Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
3.5.2000

Najviac očakávaným bodom rokovania pléna Konferencie biskupov Slovenska 2. a 3. mája 2000 na Donovaloch bola voľba predsedu, podpredsedu a stálej rady KBS. Voľba bola odložená, keďže biskupi sa aj po odporúčaní Vatikánu rozhodli počkať na nový štatút KBS, ktorý má byť už čoskoro schválený.
Plénum KBS poverilo košického pomocného biskupa Bernarda Bobera, aby na základe podkladov komisií KBS vypracoval pastoračný plán pre Slovensko na budúcich 5 rokov. Plán bude zahŕňať všetky najvýznamnejšie oblasti pastorácie a mal by byť aktuálny od začiatku budúceho roku. Biskup František Tondra oboznámil plénum s pripraveným textom dohody s Evanjelickou cirkvou a.v. o vzájomnom uznávaní sviatosti krstu. Biskupi k nej vyjadrili svoje pripomienky. Po vypracovaní definitívneho textu bude dohoda ponúknutá aj inným cirkvám zoskupeným v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku.
Komisia KBS pre Klérus dostala za úlohu dopracovať podmienky pre záujemcov o trvalý diakonát. Tieto podmienky budú po schválení KBS platné pre celé Slovensko. Tá istá komisia spolu s biskupom Tomášom Galisom navrhne Konferencii biskupov model prípravy budúcich študentov teológie v propedeutickom (prípravnom) ročníku.
Mons Filo oboznámil biskupov s pripravovaným Eucharistickým kongresom, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. a 24. septembra 2000 v Bratislave. Program kongresu biskupi hlasovaním schválili. Rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Mons. František Novajovský informoval plénum KBS o rekonštrukčných prácach a hospodárskej situácii v ústave. S biskupmi tiež diskutoval o správnom výbere uchádzačov pre štúdium v zahraničí a ich ďalšej výchove. O doterajšom pôsobení, hospodárení, programovej štruktúre a plánoch rádia Lumen informoval jeho riaditeľ Vladimír Slovák.
Hodnotná bola aj návšteva štátneho tajomníka MZV SR Jána Figeľa, ktorý hovoril na tému zjednocovania Európy nie len na hospodárskom, ale aj duchovnom základe, kde majú biskupi svoje nezastupiteľné miesto.