Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

 

67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 27. a 28. októbra 2010 v penzióne Zornička na Donovaloch.
Zúčastnilo sa na ňom všetkých 17 biskupov, členov KBS. Na časti rokovaní bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Na zasadaní pléna sa uskutočnila voľba generálneho sekretára KBS, ktorého funkčné obdobie je päť rokov, ako aj voľby predsedu Liturgickej komisie, predsedu Komisie pre klérus, predsedu Teologickej komisie a predsedu Komisie pre katechizáciu a školstvo. Ich funkčné obdobie je takisto 5 rokov.
Vo funkcii GS KBS bol opätovne potvrdený Mons. Marián Chovanec.
Vo funkcii predsedu Liturgickej komisie bol opätovne potvrdený Mons. Stanislav Stolárik, vo funkcii predsedu Komisie pre klérus Mons. Viliam Judák, vo funkcii predsedu Teologickej komisie Mons. Marián Chovanec. Za nového predsedu Komisie pre katechizáciu a školstvo bol zvolený Mons. Bernadr Bober.

Biskupi sa počas plenárneho zasadania stretli aj s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ Don Karolom Maníkom, SDB a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/ na Slovensku Justínou Kostúrovou OP. Predsedníčka KVPZR informovala o zníženom objeme výroby hostií v Prešove. Dôvodom je dovoz hostií zo zahraničia. Hovorilo sa i o prehĺbení spolupráce rehoľníkov s radami a komisiami KBS. Zástupcovia rehôľ majú záujem otvoriť rokovania i o budúcej spolupráci v mediálnej oblasti, osobitne pri ďalšom pokračovaní projektu TV LUX.

Medzi pracovné body rokovania pléna KBS patril aj vzťah Katolíckej cirkvi a Slovenskej biblickej spoločnosti /SBS/ a správa o účinkovaní Katolíckej cirkvi v SBS.
Zástupca Katolíckej cirkvi v SBS ThDr. Blažej Štrba, predniesol správu o ostatných vydavateľských aktivitách- podarilo sa skompletizovať vydanie evanjeliových čítaní nedeľných cyklov A,B,C podľa metódy Lectio divina. Prehlbovanie spolupráce Katolíckej cirkvi a SBS bude naďalej pokračovať zo strany KBS prostredníctvom Rady pre ekumenizmus.

Teologická komisia KBS sa dňa 30. septembra 2010 stretla so zástupcami KPKC /Katolícke pedagogické a katechetické centrum/, aby prejednali aktuálne otázky pri tvorbe učebníc a pracovných zošitov Katolíckeho náboženstva.
Dotkli sa aj aktuálnej otázky nesprávneho používania mandaly /hinduistický symbol a modlitba/ na hodinách katolíckeho náboženstva. K danej veci KBS vydala osobitné vyhlásenie.
KBS po pripomienkovaní schválila Kurikulum - nové osnovy predmetu náboženstvo/náboženská výchova. Zároveň rozhodla o výške svojho pravidelného finančného príspevku pre KPKC na rok 2011.

Biskupi sa zaoberali aj niektorými otázkami spojenými s pôsobením Katolíckych médií na Slovensku. Odsúhlasili rozdelenie financií zo zbierky na katolícke médiá. V tomto roku bolo rozdelených celkovo 188 172,71 EUR na 42 projektov.

Plénum si vypočulo správu o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rektor KU informoval, že prebieha akreditácia univerzity. Poslednú januárovú nedeľu 2011, ktorá je už vyhlásená za Deň KU na Slovensku, sa bude i v tomto roku konať finančná zbierka na univerzitu.

Biskupi rozhodli o programe putovania relikvií svätého Cyrila po slovenských diecézach. Putovanie relikvií začne 1.januára 2011 v Bratislavskej arciediecéze a postupne sa relikvie presunú do všetkých katolíckych diecéz Slovenska.

Biskupi posúdili otázku krátených poznámok vo Svätom písme. Bolo schválené vydanie Svätého Písma so skrátenými poznámkami. Vydá ho SSV.

Biskupi si vypočuli informácie Generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity Radovana Gumuláka o použití peňazí zo zbierky na Haiti a na povodne.

Medzi bodmi rokovania pléna boli aj informácie o prípravách na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v roku 2011 v Madride, na ktorých sa zúčastnia aj stovky mladých zo slovenských diecéz.