Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
22.11.2001

V dňoch 22. a 23 .novembra 2001 sa v Kolpingovom dome v Spišskej Kapitule konalo 40. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnili sa ho 14 biskupi, pre chorobu sa ospravedlnil Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup a z dôvodov pastoračnej cesty medzi Slovákmi v Austrálii Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup - metropolita. Zasadanie biskupov, ktoré malo prevažne pastoračný ráz, v úvode pozdravil apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Mons. Henryk Jozef Nowacki. Vo svojom príhovore vyjadril radosť z výsledkov sčítania ľudu v oblasti náboženskej príslušnosti, poďakoval za toto svedectvo a pastierom slovenských diecéz pripomenul úlohu nesklamať dôveru, ktorú do Cirkvi vložili obyvatelia Slovenska. Vyjadril aj radosť z nedávnej beatifikácie, z faktu, že veriaci Slovenska majú blahoslavených priamo zo svojich radov. Uspokojivý počet seminaristov je výzvou venovať pozornosť výchove kňazského dorastu. Apoštolský nuncius konštatoval radosť i zo skutočnosti, že sa dali do pohybu aj práce Zmluvnej komisie určenej na prípravu čiastkových zmlúv medzi Svätou Stolicou a SR.
Medzi prejednávanými témami dominovala otázka uvádzania Pastoračného plánu na roky 2001-2006 do praxe. Referát predniesol Mons. Dominik Tóth. Ako základná požiadavka vyplynula z diskusie potreba prehĺbiť a oživiť osvedčené prostriedky duchovného života, úctu k Božskému srdcu, prax prvých piatkov, vzťah k Eucharistii a to predovšetkým v duchovnom živote samotných kňazov. Až keď sa v kňazoch rozhorí oheň duchovnej horlivosti, možno v náboženskej oblasti očakávať skutočnú obnovu.
Druhou dôležitou témou bolo prežívanie a svätenie nedele. Biskupi konštatovali, že je veľmi dôležité, aby sa nedeli prinavrátil jej posvätný ráz a to nielen účasťou na svätej omši, ale aj vnútorným stíšením, vytvorením priestoru pre duchovné hodnoty a budovanie úzkych rodinných vzťahov. Jasnú líniu tu ponúka apoštolský list Jána Pavla II. Dies Domini o kresťanskom slávení nedele. Je potrebné priblížiť veriacim obsah tohto dokumentu, pomôcť uvádzať ho do praxe. Prekážkou je tu aj rozšírený trend nedeľných nákupov v supermarketoch, čo má za následok, že veriaci zamestnanci sú nútení pracovať tu aj vo sviatočných dňoch. Podľa správy je otázka rešpektovania nedele dostatočne právne ošetrená v Ústave SR, v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. Problém nastáva len vďaka benevolentnosti občanov i obecných a mestských zastupiteľstiev.
Biskup Milan Chautur, predseda Rady KBS pre rodinu a mládež referoval o 17. svetovom dni mládeže, ktorý sa bude konať 23.-28. júla 2002 v Toronte. Praktické informácie prinesú Katolícke noviny. Rada KBS vypracuje metodické pokyny na duchovnú prípravu, ktorú môžu prežívať aj ostatné skupiny mládeže. Mons. Tomáš Galis referoval o Katolíckej univerzite v Ružomberku. Konštatoval jej postupnú stabilizáciu a pozornosť venoval hlavne súvisom s novým Zákonom o vysokých školách, od ktorého bude závisieť finančná situácia tejto akademickej inštitúcie.
Nitriansky pomocný biskup Mons. František Rábek hodnotil prvý ročník novovzniknutého mesačníka Sväté písmo pre každého, ktorý dosiahol náklad 44.000 exemplárov. Úlohou ďalšieho roka duchovnej obnovy prostredníctvom Svätého Písma bude stále prehlbovanie poznania Písma a zosúlaďovanie konania veriacich s jeho duchom, k čomu majú prispieť vo farnostiach aj biblické krúžky. Na požiadavku katechétov zriadiť "Národné katechetické centrum" sa biskupi zhodli s trendom, aby sa táto činnosť delegovala na odborných referentov, spolupracujúcich s Katechetickou komisiou KBS.
Bohatý program 40. plenárneho zasadania mal hladký priebeh, neriešili sa konfliktné problémy a poskytuje nádej, že aplikácia záverov prinesie v pastoračnej praxi duchovné obohatenie, aby sa ich kvantite približovala aj kvalita.
/Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS/