Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
23.–24.10.2002

V dňoch 23. – 24. októbra sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí konalo 43. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Z dôvodu havárie cestou na zasadanie sa ho nezúčastnili Mons. Ján Sokol, Mons. Dominik Tóth a Mons. Štefan Vrablec. Okrem toho sa pre chorobu ospravedlnil Mons. Alojz Tkáč. Prítomní biskupi svojim hospitalizovaným spolubratom poslali pozdravný telegram a uistili svojich o modlitbách za ich skoré uzdravenie.

Po úvodnom príhovore predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františka Tondru biskupov pozdravil a prihovoril sa im apoštolský nuncius Svätej Stolice v Slovenskej republike Mons. Józef Henryk Nowacki. V svojom príhovore vyzdvihol tri body: 1. Zodpovednosť biskupov za formáciu veriacich v príprave na integráciu Slovenska do Európskej únie, kde zdôraznil potrebu klásť dôraz na posvätnosť ľudskej osoby, posvätnosť rodiny a posvätnosť manželstva. Pripomenul, že Európa vyrastala na kresťanských koreňoch a na základe kresťanských hodnôt má perspektívu aj do budúcnosti. ďalej apoštolský nuncius informoval, že vo Vatikáne bol v júni tohto roku schválený Štatút neokatechumenátneho hnutia na skúšobnú dobu päť rokov. Podľa zváženia výsledkov a zapracovaní pripomienok bude môcť byť toto hnutie definitívne schválené. Neokatechumenátna cesta kladie dôraz na znovuobjavenie významu sviatostí, najmä sviatosti krstu. ďalej apoštolský nuncius poďakoval za zavŕšenie parciálnej zmluvy o duchovnej službe v ozbrojených zložkách a zboroch Slovenskej republiky a zároveň vyslovil nádej, že budú úspešne pokračovať práce na ďalších troch zmluvách a to v oblasti školstva, ktorá je momentálne najpripravenejšia, v oblasti výhrady vo svedomí ako aj v zložitej oblasti financovania Cirkvi. Čo sa týka záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o pastoračnej službe v ozbrojených zložkách a zboroch, arcibiskup Nowacki informoval, že Vatikán pracuje aj na menovaní vojenského ordinára, ktoré by malo pravdepodobne nastať už do Vianoc tohto roku.

ďalším vzácnym hosťom 43. plenárneho zasadania KBS bol Mons. Stanislav Hočevar, arcibiskup z Belehradu a predseda Konferencie biskupov bývalej Juhoslávie, kam teraz patrí Srbsko a Čierna hora. V týchto krajinách sú katolíci v menšine a sú odsúvaní do úzadia, preto potrebujú vnútornú i zahraničnú pomoc. Aj Konferenciu biskupov Slovenska žiadali najmä o duchovnú podporu, informoval ich o svojej situácii a v rámci konkrétnej služby arcibiskup Hočevar prosil o duchovného správcu pre Slovákov žijúcich v oblasti Vojvodiny. Ako ďalšiu formu pomoci sa biskupi dohodli, že ich seminaristi môžu študovať a byť formovaní v slovenských seminároch, kde sa naši biskupi postarajú o ich formáciu aj materiálne.

Dôležitým bodom pre vnútorný chod biskupskej konferencie bolo schválenie základných dokumentov Generálneho sekretariátu KBS, najmä Organizačné smernice generálneho sekretariátu, aby vzhľadom na dynamický rozvoj chodu spoločnosti aj KBS dokázala byť kompatibilná so štruktúrami civilného života. Tento dokument má veľký význam aj na lepšie skoordinovanie činnosti jednotlivých rád, komisií, ujasnenie kompetencií v rámci nich. ďalej biskup Chovanec, generálny tajomník KBS, informoval o pripravovanom slávnostnom plenárnom zasadaní KBS, ktoré sa bude konať z príležitosti 10-teho výročia od jej vzniku a bude sa konať v dňoch 15. – 17. septembra 2003. Predpokladaný program – biskupi Slovenska a pozvaní hostia, hlavne predstavitelia všetkých biskupských konferencií Európy a biskupskej konferencie USA, ktorá pomáhala pri začiatočných krokoch KBS sa stretnú 15. septembra na Národnej púti v Šaštíne a ďalšie dva dni slávnostného a potom aj pracovného zasadania budú pokračovať v Marianke pri Bratislave. Slávnostné zhromaždenie sa bude konať 16. septembra, kde okrem pozdravov, slávnostného prejavu, hodnotenia desaťročia činnosti KBS odznejú i krátke informácie o živote jednotlivých biskupských konferencií Európy. ďalší deň – 17. septembra bude pracovné zasadanie Konferencie biskupov Slovenska, kde hlavným bodom bude voľba nového predsedu, ktorý je podľa štatútov volený na tri roky a volebné obdobie súčasného predsedu Mons. Františka Tondru sa končí na budúci rok.

