Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 66. plenárne zasadanie KBS

 

66. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 23. a 24. júna 2010  na Donovaloch.

Zasadania sa zúčastnilo 17 biskupov. Ospravedlnil sa rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo.
Počas prvého dňa bol na pléne účastný aj apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.
Medzi biskupmi nechýbali ani novovymenovaný košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a aktuálny apoštolský administrátor Mons. Alojz Tkáč. Z dôvodu zmeny na arcibiskupskom stolci sa uskutočnili i nové menovania do rád a komisií KBS.

Predsedom Rady pre misie sa stal Mons. Ján Orosch, predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia Mons. Peter Rusnák a predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. Milan Chautur. Za zástupcu KBS v COMECE /Združenie biskupských konferencií členských krajín EU/ bol vymenovaný Mons. Robert Bezák.
Trnavský arcibiskup Robert Bezák bol vemanovaný aj za predsedu Ekonomickej a Ekonomicko - právnej rady.
Novým veľkým kancelárom Katolíckej univerzity/KU/ v Ružomebrku sa po prevzatí úradu 10. júla, podľa platného štatútu KU, stane košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Na programe plenárneho zasadania bola správa o rokovaní Stálych rád KBS a Maďarskej biskupskej konferencie, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Predseda KBS oboznámil ostatných biskupov s obsahom stretnutia, ktorému dominovali pastoračné otázky a téma Roku Kňazov.

Biskupi sa počas plenárneho zasadania venovali príprave na výročné Cyrilometodské oslavy. V roku 2013 si kresťania na Slovensku pripomenú 1150. výročie príchodu solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Z tejto príležitosti KBS od roku 2011 plánuje náboženské, vedecké i kultúrne podujatia. Od roku 2011 budú po katedrálach a chrámoch jednotlivých diecéz putovať k verejnej úcte ostatky sv. Cyrila.

Podľa zákonov Slovenskej republiky bude v sobotu 21. mája 2011 sčítanie ľudu. KBS k tomuto sčítaniu pripraví pastiersky list, ktorý sa bude čítať na Veľkonočnú nedeľu 24. apríla 2011. Obsahom listu bude výzva k vyznaniu viery a príslušnosti k Cirkvi.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity /SKCH/ Radovan Gumulák predstavil biskupom 16 projektov, pre ktoré budú použité finančné prostriedky zo zbierky KBS na pomoc postihnutým po zemetrasení na Haiti. Niektoré projekty sú už vo fáze realizácie, iné v stave prípravy. Celkovo bolo predstavených 16 projektov v hodnote 1,192 milióna EUR. Rozhodnutím biskupov sa celková suma zbierky, ktorá prevýšila sumu 1,2 milióna EUR, rozdelí na dve polovice. Jedna pôjde na konkrétne projekty predstavené SKCH a druhá bude daná na účet Haitskej biskupskej konferencie na jej projekty po nešťastí.

Na slovenskú katolícku misiu v Londýne od 1.augusta 2010 nastúpi dp. Tibor Borovský, kňaz Źilinskej diecézy. V tejto službe nahradí po 6 rokoch dp. Jozefa Vojteka, kňaza Nitrianskej diecézy.

Medzi bodmi programu bol aj stav prípravy nového vydania Jednotného katolíckeho spevníka /JKS/. Aktualizácia bude pozostávať z troch krokov. Nadčasovú melódiu treba zachovať. Prekonané staré texty vylúčiť a nahradiť prebásnenými, alebo novými. A tretím krokom bude doplnenie o úplne nové melódie i texty.

Liturgická komisia pripravila preklad rímskeho dokumentu „Eucharistický kult mimo svätej omše“. KBS tento preklad schválila. Po odobrení Svätej Stolice sa bude tento preklad používať ako liturgická kniha na Slovensku.

Na návrh Spolku svätého Vojtecha /SSV/, ktorý chce vydať vreckový formát Svätého Písma, sa biskupi zaoberali možnosťou skrátiť vysvetľujúce poznámky k textom. Podobu skrátenia poznámok chcú odobriť na októbrovom zasadaní pléna.

Biskupi sa počas plenárneho zasadania stretli aj s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ Karolom Maníkom SDB a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/na Slovensku Justínou Kostúrovou OP. Predsedovia poďakovali biskupom za spoluprácu pri organizovaní spomienkových akcií na tzv. Barbarskú noc. Na mnohých miestach Slovenska boli slúžené spomienkové sväté omše za obete prenasledovania, konali sa vedecké sympóziá a udalosť bola náležite propagovaná i médiami. Karol Maník predložil vzorový návrh zmluvy medzi rehoľným predstaveným a diecéznym biskupom o práci rehoľníka v diecéznej pastorácii.

Súčasťou plenárneho zasadania bola aj správa o práci Rady pre mládež a univerzity KBS, ako aj Rady pre rodinu KBS.
Rada pre rodinu vysoko ocenila organizovanie Dňa rodiny po jednotlivých diecézach. Akcia sa stala ľuďom oveľa bližšia a zapojili sa do nej dokonca i obecné a mestské úrady. Rada odporúča, aby sa táto akcia každoročne opakovala.
Rada pre mládež a univerzity KBS informovala biskupov o úspešnom priebehu animátorských škôl. Animátorské škola je dvojročné vzdelávanie mladých ľudí, zväčša študentov, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi a mládežou. Školy prebiehajú v deviatich diecézach a v jednej skupine je cca 30 animátorov. K aktivitám rady patria už pravidelne organizovanie Týždňa Cirkvi pre mládež, AKADEM /stretnutie študentov vysokých škôl/ a rôzne vedecké konferencie.