Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
72. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

 
Donovaly 20. júna (TK KBS) – 72. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 18. až 20. júna 2012 v penzióne Zornička na Donovaloch. 
 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 15 biskupov, jeden diecézny administrátor a jeden z biskupov sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 
 
Apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana prítomným biskupom oznámil, že Svätý Otec Benedikt XVI. poďakoval za pozvanie na Slovensko, vyprosuje všetkým obyvateľom Božiu milosť a posiela svoje požehnanie Jubilejnému cyrilo-metodskému roku. Zároveň oznámil, že nemôže prijať pozvanie na osobnú návštevu našej krajiny.
 
Témou rokovania pléna KBS bola realizácia Roku svätých Cyrila a Metoda. Jubilejný cyrilo-metodský rok sa začne slávnostnou svätou omšou 5. júla o 10.00 v Nitre. Program jubilejného roku naväzuje na putovanie relikvií svätého Cyrila po jednotlivých diecézach. Vyvrcholenie roku bude 15. septembra 2013 v Šaštíne. Biskupi zároveň posúdili aj ďalší program jubilejného roku. Podrobný program Jubilejného cyrilo-metodského roku sa nachádza na stránkach www.tkkbs.sk. Postupne bude aktualizovaný.
Zároveň biskupi schválili pastiersky list k otvoreniu Roku svätých Cyrila a Metoda, ktorý sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch v nedeľu 1. júla. 
 
Biskupi si vypočuli správu o činnosti Rady KBS pre Slovákov v zahraničí a prijali zrieknutie sa doterajšieho predsedu, trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka a za nového predsedu rady zvolili bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.
 
Liturgická komisia KBS predložila plénu normy o spovedniciach, ktoré vychádzajú z CIC /Kódex kánonického práva/. Zaoberali sa aj návrhmi na úpravu liturgických textov pripravovaného tretieho typického vydania Rímskeho misála v slovenčine. Biskupi prijali zmenu navrhnutú Svätým Otcom, aby sa v slovách premenenia nad Kristovou Krvou namiesto slovného spojenia „za všetkých“ používalo spojenie „za mnohých“. Zmena začne platiť až vydaním pripravovaného tretieho typického vydania Rímskeho misála.
 
Členovia KBS si vypočuli informáciu o koordinátorovi Sekcie kultúry života. V neziskovej organizácii KANET n.o., ktorej súčasťou je aj Sekcia kultúry života, začal pracovať od 1.6. 2012 Ing. Marek Michalčík. Jeho úlohou je koordinácia aktivít ochrany ľudského života od prirodzeného počatia po prirodzenú smrť.
 
Medzi bodmi rokovania bola aj príprava Národného stretnutie mládeže. 
Uskutoční sa v dňoch 26.-28. júla 2013 počas Svetového stretnutia mládeže so Svätým Otcom v Rio de Janeiro. Predpokladaným miestom slovenského stretnutia bude Ružomberok.
 
Biskupi sa počas zasadania zaoberali aj otázkou ustanovenia farárov na určitý čas. Plénum KBS popri menovaní farára na neurčitý čas, čo je prioritná forma menovania farárov podľa CIC, môže po schválení Svätou Stolicou, uviesť v platnosť ustanovenie farárov na určitý čas. Dôvodom tejto možnosti, ktorá je sekundárnou podľa CIC, je zľahčenie administratívneho konania pri prekladaní farárov. 
 
Pravidelným bodom rokovania pléna KBS bolo aj stretnutie s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/ na Slovensku.