Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
22.–23.2.2005

V dňoch 22. a 23. februára 2005 sa v priestoroch Penziónu Zornička na Donovaloch konalo pravidelné jarné plenárne zasadanie KBS, v poradí už päťdesiate. Zúčastnili sa ho všetci členovia KBS okrem pomocného biskupa Bratislavsko – Trnavskej arcidiecézy, Jana Oroscha. Na zasadaniach sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v SR, Mons. Henryk Józef Nowacki.
Predseda Mons. František Tondra v úvodnom príhovore konštatoval napätie, ktoré vládne v spoločnosti a má politické, ekonomické i duchovné dôvody. Táto sistuácia je pre biskupov i veriacich výzvou k osobnej i kolektívnej zodpovednosti.
Duchovné slovo predniesol Mons. Alojz Tkáč a poukázal v ňom na povolanie apoštolov, ktorých posilňoval v ich poslaní Duch Svätý. Opierajúc sa o jeho silu môžeme aj v dnešných časoch plniť svoje poslanie.
Apoštolský nuncius Henrych Józef Nowacki vo svojom programovom príhovore poukázal na priebiehajúci Rok Eucharistie, pripomenul možnosť získania plnomocných odpustkov a povzbudil do rozmanitých aktivít najmä vo farnostiach, ktoré veriacim pomáhajú prežívať eucharistické tajomstvo. ďalej apoštolský nuncius hovoril o prípravách na 20. svetové dni mládeže v auguste t.r. v Kolíne nad Rýnom a povzdudil do pastoračnej starostlivosti mladých, pretože najmä od ich zaangažovania bude závisieť budúcnosť Európy a sveta. V súvise s Rokom Eucharistie hovoril aj o potrebe pastorácie povolaní, pretože samotná Eucharistia je nemysliteľná bez kňazských povolaní. Rovnako dôležité sú podľa neho aj nové rehoľné povolania a starostlivosť o ich vzrast. Apoštolský nuncius povzbudil lepšie využívať katolícke médiá na rýchle a otvorené informovanie verejnosti.
Nosnou náplňou prvého dňa boli referáty predsedov 4 komisií a 18 rád, v ktorých sa koncentruje celá činnosť KBS.
V ďaľších konkrétnych bodoch sa prejednávalo zriadenie KPKC – Katolíckeho pedagogického a katechetického centra. Jeho ustanovenie vyplýva zo Zmluvy medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou. Sídliť bude v Spišskej Novej Vsi, biskupi budú pracovať na schválení štatútov a odsúhlasili sumu 800.000,- Sk na rozbehnutie jeho činnosti, ktorej cielom je skvalitnenie katechézy na katolíckych školách i výuky katechizmu na štátnych školách.
Na postupne zvrejňované zväzky spolupracovníkov a agentov ŠtB biskupi po obsiahlej diskusii reagovali verejným Stanoviskom. Na otvorený list strany ANO, požadujúci zverejnenie cirkevného majetku biskupi reagovali ďaľším verejným Stnoviskom v ktorom uvávzajú, že politická strana nie je nositeľom štátnej moci a preto nemá právo vyzývať cirkvi na podobné konanie. Upresnili, že subjektom sú v Cirkvi biskupstvá, farnosti a rehole, ktoré sa riadia v spravovaní majetku cirkevnými i štátnymi predpismi a jeho spravovanie je transparentné a podlieha štátnej kontrole.
V súvise s prípravou na 20. svetové stretnutie mládeže o prípravách referoval Mons. Milan Chautur, predseda..... Biskupi zdôraznili, že okrem technických otázok treba mať na zreteli najmä duchovnú prípravu a to aj s skupinách mladých, ktorí sa samotného stretnutia nezúčastnia. V súvise s púťou do Kupresu v Bosne a Hercegovine bol schválený návrh spoločného pastierskeho listu biskupov ôsmych stredoeurópskych krajín, organizátorov minuloročných Stredoeurópskych katolíckych dní, venovaného rodine, jej dôstojnosti a poslaniu. Ako delegát biskupskej konferencie bol menovaný Mons. František Rábek.
V ďaľších témach koordinácie pastoračných aktivít na Slovensku pokračujú biskupi aj v popoludňjaších hodinách. Od štvrtka 24. februára zahája na Donovaloch aj svoje spoločné pôstne duchovné cvičenia. Exercitátorom je otec Ľubomír Stanček, CM.

Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS