Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
4.-5.6.2002

V dňoch 4. a 5. júna 2002 sa v budove Kolpingovho diela v Spišskej Kapitule konalo 42. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa ho všetkých 16 katolíckych biskupov Slovenska a v prvý deň aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Jozef Henryk Nowacki. V svojom príhovore apoštolský nuncius zdôraznil, že vstup SR do EÚ je pre biskupov ako duchovných pastierov vážnou výzvou, aby podnecovali veriacich k intenzívnej evnajelizácii od ktorej závisí, akými hodnotami veriaci dokážu obohatiť Európu a zároveň byť odolní voči negatívnym vplyvom. Priblížil aj posledný apoštolský list Jána Pavla II. motu proprio Misericordia Dei o sviatosti zmierenia, ako aj dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o podmienkach, ktoré treba spĺňať, aby niektorý dôležitý chrám mohol byť vyhlásený za baziliku minor. Veľkú časť rokovaní prvého dňa tvorili relácie o činnosti komisií a rád KBS za rok 2001. KBS má 4 komisie a 17 rád. Biskupi ocenili veľký odborný prínos zainteresovaných laikov (v komisiách majú miesto poradcov, v radách sú ich členmi).
Predseda Zmluvnej komisie Mons. Rudolf Baláž referoval o stave prípravných prác na parciálnych zmluvách. Zmluva o výhrade vo svedomí je svojou povahou delikátna a pracuje sa na expertnej rovine, práce na zmluve o vyučovaní náboženstva pozastavili zmeny vo vedení ministerstva školstva, tému financovania odsunul parlament z rokovania, takže najnádejnejšia je situácia zmluvy o duchovnej službe v ozbrojených silách, ktorá bola po pripomienkovom konaní zaslaná do Vatikánu a mohla by sa uzavrieť ešte v tomto volebnom období.
Odznel aj referát o stretnutí Stálej rady KBS a Stálej rady Maďarskej biskupskej konferencie 13. mája v Budapešti. K požiadavke na maďarského biskupa pre veriacich maďarskej národnosti na Slovensku sa obe stále rady zhodli v názore, že je tu potrebné postupovať podľa noriem a predpisov kánonického práva a nemôže tu zasahovať žiadna politická iniciatíva.

Katolícka univerzita v Ružomberku sa podľa nového zákona o vysokých školách ocitne v novej finančnej situácii. Po obdržaní výsledkov správnej rady tejto univerzity biskupi prehodnotia mieru finančného príspevku KBS, ktorý teraz činí 5 miliónov Sk ročne.
Predseda Rady pre rodinu a mládež, Mons. Milan Chautur referoval o stave príprav na Svetové stretnutie mladých v Toronte 18. - 28. júla 2002, kde sa zo Slovenska zúčastní okolo 300 mladých. Zdôraznil, že po vybavení organizačných záležitostí treba teraz klásť dôraz na duchovnú prípravu v diecézach a farnostiach a to aj pre ostatných mladých, nielen tých, čo sa stretnutia zúčastnia osobne. Biskupi ďalej pripomienkovali dokument o stretnutiach rodičov prvoprijímajúcich detí, pretože ich príprava je predovšetkým úlohou rodičov. Pripomienkované bolo aj pripravované Direktórium o príprave na sviatosť manželstva.
Biskupi sa dohodli aj o príprave dvoch pastierskych listov. Prvý sa týka volieb a bude sa čítať 8. septembra. Biskupi zdôrazňujú morálnu povinnosť veriacich vyjadriť vo voľbách svoj postoj a vyberať podľa najlepšieho vedomia s svedomia, pričom nechcú robiť žiadne konkrétne odporúčania. Pastiersky list ohľadom vstupu SR do EÚ sa bude čítať 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a akcent má mať na duchovnom rozmere a evanjelizačnom poslaní veriacich v integračnom procese.