Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
89. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
Nitra 9.-11.4. 2018


Na 89. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 9. až 11. apríla 2018 v Nitre, sa zúčastnilo všetkých 14 slovenských biskupov. Na svojom stretnutí - podľa požiadavky Svätej stolice - zvolili delegáta a náhradníka na biskupskú synodu o mládeži, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku vo Vatikáne. Zvoleným delegátom je bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a jeho náhradníkom košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
 
Liturgická komisia KBS vyjadrila vďačnosť profesorovi Jurajovi Lexmanovi za prípravu 3. časti liturgického spevníka i za jeho dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja liturgickej hudby na Slovensku od roku 1990.
 
Biskupi si vypočuli správu o výsledkoch niekoľkoročnej práce na revízii prekladu Kódexu Kánonického práva z roku 1983, do ktorého boli vložené dodatky vydané pápežmi sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a Františkom, ako aj viaceré terminologické zmeny, ktoré zapracovali zástupcovia jednotlivých diecéz pod vedením Mons. Zlatňanského. Nasledovať bude príprava nového kódexu do tlače.
 
Kvôli zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý vstúpi do platnosti v máji tohto roku, komisia KBS vypracovala smernicu zohľadňujúcu situáciu a okolnosti Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jednotliví diecézni biskupi túto smernicu prevezmú a budú publikovať na úrovni svojich diecéz.
 
Biskupi si tiež vypočuli správu o aktuálnej situácii Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V súčasnosti tam postgraduálne študuje 17 slovenských kňazov a inštitúcia sa stále podieľa na vytváraní zázemia pre slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma.
 
Slovenská katolícka charita predstavila KBS iniciatívu, ktorou chce intenzívnejšie upriamiť pozornosť verejnosti na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im charita poskytuje. V týždni od 10. do 17. júna 2018 bude v spolupráci s diecéznymi charitami konať viacero podujatí na území celého Slovenska. Biskupi túto snahu vítajú a podľa možností odporúčajú v danom čase v každej diecéze sláviť svätú omšu na úmysel Národného týždňa charity.
 
Správu o príprave Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční na konci júla 2018 v Prešove,  predniesol biskupom tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Ondrej Chrvala. P18 je slovenskou alternatívou i prípravou na stretnutie mládeže so Svätým Otcom v Paname v januári 2019. Biskupi sa do P18 osobne zapoja katechézami a spoločnými liturgickými sláveniami s mládežou. Aktuálne prebieha druhá fáza registrácie, prihlásených je už viac ako 3000 mladých. Čím viacerých aj pri tejto príležitosti srdečne pozývame na toto stretnutie, ktorého program možno nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk
 
Na spoločnom plenárnom zasadaní s ČBK boli prijaté dve spoločné vyhlásenia, memorandá, ktoré prinášame v plnom znení.
 
-
 
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie
 
V tomto roku si pripomíname 25. výročie založenia našich biskupských konferencií, 25. výročie vzniku našich štátov a 100. výročie vzniku Československej republiky. Máme úctu k spoločným dejinám a sme vďační Pánu Bohu za každé dobro, ktoré vzišlo zo spoločenstva našich národov a za pretrvávajúcu vzájomnú spoluprácu medzi našimi krajinami a biskupskými konferenciami.
 
Spája nás spoločná minulosť, počas ktorej sme zápasili aj za náboženskú slobodu a občianske práva. Na útlak a obete mnohých kresťanov nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozpoznať nové ideológie a brániť skutočné hodnoty.
 
Naše cirkvi stoja pred výzvou, ako v tejto situácii nanovo ohlasovať a žiť Evanjelium Ježiša Krista a brániť dôstojnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť; úctu k manželstvu ako zväzku muža a ženy a úctu k rodine.
 
Poslušnosť voči evanjeliovým hodnotám nás vyzýva k zápasu o skutočne slušnú spravodlivú spoločnosť, v ktorej odmietame korupciu a nespravodlivosť a usilujeme sa o úctu a pomoc starým, chorým a cudzincom.
 
Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Boha - Darcu života.
 
-
 
Elektronizácia cirkevných procesov je naším spoločným záujmom
 
Česká biskupská konferencia i Konferencia biskupov Slovenska si uvedomujú potrebnosť spoločne sa venovať otázke elektronickej komunikácie a jej bezpečnosti.
 
Budúcnosť vidíme v pokračovaní i zintenzívnení procesu výmeny skúseností medzi odborníkmi oboch biskupských konferencií a ďalších cirkevných objektov.
 
Taktiež je pre nás výzvou rozvíjať snahy o kooperácii na poli práce v oblasti identitného priestoru Katolíckej cirkvi a zjednodušenie úradnej komunikácie s využitím moderných komunikačných prostriedkov. Dobrým základom nám môže byť už prebiehajúca spolupráca medzi projektom ecclesia.sk a Pražským a Olomouckým arcibiskupstvom.
 
Budovanie spoločných štruktúr v oblasti elektronickej komunikácie je pre nás práca na spoločnom dobre v záujme človeka a ochrany dôstojnosti človeka.