Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Posilniť vnútorný dynamizmus i vonkajšie štruktúry Cirkvi


DONOVALY: 7. – 8. júna 2005 sa v rekreačnom zariadení Banskobystrickej diecézy Zornička na Donovaloch konalo 51. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Rokovania sa zúčastnili všetci členovia KBS okrem prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka a košického exarchu Mons. Milana Chautura, ktorí boli v tých dňoch na pracovnom stretnutí gréckokatolíckych biskupov v Ríme a Mons. Jána Oroscha, ktorý sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
V otváracom príhovore poukázal predseda KBS Mons. František Tondra na významné udalosti v živote celej Cirkvi, ktorými bola smrť a pohreb pápeža Jána Pavla II. ako aj konkláve a voľba jeho nástupcu Benedikta XVI.  Posledné dni života Jána Pavla II. označil Mons. Tondra ako „apoštolát kresťanského zomierania“. Najdôležitejšou udalosťou najbližších mesiacov bude pre cirkev na Slovensku III. národný eucharistický kongres, ktorým vyvrcholí slávenie Roka Eucharistie. Informoval, že Konferencia biskupov Slovenska poslala do Vatikánu oficiálnu žiadosť o menovanie pápežského legáta na toto slávenie. ďalej predseda KBS pripomenul naliehavú nábožensko-spoločenskú potrebu, ktorou je úsilie o sociálnu spravodlivosť. Jej základom je uznávanie duchovných hodnôt. Hlásanie a napomáhanie duchovných hodnôt je osobitným poslaním Cirkvi a je to zároveň oblasť, kde môže Cirkev prispieť k spoločnému dobru.
Duchovné slovo predniesol košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. V kontexte prebiehajúcich kňazských vysviacok pripomenul vzťah a poslanie biskupa a kňaza - biskup, ktorý posiela a kňaz, jeho bezprostredný spolupracovník, ktorý je poslaný, aby realizoval starosť o potreby veriacich na konkrétnom mieste pastoračnej služby. Arcibiskup Tkáč zároveň spomenul eucharistické adorácie a mariánske fatimské soboty ako zdravé prejavy ľudovej zbožnosti a prostriedky  rastu a vyjadrenia duchovného života.
Aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike, arcibiskup Mons. Henryk Jozef Nowacki sa v úvode vrátil k smrti pápeža Jána Pavla II. a k voľbe jeho nástupcu. Zdôraznil uznanie, ktoré sa pontifikátu Jána Pavla II. dostalo na celom svete zo strany veriacich i neveriacich a to nielen účasťou troch miliónov veriacich a okolo 200 najvýznamnejších štátnikov na jeho pohrebe, ale najmä prostredníctvom masmédií na celom svete. Apoštolský nuncius pripomenul, že po Jánovi Pavlovi II. zostalo obrovské duchovné dedičstvo v podobe 85.000 strán textov, v ktorých reaguje na najrozmanitejšie témy duchovného života veriacich i života celej ľudskej rodiny. ďalej pripomenul, že aj nový pápež Benedikt XVI., ktorého teraz na Slovensku zastupuje, je dôstojným pokračovateľom svojho predchodcu, línie Druhého vatikánskeho koncilu a jeho realizácie počas pontifikátu Jána Pavla II. V súvislosti s XX. svetovými dňami mládeže v Kolíne nad Rýnom apoštolský nuncius poukázal na dôvody, prečo Cirkev vkladá nádej do mládeže a venuje jej pozornosť: „Kde je dobrá mládež, tam vznikajú dobré manželstvá. Dobré manželstvá sa stávajú dobrými rodinami a dobrá rodina je základom zdravej a dobrej spoločnosti“. Potvrdil svoju účasť na Národnom eucharistickom kongrese v Bratislave a povzbudil do príprav nielen po technickej a organizačnej stránke, ale najmä duchovnej, ktorá by mala poznačiť život všetkých farností a ich veriacich. III. národný eucharistický kongres bol aj jednou z hlavných tém v rámci rokovacieho poriadku. Biskupi sa dohodli, že podrobný program sa zverejní do 19. júna. Začiatkom septembra sa bude čítať osobitný spoločný pastiersky list, venovaný téme kongresu. Bol menovaný hovorca kongresu, kňaz Daniel Dian a odsúhlasený rozpočet 1,1 milióna na jeho organizačné a technické zabezpečenie. Národný eucharistický kongres sa začne 11. septembra slávnostnými liturgiami a následne sériou prednášok, meditácií a ďalších programov v jednotlivých diecézach. V rámci kongresu bude 14. septembra slávnostná spomienková omša na výročie blahorečenia biskupa Vasiľa Hopku a sestry Zdenky Schelingovej v areáli Kostola Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú slávnostné sväté omše nielen v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne, ale aj na mariánskych pútnických miestach (Levoča, Staré Hory...) v jednotlivých diecézach. Kongres vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v Bratislave pred Kostolom Svätej rodiny  v Petržalke, ktorej bude predsedať pápežský legát, zastupujúci Svätého Otca. Národný eucharistický kongres je vyvrcholením rozmanitých pastoračných aktivít v rámci Roka Eucharistie, ktorý pre celú Cirkev vyhlásil Ján Pavol II. v októbri 2004 a ktorý sa zakončí biskupskou synodou na tému Eucharistia ako prameň a vrchol života a poslania Cirkvi 2.- 23. októbra v Ríme.
