Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
52. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska


V dňoch 8. – 9. novembra 2005 sa na Donovaloch konalo 52. zasadanie KBS za účasti väčšiny slovenského episkopátu ( ospravedlnení Mons. MilanChautur a Mons. Stanislav Stolárik – pobyt v zahraničí). Na zasadaniach sa zúčastnil aj Apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki. Ten v pozdravnom príhovore vyzdvihol päť tém:
1) Tretí celoslovenský eucharistický kongres – poďakoval za organizáciu a za účasť, vyzdvihol, že ďakovný list dostal aj od Štátneho Sekretára, kardinála Angela Sodana, a on sám poďakoval všetkým prostredníctvom KBS.
2) 20. svetové dni mládeže – uviedol, že sú novou výzvou pre evanjelizáciu – tým, čo sa tam povedalo i tým, čo sa urobilo. Poukázal na potrebu pripomínať si a vovádzať do života slová sv. Otca, ktoré pri tejto príležitosti odzneli.
3) Informoval, že v Ríme bolo 28. júla 2005 zverejnené Kompendium Katechizmu katolíckej Cirkvi, ktoré označil za vynikajúcu pomôcku, umožňujúcu v skratke spoznať náuku Katolíckej cirkvi
4) Parciálna zmluva o výhrade vo svedomí – uvítal diskusiu, potvrdil, že sme za konštruktívny dialóg, je však potrebné s odstupom brať kritiku, ktorá neraz porušuje pravidlá demokracie (jednostranne informuje verejnosť bez možnosti vyjadrenia zo strany Cirkvi)
5) Podpora biskupov v ich stanovisku za ochranu životu – upozornil, že tzv. vedecké stretnutia, články a vystúpenia bývajú neraz ideologicky zneužité (eutanázia chorých detí apod.)

Nasledovali voľby do štruktúr KBS: za generálneho sekretára bol na ďalších 5 rokov opäť zvolený Mons. Marián Chovanec, za predsedu Komisie pre katechizáciu a školstvo Mons. Rudolf Baláž a na čelo Komisie pre klérus bol zvolený Mons. Viliam Judák, ktorý vystriedal Mons. Alojza Tkáča. Za predsedu Teologickej komisie bol znovu zvolený Mons. Marián Chovanec. Rade pre laické apoštolské hnutia bude predsedať Mons. Alojz Tkáč.

Mons. Stanislav Zvolenský, oficiálny delegát KBS informoval o Synode biskupov, ktorá sa konala v Ríme v dňoch 2.-23. októbra a zúčastnilo sa jej 253 synodálnych otcov a 32 expertov, ktorí sa venovali téme: „Eucharistia v živote a poslaní Cirkvi“. Vo svojom príspevku poukázal na zvyk našich veriacich pravidelne sa spovedať k prvému piatku v mesiaci a prijímať Eucharistiu. Jadrom posolstva Synody: nádej, ktorá nám z Eucharistie vyplýva.

Tretí celoslovenský eucharistický kongres – správu predniesol výkonný sekretár Cyril Jančišin. Kongres si zaslúži celkovo pozitívne hodnotenia, účasť prekonala očakávania, najmä v diecézach, ale aj vyvrcholenie (napr. v Źiline sa prvý krát konala verejná procesia s Eucharistiou).

Správu o činnosti Katolíckeho pedagogického a katechetického centra (KPKC) predniesol Mons. Rudolf Baláž a informoval o práci na osnovách katechizmu na základných školách. Vyzdvihol, že „Katolícka škola prijíma nielen žiaka, ale celú rodinu, lebo zárukou dobrej ľudskej a náboženskej výchovy je spolupráca školy a rodiny“.

Celoslovenská ekumenická pobožnosť – biskupi boli oboznámení s plánom na január 2006 – tento krát sa bude konať na pôde Katolíckej cirkvi.

Biskupi diskutovali o prípravách 3. európskeho ekumenického zhromaždenia, ktoré bude v rumunskom Sibiu 7.-8. septembra 2007 a Slovensko prijme na konferencii aktívna účasť.

KBS sa ďalej zaoberala aktuálnymi otázkami spoločenského života, ku ktorým vydala tri oficiálne vyhlásenia: a) sociálno – ekonomická situácia; b) postoj k reality šou a podpora petície veriacich občanov na ich zastavenie; c) petícia za podpísanie Zmluvy o výhrade vo svedomí.

Biskupi zároveň pripomienkovali a schválili dva pastierske listy: jeden sa bude čítať na 1. adventnú nedeľu 27. november a bude venovaný téme Svätého písma v živote veriacich a ďalší na 4. adventnú nedeľu 18. decembra, venovaný spoločensko – sociálnej situácii na Slovensku.

V otázke farskej katechézy – biskupi vyjadrili potrebu zamerať sa na katechézu dospelých, nakoľko predchádzajúce generácie nemali voľný prístup k náboženským vedomostiam.