Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
57. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

4. júla 2007 sa v priestoroch Kňazského seminára v Nitre uskutočnilo 57. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa na ňom 17 biskupov a apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki. Biskup Andrej Imrich sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

V úvodnom príhovore privítal biskupov predseda KBS František Tondra.
Na programe zasadania bola správa o uskutočnenej návštev Ad limina apostolorum v Ríme. Biskupi vyhodnotili návštevu ako veľmi úspešnú- tak po duchovnej, ako aj organizačnej stránke. Ocenili osobitné povzbudenie zo strany Svätého Otca, ako aj vyjadrenú pochvalu zvlášť v oblasti duchovných povolaní, účasti veriacich na púťach, či vysluhovania Sviatosti zmierenia, zvlášť pred 1. piatkom v mesiaci. Okrem týchto povzbudení prijali biskupi vážne výzvy spojené s otázkami rodiny a úcty k životu. Integrita rodiny, ktorá má úctu k životu je prirodzenou liahňou duchovných povolaní. Dôležitou oblasťou je aj sociálny rozmer, najmä v starostlivosti o starých a chorých. Po organizačnej stránke biskupi poďakovali za prácu na prípravách biskupovi Stanislavovi Zvolenskému a všetkým, ktorí návštevu pripravovali- na Slovensku i v Ríme. Osobitne ocenili aj prácu katolíckych médií pred, počas i po návšteve Ad limina apostolorum.
Biskupi rozhodli, že osobitným pastierskym listom, ktorý sa bude čítať v kostoloch na Slovensku 29.júla, vyjadria poďakovanie veriacim, ktorí biskupov do Ríma sprevádzali osobne, alebo duchovne- svojimi modlitbami a obetami. Obsahom listu bude aj odovzdanie posolstva Svätého Otca Cirkvi na Slovensku.

Biskupi vydali počas plenárneho zasadania Vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku, v ktorom opätovne po prvom vyhlásení z roku 1996, upozorňujú na naliehavosť tohto problému pre Slovensko.
 
Účastníci zasadania sa zaoberali voľbou delegáta na biskupskú synodu do Ríma, ktorá sa uskutoční v októbri 2008 a jej témou bude Božie slovo. Meno delegáta bude zverejnené po jeho potvrdení zo strany Svätej Stolice.

Účastníkov zasadania pozdravili osobne aj kardinál Jozef Tomko a biskup Jozef Viktor Adamec z USA.
Kardinál Tomko vo svojom príhovore poukázal na veľké možnosti, ktoré poskytuje Katolíckej cirkvi na Slovensku Ústava štátu, ktorá sa odvoláva na Cyrilometodské dedičstvo. Konkrétne v oblastiach ochrany života pred narodením a hodnoty manželstva a rodiny. Za prioritu do budúcnosti označil potrebu formovania kňazov a mladých ľudí, zvlášť intelektuálov, umelcov a vedcov. Za mimoriadne potrebnú označil kardinál pastoráciu laikov. Osobitne poukázal na potrebu kvalitnej pastorácie v mestách a prostredníctvom masmédií.
Biskup Adamec informoval o pretrvávajúcej ochote podporovať slovenských kňazov na štúdiách v Ríme.
Rektor PSK SCM v Ríme Vladimír Stahovec informoval biskupov o uplynulom školskom roku. V kolégiu strávilo školský rok 18 kňazov. 5 z nich v tomto akademickom roku štúdium ukončilo a 5 nových by malo prísť pre budúci školský rok. Podľa neho by bolo vhodné, aby kňazi prišli študovať podstatné teologické predmety, ako napríklad biblikum, dogmatickú a morálnu teológia.

Biskupi prijali aj zástupcov z nemeckej podpornej organizácie Kirche in Not, ktorí im priblížili nové priority organizácie. Doteraz pomáhali Slovensku v troch oblastiach: 1. Stavebná- stavby nových kostolov, farských budov a pastoračných centier. 2. Pomoc pri mobilite kňazov- príspevok na kúpu auta.3. Formácia- kňazov, laikov, manželov, katechétov. V súčasných podmienkach sa podpora Kirche in Not na Slovensku sústredí práve na tretiu oblasť, teda formáciu.

Arcibiskup Ján Sokol predniesol správu o situácii v pastoračnom pôsobení pre Slovákov v zahraničí, s osobitnou pozornosťou na Prahu a Dublin. Do Prahy aj do Dublinu nastúpili od 1.7. nastúpili slovenskí kňazi.

Správu o plenárnom zasadaní Talianskej biskupskej konferencie predniesol biskup Vladimír Filo. Na čele TBK stojí nový predseda- arcibiskup Angelo Bagnasco. Zástupca KBS vyjadril vďaku za doterajšie kontakty medzi obomi konferenciami. Počas zasadania vyjadrili talianski biskupi podporu arcibiskupovi Bagnascovi v jeho pohľade na rodinu.

V rámci plenárneho zasadania sa biskupi oboznámili s ďalšími etapami príprav Pastoračného a evanjelizačného plánu Katolíckej cirkvi na roky 2007-2013. Jeho zámerom je aktualizovanie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. Práve v roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku tejto misie. Definitívne by plán mal byť schválený v októbri 2007.
Pracuje sa na troch základných oblastiach- mládež, rodina a sociálna oblasť. Do pastoračného plánu budú včlenené pripomienky a povzbudenia z návštevy Ad limina apostolorum, predovšetkým z listu Svätého Otca. Takisto bude na žiadosť diecéznych biskupov doplnená ďalšia oblasť plánu- formácia kňazov.

Súčasťou programu boli aj informácie o práci zástupcov KBS v Slovenskej biblickej spoločnosti. KBS odsúhlasila dvoch zástupcov v tejto spoločnosti. Budú nimi SSDr. Blažej Štrba a otec Ján Krupa.
 
Na pléne odzneli aj informácie z Rady KBS pre rodinu a mládež.

Biskupi rozhodli o pastierskych listoch na tento kalendárny rok. 29.7. to bude List vďaky a odkazu Ad limina apostolorum, 11.11. Osloviť mládež, aby sa aktívne zapojila do služby druhých a 2.12. na prvú Adventnú nedeľu na tému Sväté Písmo, nakoľko najbližšia biskupská synoda v Ríme bude mať ako tému Božie slovo.