Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
61. plenárne zasadanie KBS


V dňoch 29.-30. októbra 2008 sa v priestoroch penziónu Zornička na Donovaloch uskutočnilo 61. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 17 biskupov. Ospravedlnili sa koadjútor Rožňavskej diecézy Mons. Vladimí Filo a prešovský metropolita, Mons. Ján Babjak. Počas prvého dňa bol na rokovaní prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

V úvodnom duchovnom príhovore arcibiskup Mons. Alojz Tkáč predniesol úvahu Jána Pavla II. o apoštolovi sv. Pavlovi.
Svätý Pavol najskôr bojoval proti Kristovi. Robil tak v nevedomosti, ale neskôr, po svojom obrátení, sa stal vzorom a príkladom apoštolátu. Nasadenia apoštola je pre biskupov v roku sv. Pavla príkladom a výzvou. Aj biskupi by mali byť príkladom apoštolského nasadenia pre svojich kňazov a zverených veriacich.

Prítomných biskupov pozdravil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Vo svojom príhovore sa dotkol dvoch oblastí. V prvej, ktorá bola zameraná duchovne, vyjadril presvedčenie, že biskup musí byť tvorcom spoločenstva. Cirkevné spoločenstvo tvorí ako základ Ježiš Kristus s veriacim Božím ľudom. Ježiš je hlavou tajomného tela- Cirkvi. Bez neho by Cirkev Cirkvou nebola. Z veriacich je na prvom mieste svätý Peter- Svätý otec, ktorý tvorí viditeľnú jednotu medzi veriacimi. ďalej biskupi, nástupcovia apoštolov, ktorí spolu s kňazmi, svojimi spolupracovníkmi, predstavujú aktívne magistérium. Majú povinnosť učiť v jednote s Petrom. Veriaci laici sú pozvaní k svedectvo viery, ktoré je pre Cirkev nevyhnuté.
V druhej časti príhovoru sa apoštolský nuncius dotkol aktuálnych tém. Spomenul Svetové stretnutie mládeže so Svätým otcom v Sydney. Z tohto stretnutia vyplýva pre biskupov výzva napomôcť mladým, aby sa stali svedkami viery v prostredí, v ktorom žijú. Spomenul aj návštevu Svätého otca v Lurdoch. Z jeho príhovorov vyplýva, že Cirkev je povinná poukázať ľuďom na zmysel života, ktorým je Boh. Cirkev by tak mala robiť prostredníctvom vhodnej katechézy.
Treťou dôležitou témou v príhovore apoštolského nuncia bola rodina, ktorá je dnes ohrozovaná zo všetkých strán. Je potrebné pomáhať rodinám. Tak v sociálnej ako aj v duchovnej oblasti. Starostlivosť o rodinu musí byť privilegovanou službou v apoštolskom nasadení biskupa.

Na programe zasadania KBS bola správa o ukončenej Synode biskupov o Božom Slove vo Vatikáne, na ktorej sa zúčastnili Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Ján Babjak. Správu predniesol Mons. Stanislav Zvolenský. Synody sa zúčastnilo 253 synodálnych otcov. Okrem nich boli na synode účastní aj rôzni experti, pozorovatelia a hostia. Hlavnou myšlienkou, ktorú predniesol Svätý otec, je súlad medzi Svätým Písmom a teológiou. Obe sa navzájom ovplyvňujú. Skutočná teológia neexistuje bez vernosti Svätému Písmu a Sväté Písmo by neplnilo svoju úlohu bez teológie a teológov. V praxi je potrebné opätovne obnoviť Ružencové spolky. Modlitba posvätného ruženca pomáha odhaľovať tajomstvá života Ježiša Krista. Podľa synodálnych otcov je potrebné z modlitieb oživiť i modlitbu Anjel Pána, kde si veriaci pripomínajú najväčšie tajomstvo, pri ktorom sa Slovo Telom stalo. Z praktického hľadiska je nutnosťou skvalitniť školenie lektorov a vytvoriť lepšie podmienky pre exegézu, ako aj prácu na príprave exegetických pomôcok.