Biskupi ďalej schválili návrh predsedu Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislava Stolárika o gestách a postojoch počas svätej omše. Zverejnené budú v pastierskom liste, ktorý sa bude čítať 31.júla tohto roku a ktorého cieľom je nielen zjednotiť postoje a gestá v rámci jednotlivých oblastí Slovenska, ale aj vysvetliť ich teologický význam a duchovnú symboliku. V rámci požiadaviek slovenských misií vo veľkých európskych metropolách biskupi zatiaľ schválili menovanie vdp. Ľubomíra Fabčina do Bruselu, na ostatné miesta hľadajú vhodných kandidátov. KBS tak reaguje na potrebu pastoračnej služby čoraz väčšiemu počtu slovenských veriacich, pracujúcich a žijúcich v iných krajinách EÚ.
Predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo Mons. Baláž a prizvaní odborníci predstavili biskupom novú koncepciu osnov na vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách a schválili tzv. „modulový systém“., kde sa obsah katolíckeho náboženstva špirálovite preberie v troch moduloch po troch ročníkoch, prehlbujúc a rozširujúc vedomosti, získané v predchádzajúcom cykle. Boli predložené aj osnovy katechizmu pre stredné školy, ktorých spoločným mottom je „Vychovávať svätcov pre 21. storočie“. Osnovy berú do úvahy situácie, v ktorých sa dospievajúci ocitajú a ponúkajú spôsoby, ako v nich majú reagovať.
Na základe mimoriadne veľkej účasti slovenských veriacich (15.000), ktorí sa zúčastnili púte Rádia LUMEN do svätyne Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch pri Krakove a na základe ponuky jej správcov, biskupi schválili vybudovanie slovenskej kaplnky v tomto sanktuáriu. Menovali predsedu prípravnej a realizačnej komisie tohto projektu a to Mons. Stanislava Stolárika a rozhodli aj o zriadení osobitného konta, cez ktoré budú môcť slovenskí veriaci podporiť túto stavbu, ktorá by mala stáť okolo 1,2 milióna korún. Podľa informácií Rady pre rodinu a mládež je zatiaľ na XX. svetové stretnutie mládeže v Kolíne nad Rýnom zo Slovenska prihlásených 1.100 mladých účastníkov a 725 dobrovoľníkov. Program sa začne v jednotlivých farnostiach Nemecka 11. augusta a vyvrcholí 21. augusta spoločným programom stretnutia v Kolíne nad Rýnom.
Čo sa týka financovania Cirkvi zo strany štátu biskupi pripomenuli, že od 1. januára 2005 bolo síce schválené zvýšenie platov duchovných – o čom bola informovaná celá verejnosť – ale balík finančných prostriedkov určený cirkvám zostal nezmenený – o čom už verejnosť informovaná nebola - a preto ho biskupi musia iným spôsobom prerozdeliť na úkor príspevku na chod ústredí. ďalej boli biskupi informovaní o činnosti úradu „Peregrinatio ad Petri sedem“, ktorý založil už pápež Pius XI. v roku 1933, ktorého cieľom je pomoc pútnikom prichádzajúcim do Ríma a Vatikánu, zabezpečenie vstupeniek a účasti na liturgických sláveniach a iných formách pomoci. 
Rada biskupských konferencií Európy (CCEE) pripravuje spoločný dokument „Cirkev a univerzita“ a biskupi boli oboznámení s dotazníkom, ktorého cieľom je zozbierať podnety a skúsenosti z pastoračného a akademického pôsobenia Cirkvi v univerzitnom prostredí.
Biskupi sa tiež zaoberali viacerými žiadosťami o sobáš v osobitných prostrediach, ako na vrchoch hôr a podobne a zaujali k nim spoločné stanovisko. Nakoľko podľa Kódexu kánonického práva ide v prípade sobášu veriacich o sviatosť, sviatostný sobáš sa má vysluhovať na posvätnom mieste, prioritne vo farskom kostole – každé sviatostné manželstvo je aj udalosťou celého farského spoločenstva. S povolením správcu farnosti sa môže sobáš konať aj na inom posvätnom mieste v rámci farnosti, teda v inom kostole alebo posvätenej kaplnke. Súhlas na sobáš na iných miestach môže dať ordinár (biskup) na základe osobitnej žiadosti a po zvážení mimoriadnych dôvodov (kurióznosť a neobvyklosť miesta nie je dostatočný dôvod), biskupi sa však rozhodli podporovať vysluhovanie sviatostí na posvätných miestach. Sumárne možno povedať, že 51. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska malo pokojný priebeh a bolo zamerané na mládež, Eucharistiu a niektoré praktické otázky náboženského života, teda na posilňovanie vnútornej dynamiky a vitality Cirkvi a veriacich. Len ak budú aktívne čerpať z týchto duchovných, viere vlastných zdrojov, budú môcť veriaci spĺňať aj svoje poslanie v živote spoločnosti.

Mons. Marián Gavenda