Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

68. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska


68. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 28. a 29. marca 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho 14 biskupov, členov KBS. Na rokovaní bol prítomný aj apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

Biskupi si počas plenárneho zasadania vypočuli výročné správy o práci subkomisií a rád KBS. KBS zriadila na skúmanie a riešenie niektorých záležitostí /napr. katechéza, liturgia, sociálne problémy/ komisie a rady. KBS má 4 komisie a 18 rád. Tieto komisie každoročne predkladajú správu o svojej činnosti a zároveň biskupi dávajú podnety na ich činnosť.

Zídení členovia KBS sa venovali schvaľovaniu pastierskeho listu k sčítaniu obyvateľov. List sa bude čítať v nedeľu 24. apríla vo všetkých rímskokatolíckych a gréckokatolíckych kostoloch na Slovensku namiesto homílie.

Medzi dôležité body rokovania patrili aj otázky spojené so slávením Jubilejného cyrilometodského roku 2013, konkrétne duchovná príprava na rok 2013. Príprava už začala putovaním relikvie svätého Cyrila po slovenských diecézach. Po Bratislavskej arcidiecéze a vojenskom ordinariáte bude nasledovať Trnavská arcidiecéza. Zároveň v jednotlivých diecézach sa odporúčajú katechetické témy a materiály, ktoré prehlbujú odkaz solúnskych bratov- kresťanskú vieru. Ohľadom prípravy historického filmu o svätých Cyrilovi a Metodovi informoval biskup František Rábek. Scenár filmu je v pripomienkovom konaní, odhadované náklady na realizáciu filmu sú 8 miliónov eur . Na projekt by malo prispieť aj Ministerstvo kultúry SR.

Medzi pracovnými bodmi rokovania bola i príprava a schvaľovanie materiálov katolíckeho náboženstva. Katolícke pedagogické a katechetické centrum /KPKC/ so sídlom v Spišskej Novej Vsi z poverenia KBS pripravuje osnovy, metodické príručky, pracovné zošity a učebnice katolíckeho náboženstva. Pripravené materiály Komisia pre katechizáciu a školstvo postupuje určenému biskupovi na revíziu.

Katolícka cirkev poskytuje trojakú prípravu na prijatie sviatosti manželstva: vzdialenú, blízku a bezprostrednú. Rada pre rodinu KBS predstavila novú metodiku bezprostrednej prípravy na manželstvo. Metodika odzrkadľuje aktuálne otázky a problémy, ktoré sa vyskytujú pri vstupe do manželstva. KBS túto metodiku schválila a odporučila jej používanie na celom území Slovenska.

KBS poverila SSV /Spolok svätého Vojtecha/, aby vydal Liturgiu hodín v reedícii. Toto vydanie bolo iniciované záujmom laikov o kompletnú modlitbu Liturgie hodín. Vydanie by sa malo realizovať do jedného roka.

Biskupi sa počas plenárneho zasadania stretli aj s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/ na Slovensku. Predstavení poskytli aktuálne informácie o stave reholí na Slovensku a zároveň sa diskutovalo o ďalšej spolupráci medzi rehoľami a KBS.

Biskupi zaslali na základe žiadosti rádu Milosrdných sestier Svätého kríža žiadosť Kongregácii pre Boží kult a disiplínu sviatostí do Vatikánu o rozšírenie liturgickej úcty bl. sr. Zdenky na územie celého Slovenska.

Plénum KBS zvolilo delegáta KBS na Synodu o novej evanjelizácii vo Vatikáne. Stal sa ním Mons. Stanislav Zvolenský.

Biskupi hovorili aj prípravách na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v auguste v Madride. Zo Slovenska sa očakáva účasť zhruba 2500 mladých ľudí. Budú ich sprevádzať biskupi Mons. Tomáš Galis a Mons. Peter Rusnák. Pred samotným vyvrcholením SDM v Madride sa mladí zo Slovenska zapoja aj do aktivít v rôznych diecézach v Španielsku.

Biskupi sa po skončení plenárneho zasadania zúčastňujú na duchovných cvičeniach. Vedie ich Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.