ďalším praktickým bodom programu bolo pridelenie nových zodpovedností pomocnému biskupovi spišskej diecézy Štefanovi Sečkovi, ktorý bol vysvätený v septembri. Bude mať zodpovednosť za Radu pre pastoráciu v zdravotníctve, ďalej Slovenskú katolícku charitu a bude koordinátorom pre pastoráciu migrantov.

Biskupi sa ďalej zaoberali žiadosťami o pomoc, okrem spomínanej osobne prezentovanej žiadosti arcibiskupa Hočevaru je to žiadosť biskupskej konferencie Argentíny, ako aj Českej biskupskej konferencie. Biskupi zhodnotili, že Slovensko momentálne poskytuje okolo 100 kňazov v misiách, či už európskych, alebo v krajinách tretieho sveta. Rozhodli sa, že jednotliví biskupi budú konzultovať, aké špecifické požiadavky tieto dve konferencie majú na kňazov, ktorých potrebujú a už nie v rámci celej konferencie, ale konkrétne za jednotlivé diecézy sa rozhodnú, koho eventuálne do týchto krajín vyšlú.
ďalej biskup Rábek referoval o mesačníku Sväté Písmo pre každého, ktorý by po Veľkom jubileu mal pokračovať v pravidelnom formovaní veriacich v ich živote podľa Svätého Písma. Biskupi zdôraznili aby mesačník mal živšie pastoračné zameranie ako aj potrebu usmerňovať kňazov, aby si ním slúžili vo svojich aktivitách. Riešili aj problém finančného zabezpečenia a nákladu tohto periodika.

Biskupi sa venovali aj návrhu kardinála Zenona Grocholevského, prefekta kongregácie pre Katolícku výchovu, aby navrhovaná ďalšia teologická fakulta patrila Katolíckej univerzite v Ružomberku a nie do zväzku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ako sa plánovalo pôvodne. Biskupi sa rozhodli v prospech pričlenenia k KU v Ružomberku s tým, že sídlo fakulty bude v Košiciach, ako sa plánovalo aj pôvodne. Správu o činnosti samotnej Katolíckej univerzity predniesol jej Veľký kancelár, Mons. Tomáš Galis. Tohto roku tu študuje 493 študentov na pedagogickej fakulte a 610 na filozofickej. Počet študentov ako aj kvalifikácia personálu zaznamenáva stály vzrast.

Mons. Chautur referoval o Celosvetovom stretnutí mladých v Toronte. Biskupi sa nestotožnili s návrhom usporiadať Celoslovenské fórum mládeže a navrhli rozmieňať na drobné myšlienku Svetového stretnutia – Kristus svetlo sveta – v jednotlivých diecézach. ďalej prerokúvali návrh osnov „Škôl pre animátorov“, laikov, spolupracujúcich s kňazmi pri formácii mládeže a príprave na prijatie sviatostí.

Biskupi sa podrobne zaoberali aj Stredoeurópskymi katolíckymi dňami, ktoré vyvrcholia púťou do Mariazellu v máji 2004, ale sláviť sa budú v rámci Roka stredoeurópskych katolíckych dní už od jari budúceho roku. Pripravuje sa spoločný list biskupov ôsmych zaangažovaných krajín, ktorý je už v štádiu pripomienkovania a bude sa čítať 1. júna 2003 s názvom „Kristus, nádej Európy“.

V oblasti školstva biskup Baláž informoval o jednaniach na základe ktorých Metodické centrum v Bratislave bude pripravovať inšpektorov hodín náboženstva.

/Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS/