Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
27.–28.10.2004

V dňoch 27. – 28. októbra 2004 sa v Kolpingovom dome v Spišskej Kapitule konalo jesenné 49. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pracovné jednanie všetkých 18 členov KBS viedol jej predseda Mons. František Tondra. Na celom pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Henryk Józef Nowacki. Poslaním KBS je koordinovať vnútrocirkevné aktivity na danom území a byť partnerom v jednaní s verejnými autoritami. Na tohoročnom jesennom pléne slovenskí biskupi plánovali aktivity Cirkvi na Slovensku na najbližšie mesiace, v ktorých má mať v rámci Roka Eucharistie ústredné miesto Kristus, eucharisticky prítomný v Cirkvi ako zdroj všetkého jej života a činnosti.

Źiť z Eucharistie

Po úvodných pozdravoch a oficiálnom otvorení prác pléna predsedom KBS. Mons. Františkom Tondrom nasledoval nový prvok programu a to úvodná meditácia. Duchovné slovo predniesol Mons. Alojz Tkáč a za jeho tému vybral: „Medzinárodný eucharistický kongres – Mexiko, Guadalajara“, kde vyzdvihol ideu „Kristus je svetlo a život“.
Apoštolský nuncius vo svojom vstupnom príhovore poukázal na dôležitosť otvorenia Roka Eucharistie, ktoré sa uskutočnilo na záver svetového eucharistického kongresu 17.10. 2004 v Mexiku. Ako východiskový materiál pre pastoračné aktivity podčiarkol encykliku Jána Pavla II. „Cirkev žije z Eucharistie“ a jeho apoštolský list „Pane, zostaň s nami“. ďalej apoštolský nuncius pripomenul, že 9.7.2004 bola na apoštolskej nunciatúre ratifikovaná Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní a poďakoval všetkým, čo sa podieľali na jej príprave. Ocenil tento dokument, ktorý poskytuje solídny základ formovania zdravých generácií pre budúcnosť Cirkvi i spoločnosti. Apoštolský nuncius poukázal na intenzívnu prítomnosť siekt na Slovensku a upozornil, že práve Slovensko, ktoré je katolíckou krajinou, sa stáva terčom či cieľom deštruktívnych siekt, najmä satanistov. Predstaviteľ Svätej stolice poďakoval a ocenil dôstojné slávenie prvého výročia návštevy Svätého Otca na Slovensku. Uviedol, že na všetkých miestach, kde si pápežskú návštevu pripomínali, ho oslovila hojná účasť ľudu a vyslovil radosť, že posolstvo Svätého Otca berieme vážne a chceme uvádzať do života.
Plénum slovenských biskupov, prvý krát v rámci členstva Slovenska v EÚ navštívila aj delegácia ComECE (Rady biskupských konferencií krajín EÚ), vedená jej predsedom, biskupom Josefom Homayerom. Vo svojom príhovore o situácii v EÚ a očakávaniach vzhľadom na Slovensko biskup Homayer podčiarkol potrebu klásť dôraz na rodinu ako stabilnú bunku spoločnosti a prirodzené miesto odovzdávania života. Poukázal na príklad Nemecka, kde pri súčasnom trende sa za jednu generáciu zníži populácia asi o polovicu a krajine reálne hrozí zrútenie celého hospodárskeho systému. Dočasným riešením sú migranti, tí však so sebou prinášajú aj množstvo problémov. Kritické pripomienky vyjadril aj k diskutovanému prijatiu Turecka do EÚ, nakoľko tu chýba nielen teoreticky, ale aj prakticky náboženská sloboda.

Nová Komisia pre kultúrne dedičstvo cirkvi

Mons. Ján Babjak zhodnotil návštevu Svätého Otca v Lurdoch a ocenil jej jednoduchý pútnický ráz. Pápež si prial navštíviť vzácne mariánske pútnické miesto bez ovácií, prísť ako „chorý medzi chorých, pútnik medzi pútnikov“ a zdôraznil, že tu hovoril najmä príkladom svojho trpezlivého znášania choroby.

