Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
V dňoch 12.-13. februára 2007 sa v priestoroch Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove uskutočnilo 56. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa na ňom 17 biskupov a apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki. Arcibiskup Ján Sokol sa ospravedlnil kvôli zdravotnému stavu.
V úvodnom príhovore arcibiskup Alojz Tkáč predniesol úryvok z dokumentu Pastores gregis o nevyhnutnosti duchovného života pastierov - tak biskupov ako aj kňazov.
Na programe zasadania bola správa o činnosti komisií a rád KBS, ktorú predniesli jednotliví predsedovia komisií a rád. KBS má 4 komisie s 13 subkomisiami a 18 rád.
Komisie sa zaoberajú liturgickým životom, klérom, teologickými otázkami, katechizáciou a školstvom. Členmi komisií sú výhradne biskupi, kým v prípade rád je predsedom biskup a patria do nich aj laickí členovia.
Biskupi zriadili novú Radu pre interpretáciu cirkevných dejín. Jej predsedom sa stal nitriansky biskup Viliam Judák. Predseda vyberá a menuje členov rady. Členmi budú odborníci z radov laikov i kňazov. Rada pre interpretáciu cirkevných dejín bude otvorená pre spoluprácu na odbornej úrovni i mimo samotnej Katolíckej cirkvi.
Plénum KBS zriadilo Spoločnosť pre katolícku teológiu. KBS tak využila ponuku Spoločnosti Ježišovej, ktorej členovia roky spolupracujú s Európskou spoločnosťou pre katolícku teológiu. Spoločnosť bola zriadená na ich žiadosť a pod ich garanciou. Vedením boli poverení páter Viliam Karľa SJ a páter Miloš Lichner SJ.
O prípravách návštevy Ad limina informoval biskup Stanislav Zvolenský. Návšteva Ad limina sa uskutoční v dňoch 11.-16. júna. Všetky potrebné informácie budú včas dostupné aj pre novinárov a verejnosť. Zároveň počas konania návštevy bude pripravovaný pravidelný informačný servis prostredníctvom redaktorov TK KBS, ktorí budú s biskupmi priamo v Ríme.
Slávenie sviatku Fra Angelica a už tradičné odovzdanie cien umelcom sa uskutoční 22. februára 2007 v Bratislave. Odmenených bude 12 činiteľov kultúrneho a umeleckého života. Podrobnú informáciu nájdete v servise TK KBS.
Biskupi schválili návrhy pastierskych listov. Tie sa budú čítať 25. marca, v cirkevnom kalendári 5. pôstna nedeľa- bude to pastiersky list na tému Deň počatého života a 13. mája, 6. veľkonočná nedeľa- bude to pastiersky list o rodine.
Počas zasadania pléna KBS reagovali biskupi aj na aktuálnu otázku spojenú s osobou pána arcibiskupa Sokola a vydali príslušné vyhlásenie.
Biskupi zároveň vydali aj vyhlásenie k petícii za urýchlené prijatie zmluvy o výhrade vo svedomí. V ňom poďakovali všetkým, ktorí petíciu podpísali. Biskupi zdôrazňujú, že sloboda svedomia je súčasťou základných ľudských práv. Cirkev je vždy otvorená a pripravená na diskusiu s kompetentnými orgánmi štátu o tejto vážnej otázke. Prvoradou povinnosťou každého právneho štátu je totiž zabezpečiť slobodu a právnu istotu svojim občanom.
Biskupi zídení na plenárnom zasadaní sa zaoberali aj žiadosťou katolíckeho mestského poslanca, ktorý sa na nich obrátil v otázkach civilných sobášov. V odpovedi sú zohľadnené dva základné princípy: 1. Kresťanov katolíkov viaže cirkevná forma sobáša. 2. Verejný činiteľ /poslanec, starosta/ pri plnení si úradného poslania môže zosobášiť aj tých, ktorých viaže kánonická cirkevná forma, bez toho, žeby sa previnil voči svojmu svedomiu, keďže on vo svojom vnútri s necirkevným postojom snúbencov nesúhlasí.
Ohľadom obsadenia slovenských misií vo svete KBS skonštatovala, že prioritným miestom na obsadenie je írsky Dublin, kde v súčasnosti pracuje niekoľko tisíc slovenských katolíkov. Druhým urgentným miestom je Praha.
Biskupi uvítali projekt Katolíckeho hnutia žien Slovenska s názvom „Podeľme sa!“ Ide o akciu na pôstne obdobie, v ktorom sa záujemci môžu zrieknuť finančnej hodnoty stravy jedného dňa a tak ušetrenými financiami pomôcť farnosti, sociálne odkázaným rodinám alebo jednotlivcom.
Biskupi sa na svojom zasadaní venovali prípravnému materiálu pre Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2007-2013 /PEP/. Jeho zámerom je aktualizovanie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. Práve v roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku tejto misie. Definitívne by plán mal byť schválený v októbri 2007.