Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 21.-22.9.2015 (82)

Bratislava 22. septembra (TK KBS) Pätnásť katolíckych biskupov sa v dňoch 21. a 22. septembra stretlo v Marianke na 82. plenárnom zasadaní KBS. 
 
Hlavným bodom stretnutia boli voľby do funkcií v rámci štruktúry KBS. Do funkcie predsedu KBS bol opätovne zvolený bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Mandát má na tri roky. Vo funkcii podpredsedu KBS bude najbližšie tri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.
 
Biskupi zároveň rozhodli, že generálnym sekretárom KBS bude naďalej Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup. V Stálej rade bude okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára KBS aj Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup a Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje radosť nad veľkým spoločenstvom, ktoré sa vytvorilo počas Národného pochodu za život. Napĺňa nás nádejou, že ľudia v tak hojnom počte prišli podporiť myšlienku ochrany života a zapojili sa do jeho radostnej oslavy. Vďaka patrí mnohým organizátorom a dobrovoľníkom z celého Slovenska. Bez ich obetavej práce by sa podujatie takýchto rozmerov nemohlo uskutočniť. Oceňujeme prácu všetkých, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy programu ako aj tých, ktorí pochod rozličnými spôsobmi podporili. Všetci spolu zdieľame oprávnenú nádej, že bratislavský pochod posilní naše nadšenie a úsilie chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Spoločnou svätou omšou sme ďakovali Bohu za jeho milosti a dary pre zúčastnených pútnikov.
 
Biskupi sa oboznámili s informáciami o príprave návštevy Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne v dňoch 8. až 14. novembra 2015. Venovali sa tiež návrhom týkajúcim sa slávenia Svätého roku milosrdenstva. Tento svätý rok, ktorý ešte v marci ohlásil pápež František, sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši sa 20. novembra 2016.
 
Liturgická komisia KBS predložila plénu biskupov na schválenie ďalšie časti prekladu slovenského znenia Rímskeho misála: biskupi tento preklad schválili. 
 
Biskupi tiež zhodnotili letné Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Vypočuli si správu organizátorov o akcii a ocenili prácu dobrovoľníkov a štedrosť darcov, vďaka ktorým bolo možné podujatie usporiadať. 
 
V severnej časti Veľkej Británie žije 200 000 Slovákov, ktorí požiadali KBS o kňaza pre ich duchovné potreby. Biskupi prisľúbili, že v budúcom roku uvoľnia pre túto službu jedného zo svojich duchovných.
 
Do Filadelfie na Svetové stretnutie rodín vyslala KBS trojčlennú delegáciu. Slovenská cirkev chce aj týmto spôsobom ponúknuť svoj príspevok k vydávaniu svedectva o postoji úcty voči životu a nerozlučiteľnosti manželstva.
 
V rámci plenárneho zasadania prebehli aj rokovania o situácii na Katolíckej univerzite. Biskupi si vypočuli správu rektora o stave plnenia opatrení, ktoré boli vypracované na základe výsledkov auditu. Konferencia biskupov Slovenska berie na vedomie zistenia auditu tak, ako ho vypracovala spoločnosť KPMG spol.s.r.o. dokument poskytne aj ministrovi školstva SR a rozhodujúcim orgánom KU (rektor, Akademický senát, Správna rada) s odporúčaním, aby sa tieto orgány zaoberali jeho obsahom. Biskupi si veľmi vážia prácu bývalého rektora KU, ktorý budovaniu univerzity obetoval nemalú časť svojho života a vykonal v akademickej oblasti množstvo záslužnej práce. Mimoriadne citlivo tiež vnímajú nedávne zhoršenie jeho zdravotného stavu a je ich úprimným úmyslom ľudsky vziať vážny ohľad túto skutočnosť. Napriek týmto okolnostiam, bohužiaľ, nemožno pri snahe o riešenie problémov KU nebrať do úvahy aj objektívne preukázané vážne pochybenia, ku ktorým došlo v rámci univerzity, a to aj zo strany jej bývalého vedenia. KBS preto prosí aj pracovníkov spoločenských komunikačných prostriedkov, aby sa tejto téme pokúsili venovať vyváženú, citlivú pozornosť, bez zakladania negatívnych emotívnych rámcov. Biskupi na svojom zasadaní vyjadrili presvedčenie, že by boli veľmi radi, keby po osobných sporoch predstaviteľov univerzity prevážila myšlienka o budúcnosti a perspektívach tejto ťažko vybudovanej, a aj ťažko skúšanej inštitúcie.
 
KBS sa zaoberala aj utečeneckou krízou. Vypočula si svedectvo o situácii v Sýrii a rokovala o spôsoboch reagovania na výzvu Svätého Otca Františka. Biskupi na základe skúseností svojich kňazov hovorili o zvýšenej potrebe komunikácie na túto tému. Pri zisťovaní kapacít veriaci prejavili ochotu podať pomoc ľuďom na úteku pred vojnou a hladom, predostreli však aj množstvo otázok, na ktoré je potrebné hľadať adekvátne odpovede. Pre koordináciu celého úsilia sa biskupi rozhodli vytvoriť pri KBS pracovnú skupinu a poverili Mons. Jozefa Haľka, aby túto ju sformoval, viedol a bližšie sa zaoberal touto problematikou - tak z hľadiska rokovaní s kompetentnými inštitúciami ako aj z hľadiska komunikácie do vnútra cirkevného spoločenstva.