Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadnie KBS
3.9.1999

Slávnostná svätá omša pri príležitosti desiateho výročia konsekrácie biskupa Františka Tondru, predchádzala oficiálnemu programu riadneho plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska 3. septembra 1999 v Spišskom Podhradí. Celebroval ju Ján Chryzostom kardinál Korec.
Na úvod rokovania privítal predseda KBS, Rudolf Baláž dvoch novovymenovaných biskupov: Tomáša Galisa a Mariána Chovanca.
Na prvom bode rokovania – diskusii o postupe prác na zriadení katolíckej univerzity (KU) – bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku, Luigi Dossena. Tento bod – podľa očakávania – nepriniesol žiadne zásadné zmeny. Biskupi potvrdili situovanie KU do Ružomberku, ako v súčasnej situácii na Slovensku najvhodnejšie riešenie. Diskutovalo sa tiež o nájdení rovnováhy medzi cirkevnými dokumentmi a štátnymi zákonmi, ako nutnom predpoklade pre vznik a riadne fungovanie KU. V tejto súvislosti štátny tajomník MŠ Martin Fronc informoval biskupov o pripravovanej novele vysokoškolského zákona, ktorá zohľadňuje možný vznik KU.
Trnavský pomocný biskup Štefan Vrablec informoval plénum KBS o dvoch pripravovaných synodách. Do konca septembra majú jednotliví biskupi odpovedať na dotazník pre prípravu programu generálnej synody biskupov. Aktuálnejším je zhromaždenie synody biskupov pre Európu, ktoré sa uskutoční už v októbri tohto roku. KBS delegovala svojich zástupcov: Rudolfa Baláža a Štefana Vrableca. Synody sa na základe osobitného pozvania Sv. otca zúčastní aj Ján Chryzostom kardinál Korec.
Plénum KBS menovalo komisiu odborníkov, ktorá na najbližšie zasadanie predloží čistopis pripravovaného nového štatútu KBS, aby bolo možné o ňom hlasovať.
Nitriansky pomocný biskup František Rábek informoval o vydaní videokazety k Veľkému Jubileu a o pripravovanej národnej púti do Ríma, ktorá sa uskutoční od 13. do 17. februára 1999. Tento termín bol zvolený vzhľadom na 14. februára – dátum smrti sv. Cyrila.
Biskupi sa zaoberali aj Pápežským slovenským kolégiom v Ríme. Skonštatovali, že zbierku pre potreby kolégia je možné uskutočniť až začiatkom budúceho roku. O vnútornom poriadku kolégia biskupi nerokovali, keďže jeho znenie dostali iba tesne pred zasadaním.
O perspektívach rádia Lumen plénum informovali Rudolf Baláž a František Tondra. Upozornili, že pre dobudovanie rádia do zamýšľanej podoby je nutné zapojenie sa aj ostatných slovenských diecéz.
O médiách sa hovorilo aj v ďalšom bode rokovania. Vladimír Filo, trnavský pomocný biskup konštatoval, že v relácii STV z 5. augusta 1999, venovanej Katechizmu Katolíckej cirkvi, nebol medzi hosťami žiadny biskup, čo považuje za nedostatok. Predseda KBS vysvetlil, že pôvodný profil relácie bol iný. Komplikácie nastali po oznámení STV o skrátení vysielacieho času na 45 minút.
Na záver sa biskupi oboznámili s požiadavkou Českej biskupskej konferencie, vymeniť českého kňaza pôsobiaceho v rakúzskom pútnickom mieste Mariazell za slovenského. Túto otázku bude riešiť Mons. Ján Sokol, zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí.
Najbližšie plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska sa uskutoční v novembri 1999 v Marianke pri Bratislave.