Biskupi sa venovali i správe o činnosti Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme /PSKSCM/. Správu o činnosti a stave PSKSCM v Ríme podal rektor Mons. Vladimír Stahovec. V septembri 2008 bývalo v PSKSCM je 32 ľudí, z toho 20 študentov. Dom je teda plne obsadený. Na programe bola i voľba dvoch členov správanej rady PSKSCM. Sú nimi Arcibiskup Stanislav Zvolensky a generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec.

Plénum sa venovalo i schvaľovaniu mediálnych projektov,
ktoré sa uchádzali o podporu zo zbierky Katolíckej cirkvi na médiá. Tento rok rozdelili biskupi 3,9 milióna Sk. Podporu získalo 34 projektov z TV LUX, Rádia Lumen a ďalších 10 organizácií a združení. Plénum zároveň poverilo Radu pre spoločenské komunikačné prostriedky pod vedením Mons. Stanislava Zvolenského, aby pripravila pracovné stretnutie zástupcov katolíckych časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom stretnutia bude stratégia a vízia KBS v tejto oblasti.

Plénum KBS si vypočulo i informácie o prvých mesiacoch vysielania TV LUX a zvolilo 2 členov Programovej rady TV LUX za KBS, ktorými sa stali Jozef Kováčik, hovorca KBS a Zuzana Juhaniaková, riaditeľka Diecézneho centra pre masmediálnu komunikáciu v Banskej Bystrici.

Biskupi zároveň odsúhlasili potrebu vysielania náboženských programov v Rádiu Lumen a TV LUX v jazyku maďarskej národnostnej menšiny. Konkrétnu podobu vysielania bude koordinovať so zodpovednými programovými pracovníkmi Mons. Ján Orosch.

Biskupi si vypočuli informácie o práci Rady pre migrantov, konkrétne o práci so ženami v ohrození a o probléme obchodovania s ľuďmi. Správu predniesla setra Bohdana, ktorá v rámci Slovenskej katolíckej charity spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR pri ochrane žien, ktoré sa dostali do situácie zneužitia pri práci v zahraničí. Katolícka Cirkev v tejto oblasti pôsobí preventívne vyučovaním mládeže v školách a upozornením vo farnostiach, aby ľudia ľahkovážne nenaleteli na lákavé ponuky neznámych agentúr.

Plénum KBS sa zaoberalo aj výzvou Ministerstva kultúry SR, aby sa venovalo viac pozornosti pastoračným aktivitám pre Slovákov- katolíkov, žijúcich v Maďarskej republike. Otcovia biskupi v tomto zmysle napísali list Konferencii biskupov Maďarska.

Medzi dôležité body rokovania pléna KBS patrili i informácie o učebných osnovách pre náboženskú výchovu/náboženstvo v ročníkoch vstupujúcich do reformy (prvý, piaty ročník základných škôl a prvý ročník stredných škôl) a experimentálnom overovaní učebných osnov predmetu náboženská výchova/náboženstvo. Dané učebné osnovy boli schválené.

Biskupi si vypočuli i správu o XXIII. Svetovom stretnutí mládeže v Sydney a na Velehrade. Na návrh Mons. Milana Chautura zašle KBS viaceré poďakovacie listy za prejavenú ústretovosť pri organizovaní Svetových dní mládež v Austrálii i v Českej republike.

Na VI. Svetové stretnutie rodín v Mexiku, ktoré sa uskutoční v januári 2009, pocestuje ako delegát KBS biskup Milan Chautur a jedna rodina.

Členovia KBS sa zaoberali na svojom zasadaní i procesom tvorenia a začlenenia orácií svätcov, uctievaných na Slovensku, ktorí zatiaľ nie sú v misáli. Do 17. 11. sa uskutoční zasadanie Liturgickej komisie KBS, ktorá zosumarizuje orácie z jednotlivých diecéz a prepošle ich do Ríma na schválenie.

Biskupi rozhodli i o príprave pastierskych listov na najbližšie obdobie. Budú sa čítať v katolíckych kostoloch na Slovensku na 1.adventnú nedeľu, 30.11., O Božom Slove a pastiersky list na Sviatok Svätej rodiny, 28.12. bude venovaný situácii rodiny na Slovensku.