území Slovenska má FKI /Fórum kresťanských inštitúcií/.

Prítomní biskupi si počas zasadnutia vypočuli aj informácie o rokovaní stálych rád KBS a ČBK. Podstatným bodom spoločného rokovania bolo slávenie Jubilejného cyrilometodského roku.

KBS zároveň vydala vyhlásenie pri príležitostí 70. výročia prvého transportu židovských obyvateľov zo Slovenska.