Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska

Na 86. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch sa v dňoch 6. a 7. marca 2017 zišli všetci diecézni a pomocní biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku.
 
Spoločne rokovali o prípravách na biskupskú synodu o mládeži, ktorá sa uskutoční v Ríme v roku 2018. Jej súčasťou bude zostavenie odpovedí na dotazník, ktorý biskupským konferenciám rozoslal sekretariát Synody biskupov - a taktiež príprava webovej stránky, ktorá ponúkne možnosť zapojiť sa mladým ľuďom zo Slovenska. Do obdobia pred zasadaním synody na Slovensku spadá aj Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, stretnutie katolíckej mládeže, ktoré Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje v perspektíve nasledujúcich Svetových dní mládeže - Panama 2019.
 
Biskupi si vypočuli správu provinciála slovenských saleziánov dona Jozefa Ižolda a hovorcu dona Rastislava Hamráčka o postupe procesu blahorečenia kňaza - mučeníka Titusa Zemana. Na základe schvaľujúceho dekrétu Svätého Otca Františka z 27. februára 2017 boli iniciované organizačné prípravy slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční pravdepodobne na jeseň tohto roku v Bratislave.
 
KBS schválila pripomienky k aktualizovanému obsahu Rímskeho misála - týkajúce sa spoločných omší, sanktorála na mesiace júl - december, dodatku a všeobecných smerníc Rímskeho misála.
 
Biskupi odsúhlasili návrh Mons. Stanislava Stolárika, predsedu liturgickej komisie KBS, predložiť Apoštolskej penitenciárii žiadosť o udelenie úplných odpustkov, za obvyklých podmienok, pre veriacich, ktorí sa modlia Korunku Božieho milosrdenstva.
 
Vypočuli si správu Mons. Milana Lacha, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, o príprave formačných kurzov pre nemocničných duchovných. Táto formácia má viesť ku skvalitneniu ich služby v rámci komplexnej starostlivosti - tak o pacientov ako aj o personál v zdravotníckych zariadeniach. Na Slovensku je v súčasnosti 70 nemocničných duchovných, ktorí sú k dispozícii pre všetky zdravotnícke zariadenia.
 
Jozef Kováčik, programový riaditeľ TV LUX a Tomáš Straka, konateľ TV LUX podali plénu KBS správu o fungovaní slovenskej katolíckej televízie. Informovali o prechode na vysielanie vo vysokom rozlíšení HD a o prípravách na spustenie pravidelného vysielania z Košického sanktuária Božieho milosrdenstva.
 
Vojenský ordinár Mons. František Rábek priniesol správu o synode Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorá vyvrcholila 2. marca. Jej zámerom bolo rozvíjanie a zlepšovanie služby ordinariátu. Na záver synody biskup Rábek a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská podpísali dohodu o implementácii Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe, ktorá spresnila existujúce práva a povinnosti.
 
Mons. Štefan Sečka, prezident Slovenskej katolíckej charity, predstavil na schválenie zvoleného kandidáta na pozíciu generálneho riaditeľa SKCH. Konferencia biskupov Slovenska potvrdila voľbu Ing. Ericha Hulmana, ktorý od 1. júla prevezme vedenie charity od doterajšieho riaditeľa Mgr. Radovana Gumuláka.
 
Biskupi na podnet Katolíckeho biblického diela schválili ako pravidelný termín slávenia tzv. Biblickej nedele Druhú nedeľu v období Adventu. Biblická nedeľa je príležitosťou na ocenenie významu Svätého písma v živote veriacich. Prostredníctvom liturgických slávení, spoločenských i odborných podujatí sa v čase jej slávenia kresťania zameriavajú na prehĺbenie vzťahu s Božím Slovom, pripomínajúc si stále platné slová sv. Hieronyma: "Kto nepozná Písmo, nepozná Krista".
 
Správu o činnosti Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme predniesol rektor Pavol Zvara. Biskupov požiadal o schválenie nového špirituála a vicerektora. So schválením pléna KBS sa novým vicerektorom stane nitriansky kňaz Viliam Zemančík a špirituálom páter Lucián Bogucki OFMConv.
 
Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, pripomenul blížiace sa 70. výročie zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1947 predniesol biskup Kmeťko. Biskupi schválili návrh Mons. Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre dňa 5. júla toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Pri tejto príležitosti biskupi pripravia veriacim pastiersky list, ktorý sa bude čítať v nedeľu 25. júna.
 
Plénum KBS rozhodlo udelení podpory pre tri projekty v irackom Kurdistane predložené Slovenskou katolíckou charitou: sumou 40 000 eur Konferencia biskupov Slovenska podporí vzdelávací projekt arcidiecézy Kirkuk pre 659 študentov, ktorí utiekli pred teroristami Islamského štátu. Vďaka projektu títo študenti dostanú možnosť pokračovať v štúdiu na univerzite v Kirkuku. Sumou 50 000 eur KBS ďalej podporí projekt pastoračného centra, jaslí a škôlky pre kresťanskú komunitu v Sulejmanii v Kurdistane. Ide o 450 kresťanských rodín, teda približne 2,5 tisíca ľudí. Ďalších 57 000 eur KBS odsúhlasila na zakúpenie čerpadiel pitnej vody pre studne slúžiace utečencom v obci Sherfadin a Usefa v irackom Kurdistane. Veľkým problémom tejto zóny je odliv schopných ľudí a ich migrácia do západných krajín. Projekty podporené KBS vychádzajú v ústrety snahe miestnych cirkví presvedčiť ľudí, aby nezväčšovali vlnu utečencov, ale zostali v krajine.