Na podnet KBS ako aj Ekumenickej rady Cirkví v SR, sa biskupi rozhodli požiadať ministra kultúry Doc. Dr. Rudolfa Chmela, aby založil „Komisiu pre kultúrne dedičstvo cirkvi“. Biskupi konštatovali, že absentuje koordinované bdenie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva (ohrozené sú nielen budovy, ale aj knihy, vzácne rukopisy, liturgické rúcha, monštrancie). Okrem toho ku kultúrnemu dedičstvu patrí aj bohatá tradícia náboženských piesní.
Nakoľko nový zákon umožnil vyučovanie náboženstva od prvého ročníka základnej školy a na stredných školách až po maturitu, ukazuje sa potreba vypracovania nových osnov a spracovanie nových učebníc náboženstva. Prítomní biskupi vyjadrili očakávania a skúsenosti z praxe vo svojich diecézach. Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mons. Rudolf Baláž koordinuje tieto úlohy v úzkej spolupráci s „Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom“, ktoré vypracuje náčrt osnov do februára budúceho roka. Zároveň sa rozhodlo, že toto centrum bude sídliť v Spišskej Novej Vsi a bude zamestnávať troch profesionálnych pracovníkov. Boli upresnené aj podmienky udeľovania kánonickej misie katechétom, pri ktorom sa majú brať do úvahy odborné vedomosti a pedagogické spôsobilosti podľa kritérií stanovených zákonmi SR, ako aj duchovné kritériá, ako ich predpokladá Kódex kánonického práva.
O stretnutí so Stálou radou Maďarskej biskupskej konferencie 20. októbra v Ostrihome, informoval Mons. Tondra, ktorý tu viedol stálu radu KBS. Na stretnutí sa vychádzalo zo skutočnosti, že nové pomery v EÚ dávajú priestor aj pre nové aktivity medzi biskupskými konferenciami a bol predstavený návrh na stretnutie stredoeurópskych biskupských konferencií, ktoré by sa malo uskutočniť vo februári 2005 v Maďarsku. Cieľom spolupráce biskupských konferencií je hľadať praktické postupy ako vniesť do EÚ kresťanského ducha.
Mons. Ján Sokol informoval o personálnych požiadavkách zahraničných slovenských misií. Spomenul aktuálne požiadavky: Belgicko žiadalo do Bruselu, Taliansko – Rím, Švajčiarsko – Bazilej, USA – Pittsburgh, Chicago, Cleveland. Biskupi sa rozhodli na požiadavky a nové pastoračné potreby odpovedať pozitívne a to od 1.7.2005 – po kňazských vysviackach.

Inaugurácia nového rektora PSÚSCM v Ríme

Mons. Alojz Tkáč informoval o menovaní rektora Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Dňa 5.9.2004 skončila funkcia doterajšieho rektora Mons. Františka Novajovského a 9.9.2004 bol kongregáciou za nového rektora menovaný ThLic. Vladimír Stahovec. Slávnostné uvedenie do úradu bude 7. novembra 2004 za prítomnosti kardinála Jozefa Tomka a arcibiskupov Alojza Tkáča a Jána Sokola.
Predseda Rady KBS pre rodinu a mládež vladyka Milan Chautur informoval o práci svojej rady. V Roku Eucharistie navrhujú aby k pravidelným adoráciám, ktoré prebiehajú v našich farnostiach, boli prizvané celé rodiny, kde spoločná prítomnosť pred Eucharistickým Kristom pomáha riešiť osobné rodinné problémy a posilňuje rodinné zväzky. Táto rada pripravila aj tzv. týždeň: „Cirkev pre mládež“. Začne 14. novembra 2004 čítaním pastierskeho listu. Obsahom týždňa budú športové, záujmové i duchovné aktivity. Jedná sa o prvý ročník tohto podujatia.
Biskupi spoločne konzultovali a odhlasovali aj dva pastierske listy: pastiersky list „Cirkev pre mládež“ a pastiersky list „Rok Eucharistie“, ktorý sa bude čítať na prvú adventnú nedeľu, teda 28. novembra 2004. Tým bude aj na Slovensku zverejnený Rok Eucharistie.

Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS